Авыралдыг Алдын-Кушкаш

шүлүктээн тоолдар, шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ – КЫЗЫЛ, 1983 - 73

Виктор

Сагаан-оол

 

 

Авыралдыг

Алдын-Кушкаш

 

Шүлүктээн тоолдар

Шүлүктер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ – КЫЗЫЛ, 1983

 

С (Тув)

С12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0–7–6–3                                                                          121-170+03+М133

 

Тываның ном үндүрер чери, 1983

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШҮЛҮКТЭЭН

ТООЛДАР

 

БАЛБЫР БАЙНЫҢ КЕЗЕМЧЕЗИ

1

Эрии-кинчи хоойлулуг

Эрткен-барган дерзии шагда,

Аарыг-хамчык халавындан

Адалары кызыл-дустаан,

Иелерин ажыг-шүжүг

Ийлеткештиң алгаш барган,

Өскен, төрээн оранынга

Өскүссүрээш чудай берген

Сарыгбай дээр оолак-биле

Салбакай дээр чараш уруг

Улуг орук белдиринге

Ужуражып кээп-тир оо!

 

Сарыгбай дээр эрес оолак

Салымындан орлан-шоваа –

Чактыр боозун чүктепкенде,

Чандыр атпас аңчы, дииңчи.

Салбакай дээр уруг боду

Чаяаныдын уран холдуг –

Хыдыыр, сиилбиир, угулзалаар...

Кылбазы чок шевер кыс-тыр.

 

Ийи өскүс танышкаштың,

Иштин-хөңнүн ылап билчип,

Харагандан таагы, чөөк чыып,

Кара өгнү өпейтипкен.

Чалыы шааның эгезинде

Салым-чолун каттыштыргаш,

Ынакшылдыг чуртталгазын

Ынчан аңаа эгелээннер.

Оол, кыс ийи кайызы-даа

Олут орбас, ишчи, кежээ:

Чайын, кыжын өөнүң чанын

 

Чарган ыяш долган чыдар,

Аң, куш эъдин хеңмелеп аар,

Айны, бести курлап алыр –

Амыдырал-чуртталгага

Алыс чолдуг үреннер-дир.

 

Салбакайның мага-бодун

Чаңгыс катап көргеннерниң

Сагыжынга артып калыр.

Шырай-арны онза шевер,

Чаагай сеткил, буян сиңген

Сыны-дурту көрүтүг-даа,

Айлаң-куштан ындын үннүг,

Каастаан хеп кетпезе-даа,

Кайгап ханмас чараш кыс-тыр.

 

Сарыгбайның аалындан

Чаңгыс баалык ажыр черде,

Малы, эди бажын ашкан,

Балбыр деп бай чурттап турган.

Сагыжы бак, харам, хыныыр,

Чаагай сеткил, буян билбес,

Самыын-садар, арын-нүүр чок,

Салгал төл деп чүве билбес –

Чааскаан чурттап назы бараан.

Ишти-хырны тодуг-даа бол,

Ийи караа черле тотпас.

Чазый-чилби, хоолургак,

Дулгу семис, мыргы ышкаш,

Дулгуяк бай маңгыс иргин!

Сарыгбайның Салбакайын

Чарып аар деп кордап семээн,

Дүндүйгүже, хөлүйгүже

Дүн-хүн чокка боданза-даа,

Уран-мерген арга тыппаан,

Угааны бак чолук иргин!

 

 

2

Сарыгбай эр бир-ле катап

Өртең-Алаак ортузунга,

Чарт кургаг сыра дилеп,

Өрү-куду базып чораан...

Дазылдыг бир чудук орта

Таакпы тыртып олургаштың,

Чашпан, сиген аразында

Салбактары саглаң-саглаң

Ийи кулаш бедип үнген

Ийи сыпты көрүп каан-дыр...

Сонуургааштың чоокшулап кээп,

Чарашсынып кайгап турда,

Сагыжынга мындыг бодал

Чоорту кире хонуп кээп-тир:

 

– Ядыы меңээ аайлашкан

Каптагайның кежии-ле-дир.

Салбакайга белек кылдыр

Казып алыйн адырам ай.

Шалып-мерген ол-ла дораан

Шарлан өрген сүүртуп алгаш,

Чииктенип, содаглангаш,

Чиге кезип кириплеткен.

Дужаай казып чеде бээрге,

Кажанда-даа сагынмааны,

Хары угда чүктээр уг чок

Тулган улуг айлар бооп-тур!

Катай кожуп, шарып алгаш,

Каш-даа катап чүктеп шенээн.

Күжүн төдү мөөңнээш-даа

Хүн кылайтып чадап каан-дыр...

«Аът, мал эвес, кай баар бо» дээш,

Айның эжин дедир хөөп кааш,

Чаңгыс айны тыртыг чепке

Шарып алгаш чүктептерге,

Бүдүн хой дег аар болган.

Бүшкүйүпкеш, калгып чанган.

 

Магаданчыг олча-кежиин

Багай өөнге кирип келгеш,

Кадайынга көргүзерге,

Кайгап, чожуп, меңневишаан:

– Кайыын тыпкаш, казып алдың,

Кайгалым? – деп сонуургаан-дыр.

Сарыгбай аа байгы шынын

Чажырбайн тө каап берген.

Улуг айның картын картааш,

Узун бижээн шалып-шалып,

Хээй кескеш кургадыр деп

Кежээргей-ле берген-дир оо!

Ынчап баарга Салбакайы

– Ынчанма – деп удурланган.

– Мындыг улуг эртинени

Элек-эргин бускаш чоорул?

Мындаа маңаа чедип келгеш,

Элдеппейлеп чаңнап орган

Балбыр байга чедиргештиң,

Бараалгадып садып көрем,

Чиксек чүве, курту хайнып,

Чилбилей-ле бербес деппе.

«Өртемчейниң шаңнаан кежии

Өртек чедер» дижирик чоп.

 

Сарыгбайы Салбакайның

Саналынга чөпшээрежип,

Улуг айын хаптап чүктээш,

Балбыр байның аалынче,

Ужа, төш-даа кордагылап,

Базып-ла каан чүвең иргин.

 

3

Баалыкты ажып баткаш,

Балбыр сугга чеде берген.

Амырлажып, мендилешкеш,

Айын уштуп бараалгаткан.

