Ажылчынның ыры

шүлүктер, шүлүглелдер. - Кызыл: Республика типографиязы, 1968 - 55 ар.

В. Б. САГААН-ООЛ

 

 

 

 

 

 

Ажылчынның

ЫРЫ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тываның ном үндүрер чери

Кызыл – 1968

 

Виктор Биче-оолович Сагаан-оол 1925 чылда Бай-Тайга районунуң Кара-Хөлге төрүттүнген. Эге школаны, садыг-кооперация училищезин дооскан. Садыг ажылынга, алдын уургайынга болгаш тудугга үр чылдарда ажылдаан.

В. Б. Сагаан-оолдуң баштайгы шүлүү 1942 чылда «Шын» солунга парлаттынган. Чогаалчының шүлүктери 1957 чылдан эгелээш солуннарга, «Улуг-Хем» альманаха үргүлчү парлаттынып эгелээн. Бо ном – авторнуң шүлүктериниң баштайгы чыындызы.

 

ЛЕНИН БОЛГАШ АВА

1.

 

Сүвүр-сүвүр, ханалар дег, бизең сыннар

Чүү-даа эртпес шивээлер дег, херимнелген.

Алаш хемниң алыс бажы Даштыг-Хөлге

Авам, ачам самдар өглүг чурттап чораан.

Эмиин туткаш, сүдүн сааптар инээ-даа чок,

Эзертээштиң, мунуп чортар аъды-даа чок,

Эргетен бай маңгыстарның малын малдап,

Эргези чок хөлечиктиң хинчээн көрген.

 

Ынчангаштың лама, хамнар овуузунун

Ажыы-биле буруу шаппайн, хүлээп чораан,

Ыттан каржы чиңзелиглер мурнун орта

Аргажоктан ужур-дур дээш тейлеп чораан.

«Элегделден кажан, канчап адырлырыл?»

Аңаа ынчан шынныг харыы тыппаза-даа,

 

Эки чолду, келир өйнү хүннүң-даңның

Агын чажып, саңын салып күзеп чораан.

 

Ядыыларга эрге, шөлээ тыпсып бээр дээш

Чаныш чокка эрес, дидим демисешкен,

Орус кижи ады-сураа чонга тараан,

Ооң адын «Ленин» деп мүн-не дыңнаан.

«Ол-ла кижи ядыыларны баштап алгаш

Улус чоннуң дайзыннарын тиилеп баскаш,

Орус черде чаа чазаан тургускан» - деп

Удатпаанда дамчыыр чугаа база дыңнаан.

 

Ындыг чугаа тараан соонда, улус шупту

Төре херээн чугаалажыр болу берген,

Ындыг чугаа өглер сана уламчылааш,

Төнчүзү чок тоол ышкаш чаптып үнген.

Бир-ле катап кыштың башкы соок айы

Кезик эртип, «тостуң тозу» киткеп турда,

Бизең-бизең сыннар баары Даштыг-Хөлге

Хемчик черден муңгаранчыг медээ келген.

 

«Октаргайдачок дээн күштүг дээди мерген

Улуг маадыр «Ленин» башкы мөчээн дидир.

Орус чуртта ооң боду кезээ шагда

Удаан ышкаш, мөңге чыдар чүве дидир».

«Ажыг кыштың соок айы баштыңчыны

Аппарган» деп авам, ачам хөлзей берген,

 

Арыг сеткил ханызындан хараазынган

Араттарның чүректери саргып турган.

 

Онза дээди улуг кижи амы-тыны

Оскундурган ол-ла берге аар өйде,

Кижи болуп төрүттүнмээн, чүгле харын

Хиним тыптып сомаланып чораан-дыр мен.

Каптагайда бөдүүн кижи бүрүзүнге

Качыгдалдыг эртип турган ол-ла чылда

Чечек чимис четчип бышкан шимик, байлак

Сес ай турда төрүттүген оол-дур мен.

 

Хайыралыг улуг башкым мөчээн чылын

Ылбырт төлчүк эмиг дилеп чыткан-дыр мен,

Ынчалзажок өйлеп-өйлеп аакталып,

Кажыыдалды үлешкеним ол-ла ыйнаан...

 

2.

 

Үжен чылдың аактыг чазы төнүп турган,

Ынчан чүгле алды харлаан оолак турдум,

Үнген хүннү, дүшкен дүннү ылгай бодап,

Ырны безин доктаадыптар апарган мен.

Чай шаг турда сагыш амыр, өөрүм-биле

Чанагаш-ла ойнап, хөглеп чоргулаар мен.

Шапкын Алаш септеринге хүннүң барып,

Салдап, эштип, байлаң тудар магаданчыг.

 

Кадарчылар эдергештиң чоруп каар мен,

Кадыр сынның бедиин орта үндүре бээр,

Кашпал хемим бойдузунуң кайгап ханмас

Каазын көргеш өөрүшкүм хайнып келир.