 

Садыг кылып чорбаан-даа бол,

Шала чоргаар чугаалап-тыр:

– Олча бодап көөргетпес мен,

Оран-таңдым кежии чүве.

Өнчүзү чок өскүс меңээ

Өртек шаңдан хайырлаңар!

 

Авыяастыг чазый Балбыр

Тадыңайндыр каттыргылааш,

Аткаар чылып, ишкээр чылып,

Далчыраңнап кайгай-кайгай,

Шала кажар айтырып-тыр:

– Бо-даа черле кижи көрбээн

Айлар хааны ай-ла-дыр, оол.

Борта эштей база бирни

Ам-даа тыптар аргаң бар бе?

 

– Чадаар чүү боор, дээрги кожай

Чайлыг шыдаар болдур мен ийин:

Өртең-Алаак ортузунда

Эжин ында хөөп каан мен.

Өршээ сүлде, кырым сынар,

Эртен эрте чүктеп эккээйн!

 

Ынча дээрге кажар Балбыр

Ыңай кылчаш, бээр кылчаш,

Карактарын сыгырарткаш,

Катап мынча диген иргин:

– Улуг айның эжин борта

Эртен эрте эккелзиңзе.

Улуг өртек, чажың белен

Эткен сөзүм ээлээр мен:

Эң-не чараш эртинемни,

Эжик-дөрге каяа-ла ийик,

Эптей салып делгеп кааштың,

Эргээм-биле айтып бээр мен.

 

Карактарың иелдирзин

Кадак-биле так дуй шарааш,

Салыптар мен, ынчан ону

Часпайн барып тудуп аар сен.

Чазыпсыңза кара шоруң! –

Чаргы турбас, дүүрээниң ол...

Элдеп улуг айның эжин

Эккеп бээр дээн аксың-сөзүң

Ээлеп чадап кагзыңза ам

Ээлчег меңии болур апаар...

 

Аалыңга дораан баар мен,

Аңаа мени база ынчаар

Карактарым иелдирзин

Кадак-биле так дуй шарааш,

Салбакайже салыптар сен.

Часпайн тудар хүлээлгем ол!

Чазыпсымза, кара шорум!

Чаргы турбас, дүүрээним ол!

Сарыгбай-даа Балбыр-биле

Саат чокка чөпшээрешкен.

Ааш кыннып даңгыраглааш,

Аалынче базып каан-дыр...

 

4

Өчүк дыңнаан Балбыр чүү боор,

Улуг айның эжи чыдар

Өртең-Алаак ортузунче

Ушпа кырган шивишкинин

Ол-ла кежээ ыдыптарга,

Оозу тыпкаш, чүктеп келген.

Сарыгбайга кончуг аза

Саттыныптар кылдыр бодааш,

Шивишкинни Балбыр туткаш,

Шидип, шарып бектеп алган,

Караңгыда бүдүү баргаш,

Кара-Хемче шывадапкан.

 

...Сарыгбай-даа кежээликтей

Аалынга омак келген.

– Садыг-саарыым чогуду – деп

Аяк шайны аартап орган.

Садыглашкан Балбырынга

Черде айны айтыпканын,

Сеткилинде сезик-даа чок,

Салбакайга төдү сөглээн.

Кожаң ыры сарынналган,

Хомус үнү чаңгыланган

Салбакайы өөрүүрден

Чазык арны соолбурарып,

Эндевээни сезиглелин

Элдээртпейн-даа чиге сөглээн:

– Тулган айның эжин орта

Даарта чеде бээриңге,

Таварышкан бир-ле кижи

Душ бооп казып апкан болза,

Халас баары хамаан эвес,

Халап боору коргунчуг-дур.

Дугурушкан Балбыр байың

Эртен негеп чедип келир.

Карактарын шарыырга-даа

Кажар сойлук кайын чазар,

Эзеринге чыпшыр шарааш,

Эжиң мени апаар ол-ла...

 

Ону дыңнааш, Сарыгбайы

Опаш, сырбаш кынны берген.

– Өршээ, бурган, дадайым – дээш,

Өртек-Алаак ортузунче

Карак шимме караңгыда

Карбаттынып чоруп-ла каан!

Ужуп-туруп түреп чорааш,

Углап, шиглеп чеде берген.

Хөмген айын казып аар дээш

Көөрге, куруг уургай болган!

 

Өкпе-чүрээ шимирт кынган,

Өлүм келген ышкаш болган...

 

Хөөкүй Сарыг чүнү канчаар,

Хөлүгүр дүн эрткижеге

Кара-Хемниң кыдыын орта

Кайгап, бодап олура хонган.

 

Аткан даңның сырынында

Аккан саарыг даажын баскан:

«Амы-тыным алыңар!» дээн

Алгы дыңнааш, сырбаш кынган.

 

– Сагыжым бе, дүжүм бе – дээш,

Сарыгбай оон тура халаан.

Саарыг өрү көрүптерге,

Бирде чидип, бирде көстүп

Бир-ле кижи бадып орган.

 

Дүвү-далаш мага-ботта

Хамык хевин уштуп октаан.

Түрлүг, дошкун, шапкын хемче

Караш кындыр шурай берген.

Когзу эштип, дозуп чорааш,

Аккан кижээ чеде берген,

Холун, будун, хүлүп, шидээн

Арган, кырган кадай болган.

Кадай кезек тын чок чыткаш,

Деттип, миннип оңгарлып кээп:

– Хайыралыг оглукум – дээн.

 

Дидирээштиң сириңейнип,

Аксындан суг төктү-төктү

Тейлээр чыгыы мынча деп-тир.

– Амы-тыным алганыңның

Астык шаңы чүл аан, оглум?

Өлгүжеге сеңээ черле

Өрелиг бооп артпас боор мен.

Тынныг чорааш кандыг-бирни

Тыпкаш, ыяап бергей мен де!

 

– Кым-даа кижи таваржып боор

Черде, сугда айыыл көвей

Кызыл тыны кесте кижээ

Черле дуза кадар апаар.

Сагыш човааш чоор силер.

Салымыңар экизи ол-дур.

Ынчанмыже менде база

Ырма сынчыг качыгдал бар.

Муңгаралым хөрээм долуп,

Кара баарым саргыдып чор.

Бурган безин меңээ өршээл,

Кандыг дуза чедирер деп?

 

Ону дыңнааш, кырган кадай

Оваарыглыг айтырып-тыр:

– Чүден ынчап муңгарадың?

Чүрээң, ынааң оскундуң бе?

Чалыы кижи кенен, шолук,

Чажыртынар боор чүве.

А сен борта пөрүктенме,

Ажыы-биле меңээ сөгле.

Канчап билир, арга-сүме

Кадыптарым база магат.

 

Сарыгбай-даа качыгдалын

Шыны-биле тө каап бээрге,

Чаргаш кадай бажын чайгап,

Шывык бажын суйбагылааш:

– Алдаг кылбас кижи чорбас,

Аргазы чок таңды ховар.

Аалың кайдал, аңаа бараал.

Аайлыг чүве ышкаш-тыр – дээн...

 

5

 Кадай биле Сарыгбай оон

Хаая-хаая чугаалажып,

Ийи-бирлеп калгып чорааш,

Имиртиңде аалга келген.

 

Салбакайы өөн ээлеп,

Сарынналып чааскаан орган.

Ынчанмыже кезек болгаш,

Ыглай каапкаш, шынын сөглээн:

– Балбыр деп бай маңаа келгеш,

Багай мени девидетти:

«Сарыгбай депсээң ашааң

Чаңгыс сөс чок кулугур-дур.

База бир ай эккээр болгаш,

Барган хевээр чиде берди.

Сени алгаш чоруур мен» - деп

Чедип, тыртып шаг-ла болду.

«Ашаам кээрин манаңар» - деп

Арай боорда дилеп арттым.

«Эртен чедип келир мен» - дээш,

Эгел-ле чаа чоруй барды.

Кадай кижи ону дыңнааш,

Караан шимгеш бодангылаан.

Салбак биле Сарыгбайга

Чагыын сөглеп эгелээн-дир:

 

«Адаан актыг, өжээн өштүг,

Амы-тынын салып болур.

Ынчалзажок амдыызында

Ылап кажар арга херек,

Кончуг сойлук мени дүне

Холум-будум хүлүп баглааш,

Хайыра чок аажылап,

Кара-Хемче октавытты...»

Салым кошкан ийи чашты

Сарыылын киир сургап-сургап,

Албыс-шулбус демги кадай

Анаа ие апарган-дыр.

 

Ёразы бак Балбыр байны

Сотка канчаар олуртканын

Тоолувус сөөлгү кезээ

Дооступ турда биле бээр бис.

 

6

Эртенги хүн херелдери

Эрээн сындан харап келгеш,

Аргаларга чайынналып,

Алдын торгу херивиткен...

Сарыгбайлар кара өөнүң

Чамашкылыг ойбаан өттүр

Чоорту дегген хүннүң чырыы

Сонуургаан дег чайнап келген,

Салбакайның хүрең-кызыл

Чаактарын суйбап ойнаан.

Кырган кадай мерген чагыы

Кыстың чүрээн чүглендирген.

Хайлыг Балбыр чедип кээрге,

Канчаптарын шүгдүнгүлээн.

Йөрээл салып, чажыг чажып,

Өршээл дилеп чалыгмаан-даа...

 

Удаваанда сыңзыг Балбыр

Угулзалыг хевин кеткен,

Чыраа аътты чедип алган

Чындыңнадып келген иргин.

Өгге киргеш, олурбайн-даа

Өрү-куду чоргаар баскан.

– Сөглээн сөзүм – керткен ыяш! – деп

Шөртеңнеди чаңнагылаан.

Салбакайже карак базып,

Сарыгбайга дужаал берген:

– Кадак бо-дур, кончуг дүрген

Карактарым так дуй шары!

Салбакайны чиге баргаш,

Чазыг чокка куспактаптайн.

 

Күжүр уруг чүү боор ийик,

Орун бажы үзүк орта:

«Ойлап, дезер эргем чок» дээш,

Күдүк баскаш олурупкан.

Сазыг байның карактарын

Каш каът кылдыр ораап тургаш,

Кадак-биле так дуй шарааш,

Оңгаар-дескээр дескиндирген.

 

– Ол-дур, ам че, барып тут! – дээн.

Балбыр байга шивишкин бооп,

Базындырып чораан кадай

Орун алды ажыт черден

Овуузуннуг көрүп чыткан.

Чаштып чыткан кадай чүү боор,

Салбакайны тургузупкаш,

Орнун орта күдүк базып,

Олурупкан чүвең иргин!

Карактары шарыглыг бай,

Кажар-даа бол, сезиг албаан.

Часпайн чиге чеде бергеш,

«Салбакайны» куспактапкан.

– Оттуг чүрээм, эргимим! – деп

Ошкап, чыттап шаанга кирген

Сарыг баргаш, байның караан

Шалып, дүрген чеже каапкан.

Ынчан Балбыр куспактаанын

Ылавылап топтап көөрге,

Ушпа кырган шивишкини

Удур көрүп олуруп-тур!

Мерген аргаа тиилеттирген

Мелегей бай арны кызып,

Түвек-чаржык үне халааш,

Дүрген дезер бодай берген.

Ынчалза-даа кулугурну

Ынчаар анаа чүге салыр.

 

Сарыг биле Салбак ийи

Чай, чап бербейн, ону туткаш:

– Куспактапкан шивишкиниңни

Куруяк кылдыр алыр сен! – деп

Шуваганчыны аңаа сыгап,

Шыргададып туруп берген.

Ырма сынган чазый Балбыр

Ыглаңайнып, чанны берген:

– Одуң-көзүң чылгап көрейн,

Октуг бооңга туруп-даа бээйн,

Салымы бак чолук мени

Салып, хостап өршээлдер көр!

– Буруулугну бурган өршээр,

Буга мойнун кестик өрүүр...

Чыгаан кирген чазый байның

Чыргазынга олар четпээн.

Сыдым-биле эзеринге

Шыпшыр шарып быжыглааштың,

Тулуп хейниң кодур арнын

Туткууш-биле аян киирип

Хөөлеп-хөөлеп, аалынче

Хөөглепкен чүвең иргин...

 

Чыраа аъттың эзеринде

Сыдым-биле шындалаткан,

Арны-бажы былчак кара,

Ады өлген Балбыр бай оон

Орук дургаар чоруп орда,

Одап, шоотпаан чүве-даа чок:

Каарган,кускун хамык куштар

Каргыражып дескингилээн.

Теве безин чинин чажып,

Дээриглеп турган дижир.