 

Чараш өңгүр чечектери чанымда бо,

Саглаңдырып оюн эреп чодам суйбаар,

Шарлан, хады, шиви, пөштер, чойган, дыттар

Чассаан ышкаш чайганып каап тургулаарлар.

Чиңгир көк өң чиргилчинней шыптыныпкан,

Турум, кылаң Даштыг-Хөлүм хөлбеңинде

Чиигайндыр ырлашкылаан куштар көргеш,

«Туттунчупкаш эжинзе» деп бодап кээр мен.

Туруг, шораан Шогжан тайгам дужумда бо

Буурул бедиин көөргеткензиг чоргаар турар,

Туң дег аккыр кезек-кезек меңгилерде

Булан, буурлар серииттенип чыткылаарлар.

Туман шаңныг кыжы кээрге ол-ла кончуг.

Кээргел билбес, хуулгаазын соок илбилиг боор.

Думчуум бажын ажыш кындыр чылгагылап,

Кегжир кулаам дызырт кылдыр шымчый кааптар.

Ыштыг өөмче далаш-биле кире халааш

Отка чашпып шыырныкпышаан чынны бээр мен,

Ынчалзажок самдар тонум ооргазында

Ойбактардан соолаңнаары дөмей читпес.

Хөректээшти ооргамга чада салып,

Хөөкүй авам кээргей сеткип шуглай кааптар,

 

Хөңнүм чазап, бажым суйбап эргелеткеш,

Көстүг оттуң кезектерин чүшкүргүлээр.

Чаактарымны өйдүктүрүп суйбап көргеш,

Авам дораан «үжээн-дир» деп эскерип каар,

Саржаг үзүн хымыжынга эргизипкеш

Арнымга чаап, чымчаңнады эмней-ле бээр.

 

Өжер, кывар хуулгаазын аажылыг

Өгде оттуң чалынындан мөңге чылыг,

Өстүрүп каан авам холу ол-ла дораан

Өзээм өттүр изиңнеди чылды кааптар.

«Ынак төрээн авам ышкаш делегейде

Ынаныштыг, авыралдыг чүве чок» деп

Уян чашкы сеткилимниң шаа-биле

Угаап бодап, чоргаарланып оргулаар мен.

 

3.

 

Үжен бир чыл күзүнүнде бир-ле катап

Ликпунту башкызы дээр акый келди,

 

Үжүглелин ажа каапкаш, өрү тудуп

«Ленин-дир танып ал» дээн, топтап көрдүм:

Карактары ындазында тывазымаар,

Калчан бажы барык дүк чок чыгыы көстүр,

Чазык, ээлдек хүлүмзүрүп чиге көрген,

Салдыг кижи сагыжымда артып калды.

Авам сургап, «идеге» дээн баштыңчымның

Арнын көрүп танып алган эрес кирип,

Аалымга эгииш, тыныш маңнап келгеш,

Ачамдан кээп ээрешкеш туруп бердим:

«Күжүр ачай, калбак ыяштан, кандыг-даа бол,

Самбырадан чазап берип көрем, дүрген,

Хүлдеп алгаш Ленин башкы адын орта

Чарты-биле бижип көрейн кандыг эвес»...

Ачам ынчан менче көрүп хүлүмзүрээш,

Айтырыг чок, чөпсүнерге, амырадым,

Кагдынган бир аптыраның аксын алгаш,

Хаарылдапкан. Самбырам-даа холда кирди.

Үжүктерин эң-не баштай холум-биле

Үлегерлеп «Ленин» деп кожупкаштың,

Чырык көрүп миннип келген үемден бээр

Шынап черле ынчаар өөрүп көрбээн ийик мен...

Оргу  дошка бызай чагган бысканга-даа,

Ойга-чикке харның тыраан хөртүүнге-даа,

Кадыр ийге, калбак хая арнынга-даа

Катап-катап «Ленин» деп бижип чордум.

Ленинниң эргим ады чуртталгамга

 

Идегелдиг буянныг ак оруун айтып,

Эге класс эжиин орта эдертип кээп,

Эки чолдуң бозагазын артадып каан.

Ада Ленин чырык черге турбаан болза

Аас-кежиин дилезе-даа тывар мен бе?

Алаш бажы Даштыг-Хөлден өскээр чорбас,

Аңзыг, черлик салым-чолдуг артар боор мен...

Октябрьның оттуг чаңныы дүшпээн болза

Омак, сергек чуртталганы көөр мен бе?

Оран-чуртум байлаа-биле аргастанып

Озук туткан ай, бес казып чоруур боор мен...

Актыг шынны Алаш хемге, лама, хам-даа

Алгыш, йөрээл, кыйгы-биле эккелбээннер.

Аас-кежиин чуртталгамга мурнуу чүктен

Ак-көк дээрлеп ай-даа, хүн-даа хайырлаваан,

Ажай буурул Саян таңды сынын ажыр

Ада башкы улуг Ленин мөңге шаңнаан.