 

                                                              *  *        *

Тоолчувус чана берди,

Домак эреп чыдып калдым...

 

Авыралдыг Алдын-Кушкаш

 

Шыяан ам, шагның шаанда

Шыргай арга кыдыын орта,

Ирик чөвүрээ чадырынга

Ирей, кадай чурттап чораан.

 

Ашак боду эртениң-не

Арга кирип ыяштай бээр,

Кадай чөвүрээ чадырынга

Кара чааскаан артып калгаш,

Ажыл чымыш аъш-чем кылып

Аргастаныр чүвең иргин.

Ашак бир-ле аргазынга

Одаар ыяш дилеп чорааш,

Ортузу хос коңгулдуг, чоон

Адыр төшке таваржып-тыр.

Балды-биле ток-ток кылгаш,

Ашак өрү топтап көрген.

Бажында бир шомук үттен

Алдын-Кушкаш үнүп келгеш,

 • Чүге мени чожуттуңар

Чүү херегил, ирем? – деп-тир...

 • Одаар кургаг ыяш херек,

Оон өске чүү боор – диген.

Ында чүү боор күжүр кырган

Чайлыг белен херек-тир оң.

Ыяш эртен белен болур

Чана бергеш, манаңар – дээн.

Чанып кээрге хөөкүй кадай

Шагбан, чээрген кыпсып алган

 • Чүге куруг кээриң ол – деп,

Чүшкүртүнүп олуруп-тур.

 

Арга черге ыяштап чорааш,

Алдын-Кушкаш тывылганын

 

Чүнү аңаа аазанын-даа,

Чүге куруг келгенин-даа,

Көшкүнүнге ирей күжүр

Хөлчок хөглүг хөөреп берген.

 • Кайгамчыын аа, күжүрүм – деп

Кадай аңаа бүзүревээн.

Имир дүшкеш, караңгылаан

Ирей, кадай удуй берген.

 

Эртен эрте оттуп кээрге,

Эңме-тикчок кургаг ыяшты,

Чадыры-биле деңнештир-ле

Чаргаш, чыып кааг – белен турган.

Ашак өөрээш чем-даа чивейн,

Ай балдызын асты каапкаш,

Аргазынче база катап

Арлы берген чүвең иргин.

Дүүнгү төшке чеде бергеш,

Түккүледи соктай каапкан.

Алдын-Кушкаш база катап

Аайы-биле үнүп келгеш,

 • Чүге мени чожуттуңар?,

Чүү херегил, ирекижиим?

 • Авыралдыг Алдын-Кушкаш,

Ашак, кадай түрүүл ядыы,

Аргастанып чоруур-дур бис,

Ачы-дузаң утпас боор бис –

Ак өг, аъш-чем, эт-септен

Аргадап көр. Тейлеп тур мен.

Хомус ышкаш үннүг кушкаш

Ходуш-хадыш ужуңгурлап,

Ашак кижи дилег-чагыын

Аазап-даа турган-дыр оо!

Чадырынга кирип келген.

Чалынныг от хүүлеп кыпкан.

Кандыг олча эккелгенин

Кадайы оон сонуургап-тыр.

 

 • Өрегелиг өглүг боор бис,

Өремелиг шайлыг боор бис.

Ындыг-мындыг бодава-даа,

Ынанганым идегелдиг...

Эртенинде оттуп келгеш,

Элдепсинип калганнар-дыр.

Алдын, мөңгүн сиилбиглерлиг

Аптара, хааржак делгеп салган,

Өктереңгей өнчү долган

Өргээде орар болганнар-дыр.

 

Ашак аңаа амырааштың

Ай балдызын асты каапкаш,

Арлы берген чүвең иргин.

Дүүнгү төжүн база катап

Түккүледи соктай каапкан:

Алдын-Кушкаш саадавайн,

Аайы-биле үнүп келген.

Алды чүзүн сүрүг малдан

Авыралдаарын ашак дилээн.

Авыралдыг Алдын-Кушкаш

Аңаа кайын ойталаар деп.

 

Хөлестенип чыткан көшкүн

Хөглээр туржук сезиг кирип:

 • Аксың изээш алдадың! – деп

Ашаан сургап орган дижир.

Күжүр ирей дүште-даа чок

Хүлүмзүрүп орар бооп тур.

 • Алды чүзүн малывысты

Алаактарга чалап аар бис...

Даарта келир аас-кежиин

Тамчык-биле уткуп аар дээш,

Сылдыс четчип чайнап турда,

Чыргал сугже аъттанганнар.

 

Эртен-эрте оттуп кээрге,

Ээн кодан диңмиттелген.

 

Чүзүн-чүзүн сүрүг малдар

Кажаа-хораа сыңышпастаан.

Сүдү, хойтпаа савазыраан

Кайгамчыктыг чүве болган.

Ашак, кадай, ам-на чүү боор

Ааржы, чөкпээн савалап ап,

Түмен малын хавырбышаан,

Дүвүреп-ле хүнзээннер-дир.

Чүгле ирей дөөскүн мал дег,

Чүрээ шуут-ла дөстүнместээн.

Аргазынче арлы бээрин

Агайынга айыикап-тыр.

 • Ажырымнааш чоор бис ону,

Эгээртинмес эт-мал бар-дыр.

Ашаан кадай үттеп-сурга,

 • Эзим кирбе, талаар боор – деп,

Эптеп-чөптеп чадап кагган.

 

Ай балды каң чөвээ тиккилээн.

Арай каржы дааштан чожуп,

Алдын-Кушкаш биеэ хевээр

Аайы-биле үнүп келген.

 • База катап келдиңер бе,

Бараан болуйн, ам чүл? – диген.

 • Авыралдыг Алдын-Кушкаш

Ам бир сөөлгү дилээм бар-дыр.

Аас-кежиин меңээ шаңна,

Аныяк кыс кадай херек.

Ооң соонда келбес-даа мен,

Ооң-биле болур ыйнаан.

 

Алдын-Кушкаш аас ашпайн,

Коңгулунче холурт кынган!

Ашак арай шугулдааштың

Хоккулады соктаттынган.

Канчарга-даа Алдын-Кушкаш

Катап үнүп келбейн барган!

 

Төөрээн ашак килең тыртып

Төштү кертип ужурупкан.

Ушкна төштү чара каккан

Агжаң ирик төктү берген.

Уя чораан. Чазарлапкан –

Амылыг чүве хоо-дазырт!

Төжээн чаргаш, дазылдарын

Дөгерезин тура тырткан,

Кызыл-кызыл кымыскаяктар

Кыймыңайнып үнүп-түр оо!

 

Ашак суг дер дүже берген

Аалынга дүне келген...

 • Каяа чордуң олчаң чүл? – деп,

Кадайы оон чугаа эрээн.

Ынчан ашак улуг тынгаш,

Ыглаар чыгыы думчуктанган:

 • Аргада төш хевээр турду.

Алдын-Кушкаш база бар-дыр.

Ынчалзажок, хайлыг чүве,

Ындыг-мындыг харыы бербейн,

Коңгулунче карак ажыт

Холурт кындыр кире берди.

Төштү кертип, ужуруптум.

Чээргенней чарып кааптым.

Дөс, дазылын арттырбадым

Черле чок-тур, четкер куш боор!

 

Көвей малын кжаалап кааш,

Көгээржикте аргазын

Ажыткаштың, ижип-ижип,

Ашак, кадай ужуп каап-тыр!

Эртенинде оттуп келгеш,

Элдепсинип муңгарааннар:

Ирик чөвүрээ чадырында

Иелээ-ле удуп чыткан!

 

Далаш-биле элең-халаң

Дашкаар үнгеш, муңгагдааннар.

Куйт деп эдер кускун-даа чок,

Сайт деп эдер сааскан-даа чок,

Куу чашпан, маргаа шыпкан

Шаандагы-ла чурту бооп тур.

 

Артык сеткил ара дүжер,

Ажырымчы сотка орар.

Арын-нүүр чок кынны бээрге,

Алдар-ат-даа дуза болбас.

 

1963 – 1969.

 

Ийи лама болгаш инек бажы

 

Улчуп, тояап падарлааштың

Улуг хырнын бортап чадаан.

Аштаан, суксаан ийи лама

Айдың кежээ аалга келген.

Аал ишти өске өгде

Арагалап турар болган.

Кирген өөнде чаңгыс кадай

Кидин түлүк удаан чыткан.

 

Эспээн пашты көрүп кааштың

Эри хайны берип-тирлер.

Илдиктирип былгап көөрге,

Инек бажы дүлген бооп-тур.

Бодавыже быдаада баш

Молдурганыы хире болган.

“Чырыктан бээр хайындырганда

Чымчап калган куйга болбайн.

Олурганның херээ чүү боор,

Оорлап чиир-дир мону” – дишкеш,

Аразында сымыранчып,

Арга бодап ап-тыр иргин

Дашкаар үнгеш, бүдүү көрүп,

Таңныылдаары херек болган.

Оорларның бирээзи оон

Ол-ла дораан үне халаан.

Каразынчыг чаңгыс чүве

Кадай оттуп, билип каап боор.

Хай бооп ынчап баар болза,

Кажарлаар деп дугурушкан.

Оттуп келген кадай ынчан

Ожаавайн баар хире кылдыр

Аразында чугаалажыын

Алгыш-кырыш кылыр дишкен.

 

Үнген лама чүзү боорлаан,

Үнүн арай чавызыткаш,

Дүвүреп-ле эгелеп-тир.

– Дүрген эскен адаң бажы!..

 

Девидээштиң өгде лама

Дери, бузу шаалаан болбайн.

Холдаан – изиг! Кышкырыпкан:

– Холун чирткен, адаң бажы!

 

Куйга чиксээн даштын лама

Куруг черге чылганмышаан,

Азып кагган илбек сактып,

Амдыкызын угаадыр дээш,

Катап база химиренген:

– Ханада аскан, адаң бажы!

 

Ам-на чүү боор өгде лама

Илбек-биле эзип алгаш,

Канчаптар-даа аайын тыппайн,

Ишкээр суйбап, кедээр суйбап,

Катап база ынча деп-тир:

– Кайнаар суптайн, адаң бажы!

 

Даштын лама бодангылааш,

Таар барын сактып келгеш

– Элгүүр адаа халаң-халаң,

Эки көр даан, адаң бажы!

Өгде лама өөрээштиң

Өл ааржыны тө каавыткаш,

Куруг тааржу башты дыгаан.

Кулактыг баш сыңмайн барган.

Шыжыкпышаан, хыйланып-тыр:

– Сыңмайн барган, адаң бажы!

 

Өгде удаан шуваганчы

Өө тынып, чөдүрбүшаан,

 

 • Чогушпайн, удуңар! – деп,

Човууртай каап, улаарап-тыр.

 

Даштын лама чилби хайнып

Далаш-биле сымыранган:

 • Чаныңда ол хадың сыптыг,

Чара шаапкан, адаң бажы!

 

Корткан, сүртээн өгде лама

Кончуг чидиг балды-биле

Инек бажын чарар дээштиң,

Ийи-холдап херлир орта,

 

Ынаада азып, ыштаан багга

Ылдырттынган хылыш балды

Дендии хоптак падарчының

Тейин чара алыр часкан.

 

Таңныыл лама караңгыда

Далаш-биле дезиплеткен.

Турган шары мыйызынче

Тулдур халый бер-даа часкан.

Шары чүү боор меңнээн уунда

Шала келгещ, чазывыткан.

 

Инек бажын чигенде чок

Ийи лама дезивиткен.

 

Дүктүг-Ары биле Дойду-Кушкаш

 

Каптагай чаа чаяаттынган

Эрте шагда чүвең иргин.

Хамык куштар ыдык хааны Хаан-Херети

Элчи ыткаш, Дүктүг-Арыны эккелдирген.

Каш чүүл дылды шупту билир болганыңда

Ээң меңээ бараан болур ужурлуг сен!

Хаан мээң чарлыым сеңээ хоойлу. Ынчангаштың

Эрезиңни, шынчыңны көрейн – дээн иргин...

Сөгүргүлээш Дүктүг-Ары

“Чөпшээрежийн, хааным” – деп-тир.

– Алдыы оран амытаннарын ханнап шинчээш,

Амданныг эң тергиин хааны меңээ дыңнат!

Ачы-күжүң, арга-тывыың чажың-шаңныг,

Анаа эвес херек деп бил! – диген иргин.

Дүктүг-Ары сөгүргүлээш,

Дүрген, далаш ужуп баткан.