Ынчангаштың ынак чуртум делгеминге

Өөрүшкүмнүң хөглүг ырын шак-ла мынчаар,

Ындынналдыр сеткил, чүрек ханызындан

Өткүт-чидиг, чоргаар-шөлээн ырлаксаар мен:

Чолуң, кежииң маңнай чырыы чүдел дизе,

Мавзолейде мөңгежирээн баштыңчымда.

Сорук, күжүң төнмес дөзү кайдал дизе,

Маадыр ишчи улуг чуртум Россияда!

 

МАГАДАП ТУР

 

Черден ушкаш, Айны эрткеш, Хүнче углай

Черле чүү-даа барбас-тыр дээн талыгырже,

Совет чуртум ракетазы саат чокка,

Согунналдыр чоргаар киискип үне берген.

 

Америка: «Бежен дугаар штат кылдыр

Айны чаалап алыр бис» деп чулчурааннар.

Дүвү далаш, чедир кылбаан ракетазын

Дүндүүштелдир салгылап-даа тургулады.

 

Ынчалзажок оларының чаңгызы-даа

Ынаар барбайн, өрттенгилепчастып турду.

Ынчан харын, совет кижи маажым, шөлээн

Ылавылап ракетазын кылып турган.

 

Маска, кадыыр, тараавысты сүлделенген

Маадыр чоннуң, Совет чурттуң Ракетазын

Чырык черде, чурттар санай кижи бүрү

Шын-на чүрек, сеткилинден магадап тур!

 

1957.

 

МӨҢГЕ АЛДАР

 

Айдың дүне чылгычылап чоруур шаамда

Айны болгаш сылдыстарны эргий алзы,

Тоолда кирген октаргайның делгеминче

Топтап көргеш, ырак-узаан кайгаар чордум.

 

Челээштиг дээр кудайдыва семээр туржук:

«Үстүү оран, ыдык бурган» дижир чорду.

Черге кылган эдин мунган совет кижи

Үгер, шолбан аразынче ушкаш келген

Чээрбиги век, – мээң тайбың чурттап чоруур

Үе-шаамның магаданчыын чүге деңнээр!

 

Бир-ле дугаар октаргайже орук изээн

Гагаринни ырым-биле алгап тур мен.

Бистиң улуг партиявыс шынчы оглу

Кайгамчыктыг космонавка мөңге алдар!

 

Ооң үнү Мавзолейниң индиринден

Каптагайның кырын эргий чаңгыланды.

 

Ооң ады бар-ла аймак бүрүзүнде

Каш чүүл дылда очулга чок адаттынды.

Ол дег улуг алдар болгаш тиилелгеге

Хамык чону чоргаарланып, магадады.

 

1960.

 

ЧОРГААРАЛ ЫРЫ

 

Совет чурттуң оглу болгаш

төлептиг,

Сорук, күжүм шыдамыккай эрес мен.

Чолум кежиин тайбың болгаш

кезээде

Чоргаарланып, ырлап чоруур омак мен.

Аңчы, малчын уктуг болгаш

кандыг-даа

Ажыл-иштен бергезинмес, белен мен.

Алызындан чөпшүл болгаш

чуртталгага

Арыг шынчы сеткилденген, бөдүүн мен.

Эки чуртка өскен болгаш

чолумну

Уран чүүлге чогаалымга кошкан мен.

Эчис шыны алгап-йөрээп,

ырлаар деп

Улуг чаагай сорулгаже чүткээн мен.

 

1964.

 

МАКТАЛ ТУТТУМ

 

«Кырлып төнер аймак» диртип,

Өскелерге базындырып,

Кымчы, шаагай чемижи бооп,

Өлүп, чидип чораан шаавыс

Тайга сынның туманы дег

Тайлып, эстип чаягаар читпээн.

 

Орус чонга деткиткештиң,

Демиселче шупту кирип,

Октуг боону холга туткаш

Дерзиилерни сылба берип,

Атчыр-датчыр тулчуп тургаш,

Аас-кежиин тыпкан чон бис.

 

Актыг шынның өжээтизи

Араатанзыг фашист дайзын

Чоргаарывыс, өөрүшкүвүс

Совет чуртче шурап кээрге,

 

Ада-чурттуң дайынынга

Адаан-өжээн негешкен бис.

 

Аактыг дайын балыын эмнеп,

Тайбың ишке база шүүлгеш,

Алдар-биле мактаттырган

Таңды Тывам, төрээн черим –

Республика болганынга

Изиг байыр, мактал туттум!

 

1960.

 

ААЛДАП КЕЛДИ

 

База бир час удаа-дараа могаттынып –

Хадымарлап, сооп, чылып эрте берди.

Хайыралыг чайывыстың башкы хүнү

Байырлалдыг Майның бири аалдап келди.

 

Ховуларда байлак дүжүт чаяакчызы

Черниң ээзи тараажылар сорук кирип,

Хоорайда тудугжулар өөрү-биле

Байыр-найырт белээн солчуп чолукшуп тур.

 

Демниг-ишчи өөрүм-биле мен-даа база

Кызыл тугум өрү тудуп киискиттим,

‒ Делегейде тайбың дээш! – деп йөрээл салып

Кылаш херии, көрүш чоргаар базып ор мен.

 

Буурап дүжер, буступ сөнээр дарлакчыга

Согуг болган урааларга үнүм кадып,

Бурунгаарлап тиилеп турар бөдүүн чон дээш,

Сорук кирген күштүг ырым ырлап чор мен.

 

1963.

 

КАРА-ХӨЛҮМ

 

Кааң хүндүс хажыызында бедик сындан

Кара-Хөлүм харай бергеш магадаар мен:

Канчалдыр-даа деңней бодап сактырымга

Кандыг-ла бир сөглеттинмес чурумалдыг.

 

Чайыр биле демир өңүн каттыштыргаш,

Мөңге шагда оңмас кылдыр сиилээн-даа дег.

Чайгы даңның хаяазынга дүрзүлештир

Мөңгүн биле хүлер холааш шуткаан-даа дег.

 

Доктар, моондак уннун дозар ужур турбаан

Дошкун, шапкын, туразында чаңнап чыдар,

Алаш хемниң төрүттүнген иези боор

Алдын балык, белдер турлаа Кара-Хөлүм.

 

Чүс-чүс чылдар эрткижеге хөлүм сени

Чеже карак магазынып кайгавааныл.

Шүлүкчүнүң аалдап келгеш алгап бээрин

Четтикпейн чалгыдың бе, чайнадың бе?

 

1963.

 

«ЭЗЕН» ДИЖИП ЧОЛУКШУЛААР

 

Алаш бажы Даштыг-Хөлге

Алтай чурту чоок болгаш,

Аңчы, дииңчи өгбелерим

Ажып барып, эргип чораан.

 

Алдын-Хөлге, Чулышманга

Аъттыг, чадаг чеде бээрге:

«Аалчывыс келди» дижип,

Арын бүрү хүлүмзүрүүр.

 

Эзим каскак бертинге-даа,

Эрээн сыннар бедиинге-даа,

Эрткен-дүшкен чорумалдар

«Эзен» дижип чолукшулаар.

 

Туруг шыпкан арттың-сынның

Бедиин тепкеш, харай бээр мен:

 

Туманналчак көк-көк сыннар

Меңгилери агаргылаар.

 

Сактырымга, шак ол сыннар

Чалап турган ышкаш кыннып,

Шагла, Чөлчү унун куду

Чанган куш дег ужуксаам кээр.

 

Кара чаштыг алтай кыстар

Уян, хоюг уран ырын

Кашпалдарга ырлапканын

Угаан, чүрээм дыңнаан дег боор.

 

1965.

 

ӨҢНҮКТЕШКЕШ КЕЛИР СИЛЕР

 

Аян-чорук аайы-биле чоруп чорааш,

Алаш бажын эргип чеде берзиңерзе,

Кадыр даглар кавайланган Кара-Хөлдү

Харап тура чуруун тыртып алыр силер.

 

Албан ужун сургакчылап, азы аңнап

Алыс чуртум Даштыг-Хөлге четсиңерзе,

Эмзиг, аржаан амданныг суун узуп пактааш,

Эштип, шымнып, серииттенип келир силер.

 

Арамайның, Кулаксырның салдамнары

Арыг кылаң (дажываанда) барзыңарза –

Чылдыргыыштыг сыырткыыжыңар шывадапкаш,

Чылбай белден үндүр чедип алыр силер.

 

Элдиг-Хемге, Маныгыга, Ары-Хемге

Малчын аалдар чайлаан орта дүшсүңерзе,

 

Элик, хүлбүс, сыын, адыг, буур эъдин

Мага хандыр шиштеп чооглааш келир силер.

 

Арбын малдыг, аңчы чолдуг экер эрес

Ажыл-ишчи, хүндүлээчел улузумнуң

Ааржы, быштак, хымыс, тарак, аяк шайын

Амзап, ижип, өңнүктешкеш келир силер.

 

1960.

 

АЖЫЛЧЫННЫҢ ЫРЫ

 

Мөңге быжыын ылавылаар,

хынамча –

Чаңчыл болуп холум, чүрээм башкарган.

Бөгүнгүден, даарта хөйнү кылыры

Чайгылыш чок тура-соруум апарган.

Эштеримге деткиттиргеш,

бодумга

Төнмес күштүң идегелин алган мен.

Дөзеп, салгап, чедип алыр күзелдиң

Эге ужуун база оортан тыпкан мен.

 

1957.

 

 

Бүзүрелдиг мергежээн

Чогум ижим тудугда.

Бүдүргеним шуптузу

Чонга, чуртка хайырлал.

 

Демниг күшке идегеп,

Тура-соруум быжыккан,

Дедирленмес чүткүлден

Туткан холум дыңзыккан.

 

Тудугжу мээң холумдан

Кеди быжыг мөңгежээн.

Тууйбу болгаш бетондан

Кежиим тыпкан ишчи мен.

 

‒ Холу мерген ажылчын

Аас-кежиин салбас – деп

Коммунистиң сөзүнүң

Алыс шынныын билген мен.