Алдыы оранга чедип келгеш,

Алдан дылга, чеден дылга чар-даа тараан:

Хаан-Херети хаанывыс чарлык болду,

Ханыңарны дораан меңээ шинчидиңер!

Дүктүг-Ары чарлалынга ээ болуп,

Түмен-сая амытаннарны ханап шинчээн.

Хамык хандан кижи ханы эң-не арыг,

Кайгамчыктыг онза болган чүвең иргин.

Хаанның чарлыын күүсеп алгаш, Дүктүг-Ары

Хаяалыг дээр хиндииндиве ужуп үнген...

Канчангаш-ла көрүптерге, Дойду-Кушкаш,

Караңнады каржып ужуп бадып орган...

Кайгал чаңныг Дойду-Кушкаш демгизинден

– Каяа чордуң, Дүктүгбей? – деп айтырып-тыр.

– Хаан-Херети чарлыын күүсеп, алдыы оранга

Хамык амытан ханын шинчип чордум ийин.

 

 – Мегелеве, мелегей! – деп, Дойду-Кушкаш

Менээргенип, базынчактап чугаалап-тыр.

– Кырым сынар, кижилерниң арыг ханы

Кымныындан-даа онза болду, амзап көрдүм.

– Ындыг болза аксыңны аш, дылың көөйн. 

 

Дүктүг-Ары дүште-даа чок аксын ашкан

Дүрген, мерген Дойду-Кушкаш чүү боор ийик

Дүктүг-Арының дылын үзе тыртып алгаш,

Дылын орта чыпшыр тарбыдай каавыткан!

– Соом-биле ужуп олур, Дүктүгбей! – дээш,

Солаңгылыг Курбустуже кылыйтыпкан.

Дылдан аскан Дүктүг-Ары чыда калбайн

Хаан-Херети хаанынга кады келген.

Дыңналып бол, билир уг чок, чүү адам,

Халактаан-даа, ыглаан-даа дег өөлээр болган.

Хаан-Херети хамык ара-албатызын

Дүвү-далаш чыый каапкаш, чарлык болган.

– Дүктүг-Арының дылын билир кым-даа болза,

Дүүштүр чиге, тодарадып очулдурзун!

 

Ол-ла хамык албатылар ооң сөзүн

Очулдуруп оралдашкаш чадап-ла каан.

Уран Дойду орлан кушкаш олургаштың,

Угаазылыг куйзуп, кажар очулдурган:

– Шыктыг, көктүг алдыы оранда дириглерде

Чылан ышкаш чаагай ханныг чүве чок! – деп,

Өскерлиш чок шынчы сөстүг Дүктүг-Ары

Өөңейнип өчүп олур, дээрги хаан – дээн.

Дерзии хаан куш ону дыңнааш, ол-ла дораан

Дээлдигенни эккелдиргеш, дужаал берген.

– Хаанның чарлыы хажык чогун билир сен

Кара черде чыланнарны эңдере теп,

Дамырында хамык ханын

Дамдыны-даа хоратпайн чедирип кел!

Дээлдиген алдыы оранга ужуп келгеш,

Чыланнарның ханын ижип амдажааштың

 

Шыңгыы, каржы Хаан-Херетиге чалча болбайн,

Дээскинер, чылан кедээр куш бооп арткан.

Дойдужукка дылын алыскан Дүктүг-Ары

Домактаныр аргазы чок хөөңейнип,

Шимчээн амытан көрүп кааш-ла чөңгээлексеп,

Читкен дылын негеп чоруур ам-даа ындыг...

Чүзүн-баазын чараш өңнүг Дойду кушкаш

Чүү-даа дылга чугаалап боор уран чолдуг.

Чүге дээрге, чырык черде кижилерниң

Сүзүүн, тынын камгалап каан болгаш ындыг!

Дүктүг-Арының дылын Дойду албаан болза,

Түме-сая кижилерниң арыг ханын

Хугбаяраан, куштар хааны Хаан-Херети,

Куруглады ханадып каар чадап турган.

 

Тоол шагның болуушкунун

Доорадан дыңнааным шын.

 

   

ИРГЕК КӨРГЕН ЧЕЙЗЕҢ

 

1.

 

Эрте шагда чүве-дир ол,

Ээр таңды эдээн орта,

Экти бедик, хөрээ делгем

Эрес аңчы чораан иргин.

Чайгы шагда аңын аңнааш,

Чары, бугаа арттынып кээр.

Чадыы, чегей өөрүнге

Чаглыг эъдин үлээр эр-дир.

Орай күзүн аъттаныпкаш,

Дииңнеп, киштеп олча тывар.

Оран-таңды бертин тоовас,

Дидим, мерген коргары чок.

Эди-малы эгээртинмес

Эргетеннер аңаа чашпыыр,

Аңнааш келген сураан дыңнааш,

Авыяастаар, аалдап кээрлер...

(Адыг өдү, тооргу хини...

Ачы эмнер оортан алыр.)

 

Харлыг кыжын бир-ле катап

Каржы, дүржок Согар чейзең:

– Ижээн аалдап, аңнаалам – деп,

Ийи хаалыг чедип кээп-тир.

– Менде чүү боор, белен мен – дээш,

Мелдер-Доруун эзертепкеш,

Маңган баштыг таңдызынче

Баштап алгаш чоруп-ла каан.

                                               – Оран-таңды оруун частың,

Оваарнып чор, кулугур! – деп,

Хүлүмзүрбес, доңгун, сыңзыг

Хүргүл чейзең көскеп чораан.

Орайтадыр улуг сынның

Ооруунга доктааганнар.

Чодур пөштүң чаглак дөзү

Чоннуң одаан ээлепкеннер.

 

 

 

Хаңгыл тайга шуурганнаан

Хайыра чок кышкы дүне

Омак аңчы улуг отка

Ооргалап чыдып алган.

Эртенинде шана кеткеш,

Эрес аңчы арлы берген.

Чейзең биле ийи хаазы

Чемележип чыдып калган.

Таңдызындан ижээн тыпкаш,

Дал дүш турда чедип кээрге,

Чудуул, сус чок демгилери

Шуглаандан-даа үнмээн бооп-тур.

– Ижээн аалдаар дээн улус

Ижээп чыткан херээңер чүл?

Дүргедеңер, чоруур-дур – деп

Дүргедедип, далаштырган.