 

1954.

 

КАЙЫЫРТАН БЭЭР КӨСТҮП КЕЛДИ

 

Хоорайга чедип келгеш,

Хонуп, чурттап чаңчыкканым

Таныжымның бажыңынче

Далаш-биле базып кагдым.

 

Ол-ла баскаш келиримге,

Шуут өске! Кайгап кагдым

Сурап келген бажыңымның

Орну безин көзүлбейн-дир.

 

Чалым ышкаш улуг бажың

Чайыннандыр бедээн туру.

Соңгалары эргилдир-ле

Сонуургаксап, кайгап турдум.

 

Кайнаар-даа баар аайын тыппайн

Өрү-куду көрнүп тура,

 

Канчангаш-ла көөрүмге

Өңнүүм оглу ойнап туру.

 

«Вася!» деп кыйгырыптым.

Ол-ла дораан маңнап келди.

‒ Бажыңыңар кайдал моң? – деп

Оолдан аңаа айтырыптым.

 

Дөспес оолак дүндүк шаарже

Имней каапкаш, чугаалай-дыр:

‒ Дөрткү каътче үнүптүңер,

Ийи чүскү өрээлде бис!

 

Чагым уштуп тудуп алгаш,

Чада дамчып үнүп келдим.

Кадыр ийже үнген-даа дег,

Калгып турда төнмес чүве.

 

Арай боорда тыпкаш кирдим,

Таныш мени уткуп алды

Азып, дилеп турганымны

Тайылбырлап ярып бердим.

 

Куу чудук эрги өргээм

Одалгаже шилчидипкеш,

«Курбустуже» келдим моң – дээш,

Омаа сүргей хөөреп туру.

 

Өрээлдерни эргий ажып,

Бакыладым, онза-ла-дыр.

Өңгүр, каазы чайыннанган,

Магаданчыг өргээ болду.

 

Кылаң соңгаа чеде бергеш,

Харап көрүп мага хандым.

Кызыл хоорай чурукта дег

Кайыыртан бээр көстүп келди.

 

ИШЧЕ КИРДИ

 

Мурнуу чүктен ачылыг хүн харап кээрге,

Чайынналдыр херел чырыы чапты берди.

Булут өңнүү, куу туман дойлуп, хөлзеп,

Чаштынар чер тыппайн баргаш эстип калды.

 

Шынаа кыры маңнык ышкаш делгемнерин

Эртенгиниң шалыңынга чундурупту.

Чычаан долу сигенчилер ырлыг, хөглүг

Эрес, омак халдып келгеш ишче кирди.

 

Сиген кезер машиназын үзеп-үзеп,

Тудунгур кыс олудунга саадапты.

Шилги, доруг кожа суккан ийи аъды

Тура дүшпейн, бажын савап чүткүп үндү.

 

Калбак шыктың хөлбелчиңнээн делгеминде

Каткы, хөглүг баштак ыры чаңгыланды.

Чайгы шагның, саглаң ногаан чемгир белээ

Чалдар болуп чергелештир хеглип-ле тур.

 

1958.

 

ГВАРДЕЙЖИ МААДЫР АКЫМ

 

Ревшериг барган акым

Ийи-ле ай болган турда,

«Дайынче баар апардым» деп

Даңгаар эртен кирип келген.

 

Күжүр оглу улуг чааже

Хаптар дээнин авам дыңнааш,

Хүлүмзүрүг читпес арны

Кадыг-шириин кынны берген.

 

Сарыг шайын сүттей капкаш,

Шаажаңын чүлгүр орда,

Чайгы чаъс дег карак чажы

Чаагын дургаар бадып турган...

 

Ачавыстың хаваа дүүлген,

Алыс хандыр боданыпкан.

 

Эрин салын ээргилеп каап

Эрес түрлүг көрүп орган.

 

«Кижи ханы ижип пөкпээн

Гитлержи фашистерни

Кыра шаппайн эгбес сен» дээш

Хылыш бижээн тутсуп берген.

 

Шинель тоннуг мээң акым

Чиик шалып аъттаныпкан,

Шилги дайның дуюглары

Сидирткайнып чоруй барган.

 

Эргим акым ол-ла хевээр

Өөвүске ээп келбээн.

«Эрес-дидим тулчуп тургаш,

Өлген-дир» деп медээ келген.

 

Сурмичини хостап турда,

Чеди фриц үглеп кээрге,

«Шуптузун чок кылган» дээни.

Сеткилим хыын хандырыпкан.

 

Гвардейжи маадыр акым

Кажан кезээ көзүлбес бол,

Кызыл Сылдыс хавыяазын

Кадагалап шыгжап чор мен.

 

1965.

 

ААС-КЕЖИИН ЧАЯАЗЫН

 

Арга черниң шивижии

Бажыңнарже чалатты.

Алдын, мөңгүн кеттинип,

Мага хандыр шименди.

 

Чаштар шупту өөрүп,

Байырлалды уткуду.

Чалыы назын омакшып,

Маскарадче далашты.

 

Күзелдерни өөртүп,

Чаа чыл-даа келди-ле.

Хүндүлелдиң дашказын

Чайгылдырбайн көдүрээл.

 

Эрткен чылдың ачызын

Четтирген бис, байырлыг!

Эгелээн чыл буяны

Аас-кежиин чаяазын!

 

1966.

 

ЧАСКЫ КЕЖЭЭ МАГАДАНЧЫГ

 

Арыг салгын арын суйбап,

Чымчаңнады эстеп келир.

Аңгыр кастар аян тудуп,

Сырынналдыр ырлажып кээр

Часкы кежээ магаданчыг,

Сагыш, сеткил хөглеп келир.

Эдир булут дээрни каастап,

Дыдыраарты чаптыла бээр.

Элбек дүжүт шөлдеринден

Тракторлар хөөмейлеп кээр.

Часкы кежээ магаданчыг,

Чаагай күзел хайныктырар.

Чедишкен ай мурнуу сындан

Айдыңын төп харап келир.

Чергелешкен оолдар, кыстар

Аян ыры куттулуп кээр.

 

Часкы кежээ магаданчыг,

Чалыыларга кежик шаңнаар.

Сыгыргалар, достак-чаактар

Үннер алчып медээлежир.

Чырыткылыг машиналар

Үрезиннеп чаржып турар.

Часкы кежээ магаданчыг,

Чарган хөрзүн чытталып кээр.

 

ЧАСКЫ ЭРТЕН

 

Алдын хүннүң херели

Сынга деггеш чаттылды,

Апрельдиң сырыны

Чымчаңнады эстеди.

 

Шынаа, шөлдер эргилдир

Хамнаарактар ырлашты,

Шыпшың өттүр ишчиниң

Каткы, ыры дыңналды.

 

Часкы хүннүң эртени

Сагыш-сеткил сергетти.

Шаттар баары ховуда

Шалып ажыл хайныкты.

 

1960.

 

КЫҢГЫРГАЙ

 

Коңгулуурлуг, кошкан үш аът

Кожаланчып халчып орлар.

Хоюг, чараш үннүг кыстар

Кожамыктап ырлаңар-ла.

Оош! Кыңгыр, кыңгыр, кыңгыргай!

 

Уран сыгыт улам эдип,

Кудук, чайык сырынналзын,

Уян, чымчак аялгалыг

Куда ырын ырлаңар-ла.

Оош! Кыңгыр, кыңгыр, кыңгыргай!

 

Экер эрниң – күдээвитсиң

Эрес, омаа хайнып келзин.

Эткир үннүг, эргий базар

Эдер-хааржак херилзин-не.

Оош! Кыңгыр, кыңгыр, кыңгыргай!

 

Келин кыстың чаактары

Аян кирип, ам-даа кыссын.

Кежик, чолдуг чуртталганы

Алгап, йөрээп ырлаңар-ла.

Оош! Кыңгыр, кыңгыр, кыңгыргай!

 

1964.

 

 ЧҮРЭЭМ МЕҢЭЭ СҮМЕЛЕМ

 

Удур көргеш, хүлүмзүрүүр шырайын,

Кыдырыктыг карактарның көрүжүн,

Улай өрээш сула салган чаштарын,

Кыңгырт кынныр уяңгылыг ырызын

Чүнү сөглеп мактаптайн,

Чүрээм меңээ сүмелем.

 

Эргим ээлдек, эриг чымчак сеткилин,

Ээлгир сынын, аянныг чиик кылажын,

Баштаа-биле улажы бээр каткызын,

Магаданчыг – бөдүүн шынчы бүдүжүн

Чүге деңней бодаптайн,

Чүрээм меңээ сүмелем.

 

Шевер чиңге, хоюг, чылыг салаалар

Уйгу-дүште арынм сыйбап келир-дир.

Секпилдерлиг хүрең кызыл чаактар

Угаан, чүрээм доюлдуруп чоруур-дур.

Чүге сылдап дужайын,

Чүрээм меңээ сүмелем.

 

1962.

 

ХӨЛЗЕП ОЛУР ДЭЭРИ ОЛ БЕ?

 

Ча дег айның айдыңында,

Чайыннанган ак-көк дээрде

Сылдыстыва, сылдыс ужуп,

Сыылады бээр чүзүл?

 

Чаш-ла терек аразында,

Шалың дүшкен оялыкта,

Чараш-караң сени манап

Чалгаарап ор, дээри ол бе?

 

Шыргайларда, алаактарда

Чындың ногаан чырааларда,

Сыгыргалар чаржыр чүзүл?

 

 

Хайнып-мөөрээн шапкын хемниң

Хөгжүмүнге хөңнүн чазап,

Кап-ла караң сени сактып

Хөлзеп олур дээри ол бе?

 

1954.

 

ЫНАКШЫЛДЫҢ ОТЧУГАЖЫ

 

Ынакшылдың отчугажы

Чалыы чүрээм шонуптарга,

Ындынналган сеткил, чүрээм

Чаягаар таалап уярады.