– Кежээлеве, кулугур! – деп,

Хедер чейзең чаңчаттынып,

Ийи эрни сириңейнип,

Идиин пат бооп кедип орган.

 

2.

 

Эрес аңчы демгилерин

Эдерткештиң чоруп-ла каан.

Шорааннарже чейзең көргеш,

Човууртап каап, тейлеп чораан.

Өзен ишти эң берт черде

Өгбегер ак хыраа шыпкан

Мажаалайның ижээни бо

Манаан ышкаш көстүп чыткан.

Адыр буттуг боозун хөлдээш,

Аңчы чоргаар белен турган.

 

 

...Сыра-биле чушкуптарга,

Шыргай сыңмас алгы үнген.

Мажаалай-даа үне халаан.

Мажы баскан. Оозу ушкан.

Эъди ак чаг, кежи семдер.

Эм-таң аймаа база ында –

Чейзеңиниң буттары чиик,

Черге, дээрге дегбес турган.

 

Өлген адыын ушта сөөрткеш,

Өрээш союп, ажаар бодап,

Чидиг бижээн уштуп алган.

Шимээн үнген, хая көрген.

...Ижээн аксы сыңмас улуг

Иргек мырыңай шураар чыгыы –

Боолаар дээрге боозу ырак,

Боданыр чай кайда боор ийик...

(Хаа кижи сири-кавы,

Хайыраатызы оон-даа дора...

...Карак ажыт эжин каапкаш,

Караш кынны бергеннер-дир...)

Аңчы биле адыг ийи

Ачыр-дачыр тутчуп үнген.

Шапкан адыг дидим эрни

Чандыр часкап, шурап турган.

Хартыга куш шүүргези дег,

Кашпагай эр ол-бо былдап,

Араатанга алдыртпас дээш,

Арга, оптуг меннип турган.

Өлүр сомнап, согуй кааптар

Өрге хензиг оглу эвес,

Арга, таңды ээзи-биле

Адааннажыр амыр деп бе?!

Тиилээр дээштиң демисешкен

Дидим аңчы харыы төнген

 

 

Хан, дер катай аасче кирип,

Карактары шокараңнаан...

 

3.

 

Бир-ле миннип, көрүп кээрге,

Бижээн салбаан – харда чыткан.

Хаяалыг дээр делгеминде

Хамык сылдыс чайнаан турган.

Ковайгаштың шимченгилээн,

Холу, буду мүн-не бүдүн.

Куйгазында балыглары

Курлуп, ажып турар мындыг.

Хажыызында ийи базым

Харда иргек өлген чыткан.

Кавындылаар кара боозу

Кайда-чүде ырак болган.

 

...Өлген иргээн ол-ла дораан

Өрүп, сойгаш, кежин көрген:

Ооргазында, ээгилерде

Он үш черде бижек балыы.

Оглаа шилги, күжүр аъды,

Оранып каап, ынаар киштээн...

Одаан орта чедип кээрге,

Оду-көзү шагда өшкен.

Хаалары, чейзең база

Каггаш, чанган изин көрген.

Чалынныг от ужудупкаш,

Чаглыг эътти улдуртуп чээн.

Эртенинде чүдүртүнгеш,

Ээп чанып чорувуткан.

Аалынга келгеш, аңчы

Адыгларның кежин эттээш,

Чагы даарааш кедиптерге,

Чааргаан иргек ышкаш болган!

 

…Чейзең байы дүште-даа чок

Чемненип каап, шөлээн орган.

 

Челдирбишаан кижи келген:

Чедип келзе, Иргек бооп-тур.

– Богдам, сүлдем, өршээңер! – дээш,

Моорап калган чейзең иргин!

 

                *        *        *

Эки чаңныг тоолчувустуң

Элдээрткени мындыг ийин!

 

АЗА БИЛЕ БУРГАН

 

Эртен эрте эрик черге Бурган келгеш,

Ээрлип, шыылаан ээрем кайгап олуруп-тур.

Аза ынчан чанын орта маңнап келгеш,

Айыткалын илереткен чүвең иргин:

– Улус сеңээ чүдүп, тейлээр, алгап-йөрээр,

Улуг, мерген Чаяакчы деп бараалгаар-дыр.

Улус меңээ өжү ханмас, каргыш салыр

Ужуру чүл, сөглеңерем, дээрги Бурган?

– Чевеглерде өлген улус чеже чүвел?

Четче саны безин ылап билдинмес-тир.

Сээң дерзии бурууң ол-дур, Аза! – дээштиң,

Сегел салы сеглеш кынган Бурган иргин.

...Азажыгаш аайын тыппайн эзеп орда,

Эрик дургаар кодан инек шуужуп эрткен.

Арган, кырган бир боос инек бүдүрээштиң,

Элден ашкаш, сугга барып дүшкен иргин.

Шары мунган кадарчы ашак көрүп каг-ла

Чаңчаттынып, каргаттынып үнген-дир оң:

– Аа, халак! Кончуг чөлдүр мооманы,

Азазы ынаар ажыр идип киирипти!

Чыржаң Аза корга бергеш, угаан-кут чок

Сырбаш кынгаш, Бурганындан айтырып-тыр:

– Көзүлдүр-ле нек боду чуглу бээрге,

Көңгүс актыг мени тудуп чүзү боор ооң?

– Човулаңга таварышкан кымга-даа бол,

Чолдуг дуза кылып чорбаан Аза сени

Арыг сеткил, кээргел билбес дээри чөп – дээш,

Азыг салы агбаш кынган Бурган иргин!

Ашак демги арган инээн аргамчылап,

Төрепчилээш, арай боорда уштуп алгаш:

– Аа богда, Бурган өршээп, болгаады – дээш,

Дөрт чүк сана сөгүргүлеп олуруп-тур.

Аза ынчан, ону дыңнааш, база катап

Алгырбышаан, Бурганындан айтырып-тыр:

 

– Ашак инээн шары-биле үндүр сөөрткеш,

Анаа орган силерге чоп сөгүрдү ол?

– Билбес мен деп сөглеп ор мен, куурумчу!

Билбээчеңнеп мени чүге щенедиң – дээш,

Ыспан, чыржаң азажыкче кырган бурган

Ызырныпкаш, шурай берген дижир чүве.

Азажыкты бурган ол-бо шывыктай шаап,

Алгыртызын боостаалап, силгип турган.

 

Алгыш-кырыш канчап, чүге үнүп келген.