 

Караам шийип алзымза-даа

Хамык чүве өттүр көстүп,

Караңгы дүн дүмбейи-даа

Хаяаланган ышкаш болду.

 

Ынакшааным ыраза-даа

Чанымда бо каттыраңнап,

Чаагында долбаны-даа

Ылап тода көстүп хонду.

 

Оон туржук чуртталгамның

Келир өйү чуруттунуп,

 

Оюн эреп, давып-самнаан

Хензиг чаштар дүжеттинди.

 

Шынап быжыг ынакшылдың

Дүлгээзинниг өжүргү дег,

Чырык черде чүү-даа чогун

Дүжүм безин бадыткады.

 

1950.

 

АРЫГ БОЛГАШ ШЫНЧЫ-ЛАЙН

 

Ажыл-ишке кызымактар

Алызындан силиг-лейн.

Артык-дудуу сеткили чок,

Арыг болгаш шынчы-лайн.

 

Арагчы чалгаапайлар

Авыястыг чашпаа-лайн.

Эки чолче эдерти бээр

Эргим-нейн, мерген-нейн.

 

Эчис-соруун билбестерниң

Ээлбес сыңзыы сыра-лайн.

 

Аас-дылга эптешпести

Адай кааптар, чүдек-лейн.

 

Чонум дээштиң човаарларның

Чорук-херээ чогунгур-ла.

Сорук кирип, сөглеп орда,

Солун-найн, чиге-лейн.

 

1965.

 

* * *

Кожам кызы эрээн харның

Хөөлбек суунче ээгип-ээгип,

Кончуг чараш шырай-арнын

Көрдүнгүлээш, хүлүмзүрүп –

Ындынналып ырлай каап тур.

Ынаа оолак кээр дээн боор оң.

 

Шала кежээ хөөлбек кырын

Имир шыпкан, ынчалза-даа

Чажым чүве сымырашкан,

Ийи кижи көстүп туру.

Чечек бажы частырдан бээр

Черле куда дүжер боор оң.

 

1961.

 

* * *

Шыдал билиин, угаан, күжүн

Кылыр ишке бараалгаткан,

Шынчы, төлеп, бөдүүн кижээ

Кырыыр, чөнүүр назы турбас.

 

Кезип, тояп, улчуп чоруур

Чилби-чазый, ажырымчы

Келир өйге үлүүн киирбээн

Чимзеникчээ назын кыска.

 

* * *

Чаъзы куткан, изии шонган, соогу хаарган –

Кандыг хүннү бойдус чаяап келбес дээрил.

Шаг, күш кошкап, тыныш безин бачыдап кээр

Кандыг ишти кижи холу кылбас дээрил.

 

Ынчалза-даа чымыш иштен

Аас-кежии төрүттүнер.

Ынчангаштың ажылчынның

Алдар, ады хүндүткелдиг.

 

1964.

 

ХОРЖОК, ХОРЖОК

 

Чечек тутсуп бараалгатты.

Ону канчап албайн баарыл?

«Четтинчипкеш, базаал» дидир,

Орта чүнү харыылаар чоор?

Ох! Орта чүнү харыылаар чоор?

 

Ырлап-хөглеп чаңнап орду

Орта канчап хөглнвезил?

«Ынак мен» деп сөглей каапты,

Оожум чүрээм хөлзей берди.

Ох! Оожум чүрээм хөлзей берди.

 

Белек тудуп, хүндүледи,

Алыр чоор бе, албас чоор бе?

«Меңии сен» деп аашкынды

Алыс шынын канчап билийн.

Ох! Алыс шынын канчап билийн?

 

Орлан-эрес оол мен дидир.

Оозу харын шын-на боор оң.

«Ошкажыыл» деп дилей берди.

Орта чоор бе, канчаайн, чоонуйн?..

Ох! Орта чоор бе, канчаайн, чоонуйн?

 

Болчаг кылгаш чалай-даа-дыр,

Аңаа канчап удурланыр.

Водказын сөңней берди,

Ам-на билдим, хоржок, хоржок!

Ох! Хоржок, хоржок, черле хоржок!

 

ХОМУДАВА

 

Чаңгыс хемниң суун ижип,

Кара чаштан кады өскен

Чажыт эжим сени көргеш,

Хараадавас аргам чогул.

 

Ажыг хоран арагалар

Ажың-чемиң апарган-дыр.

Акша дилеп чышпылаңнаар,

Авыяазын болган-дыр сен.

 

Чараш, шевер шырай-арның

Шупту сорбу – үрелген-дир.

Чазык, хөглүг, ээлдек чаңың

Шугул, каржы апарган-дыр.

 

Өөренген эртемиң-даа

Күзүрүм дег хадый бербээн.

 

Өөрүң бис-даа сени кагбайн,

Хүннүң дужуп сургаар-дыр бис.

 

Шүгүмчүлээн эштериңге

«Өжээн негеп» чалчыыр чордуң.

Чүү-ле бир улчумалды

Өңнүк кылып алган чордуң.

 

Аныяк кыс душтук тыпкаш,

Куда дойну кылып тура,

«Арыг, шынчы чурттаар мен» дээш,

Кундаганы тутчук сен чоп...

 

Акы-дуңма арбын чоннуң

Алгыш-йөрээл, сөзүн дыңнап,

«Ажы-төлге ынак мен» деп

Аашкынып туржук сен чоп...

 

Хөңнү чымчак сарыың кыстан

Арын-нүүр чок ойлай бердиң.

Хөөкүй төлүң каапкаштың

Арагалап чоруп бердиң.

 

Орталанып боданзын дээш

Хоруп, сургаар чөгел төндү.

Ол-ла мөзүң эттинмээнде

Хоойлу сени өршээр деппе.

 

Чаңгым хемниң суун ижип,

Чергележип ойнап өскен

Чажыт эжим депиже-ле

Чемелээн дээш хомудава.

 

Холуң-будуң хоочурап

Аараан болза кээргей эртик,

Хоран ышкаш ажыг сугга

Алзыпканда канчаар сени...

 

1958.

 

КОЖАМЫКТАР

 

Дириг чораан назынында

Дидим, эрес чорбайн канчаар.

Дилеп чораан күзел-соруун

Тиилеп чаалап, албайн канчаар.

 

Чурттап чораан назынында

Шудургу-ла болбайн канчаар.

Сургуул, эртем чедер дээнде

Шуудай-ла бербейн канчаар.

 

Аныяк-ла назынында

Авааңгыр-ла болбайн канчаар.

Аас-кежиин тывар дээнде,

Ажылдап-ла чорбайн канчаар.

 

Ындын чалыы назынында

Ырлыг, шоорлуг болбайн канчаар.

Ылап билип алган соонда

Ынакшый-ла бербейн канчаар.

 

1965.

 

БАЯНЫМНЫ

 

Магаданчыг аялгалар

Баскыыштардан куттулуп кээр,

Малчын чонга аян тудар

Байлак үннүг баянымны.

 

Кожамыкты, лириканы

Холум-биле тыртып ойнап,

Колхозчуга бараалгадыр

Хоюг үннүг баянымны.

 

Эгиннепкеш турупсумза

Эргектерим шаа билир,

Эргим чонга бараан болган

Эткир үннүг баянымны.

 

Таарыштыр базарымда

Талантымның шаа билир,

Тайбың ишти алгап турда

Тааланчыг баянымны.

 

1965.

 

ДОПЧУЗУ

 

Ленин болгаш ава.......................................................................................................3

Магадап тур..............................................................................................................10

Мөңге алдар .............................................................................................................11

Чоргаарал ыры .........................................................................................................13

Мактал туттум .........................................................................................................14

Аалдап келди ...........................................................................................................16

Кара-Хөлүм ..............................................................................................................17

Эзен дижип чолукшулаар .......................................................................................18

Өңнүктешкеш келир силер .....................................................................................20

Ажылчынның ыры ...................................................................................................22

Бүзүрелдиг мергежээн .............................................................................................23

Кайыыртан бээр көстүп келди ................................................................................24

Ишче кирди ..............................................................................................................27

Гвардейжи маадыр акым ........................................................................................28

Аас-кежиин чаяазын ...............................................................................................30

Часкы кежээ магаданчыг ........................................................................................31

Часкы эртен ..............................................................................................................33

Кыңгыргай ................................................................................................................34

 

Чүрээм меңээ сүмелем ...........................................................................................36

Хɵлзеп олур дээри ол бе? ......................................................................................37

Ынакшылдың отчугажы ........................................................................................39

Арыг болгаш шынчы-лайн ....................................................................................41

Кожам кызы эрээн харның ....................................................................................43

Шыдал, билиин, угаан, күжүн ..............................................................................44

Чазы куткан, изии шонган, соогу хаарган ...........................................................45

Хоржок, хоржок .....................................................................................................46

Хомудава .................................................................................................................48

Кожамыктар ............................................................................................................51

Баянымны ................................................................................................................52

 

Виктор Биче-оолович Сагаан-оол

 

ПЕСНИ РАБОЧЕГО

 

Стихи

 

Редактор Кюнзегеш Ю. Ш.

Художник Тутатчиков А. И.

Художественный редактор Кузнецов И. Я.

Технический редактор Кузнецова В. И.

Корректор Чечекей О. С.

 

*      *        *

Сдано в набор 1/VIII – 1968 г. Подписано

к печати 26/ VIII – 1968 г. Формат 60х90 /32

Бумага типографская № 1. Физ. п. л. 1,75.

Уч.-изд. л. 1,2. ТС 01227 Тираж 2000 экз.

Цена 12 коп. Заказ 2440.

Тувинское книжное издательство, Кызыл,

Щетинкина и Кравченко, 57.

 

 

Типография управления по печати при Совете

Министров Тувинской АССР,

Кызыл, Щетинкина и Кравченко, 1.