Азажык чоп бурган-биле чаргылдашкан.

Буруу кемни кайызы-ла чүктээрил деп

Бурган башкы боду номнап кагган ыйнаан.

 

 

Уругларга

 

шүлүктер

 

Ленинниң шыны

 

Ленинниң чагыы угаанымда

Идегел бооп, кезээ мөңге сиңип калган.

Ленинниң нүүрү сеткилимде

Иште, дышта чоргаарал бооп, чырып чоруур.

Ынчангаштың омак, сергек

Ырлап чоруур чолдуг-дур мен.

 

Ленинниң боду чуртталгамда

Сүлде болуп, чүрээм, мээмде сиңип калган.

Ленинниң шыны назынымның

Чүткүлү бооп, сорук киирип эресчиткен.

Ынчангаштың от дег кыптып,

Ындынналган дөспес-тир мен.

 

Ленинниң чурту сеткилимде

Авам ышкаш чоок, эргим, уттундурбас.

Ленинниң чону бодалымда

Акы-дуңма, угба болган төрел-өңнүк.

Ынчангаштың чүден артык

Ынаныжым, бүзүрелим.

 

Ленинниң ады салымымда

Кежиим болган, агаар, хүн дег үнемчелиг,

Ленинниң тугу оранымда

Келир өйже орук айтып киискип турар.

Ынчангаштың ырым, шүлүүм

Ыяңгылыг куттулуп кээр.

 

Улчумал оол

 

Хувискаал чаа өөскүп үнген,

Куурумчу байлар ынчан

Аяа долган өйүн билгеш,

Араттарга өжээргели

 

Улам дендеп турар душта

Улчумал оол чурттап чораан.

 

1

 

Кыпа изиг, чайгы хүнде орук дургаар

Кызыл-даван самдар оолак чоруп орган:

Чарлып, хорлаан буттарының ханы сыстып,

Чаактарындан хир, дер катай төктүп чораан.

 

Шинек, шаг чок бичии төлдүң бүдүжүнде

Чиик, омак оолзуг шинчи көңгүс-ле чок.

Сагышсырал, муңгаралдан арны өң чок,

Чамашкылыг, самдар хевин доозун үглээн.

 

Ол-ла чооктуң байларынга шупту барган,

Ону кым-даа хөлечикке хүлээп албаан.

«Аржыыл хире ажыың-даа чок,

Туткууш хире дузаң-даа чок,

Амы-тының үстүр четкен

Думаа-халаң-дыр сен» - дээннер.

 

– Аваң, ачаң бар бе сээң? – деп айтырарга,

Алаңзынып, селбер бажын чаяр болган.

Акың, угбаң кайдал сээң? – деп кортпактаарга,

Аткаар көргеш, ыглай кааптар, харыы бербес.

 

2

 

Төнмес, батпас хову оруун чыырып чорда,

Дөрт аът кошкан, каас чууза каржып эрткен.

Чер ап аар дээш соондан ол туттунупкан.

Сезиктиг, бак улаачызы эскерип каан.

 

«Чүү мындыг черниң ческээ, сугнуң суксаа

Чүве сен» - деп, дүже халааш, кымчы-биле

Он шаа катап ооргазынче орааштырган.

Одагалыг эргеттеннер чир-шоң дүшкен...

 

Кээргел чок улаачыга чанныр туржук,

Улчумал оол «уё» безин дивейн арткан.

«Кедизинде сенден өжүм негеп аар мен,

Ужа, төшке тоткан хей!» - деп химиренген.

 

Оон ыңай оруун улап чоруп-ла каан.

Оораш черге кара сугну пактап-пактап,

Чоон дыт баары хөлегеге көрүп чыткан.

Чокпак салдыг ашак кижи эртип чыткан.

 

– Халагым ай, самдар күжүр кайыын келдиң?

Кайнаар угаап, чүнү сурап чорууруң ол?

– Чуртум эргип, хырным бодап чоруурумга,

Чуузаның улаачызы эттеп кагды.

 

Ашак оолдан ону дыңнааш, хаваа дүглүп,

Ажыг таакпы ыжын сыырып олургулаан.

– Кара чудук боду чайгаар аңдарылбас

Кара баштыг, ядыы кижи эки хүннүг.

Оран делгем, орук узун чоруптаал! – дээш,

Оолду ашак чедивиткеш, базывыткан...

 

3

 

Оран кезээн, орук соктаан самдар оолак

Очалаңдан кедилээр өй кидин турда,

Октар тыынмас, от-көс чивес деп-даа болур

Он сес харлыг, сүрлүг начын болу берген.

 

Кызыл туктуг партизаннар-биле кады

Хыктыгларны сылба берип чоруп турда,

Кымчылаткан улаачызы душчуп келген,

Кырыларын хүлүй туткаш, айтырып-тыр:

 

– Карбаш кынгаш кагар болза, кымчым-даа бар.

Хараалдааштың адар болза, ланчыым-даа бар.

Маңгыстарга чыпшылаңнап чоруур шааңда

Базынганың утпаан боор сен. Сөзүң сөгле!

 

Улаачы хей угаан-кут чок сириңейнип:

– Угум ядыы, сээң-биле дөмей-ле мен.

Өлүр тыным өршээп болгаа, дуңмакым – деп,

Өрү дээрже, куду черже сөгүргүлээн.

 

– Ядыы уктуг болзуңза, сен тейлеп турбайн,

 Чаа шагның, чаагай шагның оруун эдер!

Ужур-чөп бар, кижи ханы төкпес мен – дээш,

Улчумал оол аъттаныпкаш, арлы берген.

 

Салыптып көр

 

Шаараш демир хааржаан соктап,

Чараш кушкаш шыжылай-дыр.

Чалгыннарын хириледип,

Чалынган дег көрүп олур.

 

Салган чемни, куткан сууңну

Ишпээн-даа-дыр, чивээн-даа-дыр.

Сагышсырал, сарымналы

Ийледипкен чадавас боор.

 

Эзимнерни эргий ушсун,

Ырын ырлап, кылыйткай аан.

Ынчап чорааш, бир-ле черден

Эжин тыпсын, салыптып көр.

 

Адар даң-даа агарбаанда

Дүвүренчиг эде бээр-дир.

Авазының эткен үнүн

Дүжүнде ол дыңнаан хире...

 

Уя тудуп чуургалазын.

Хостуг, тайбың чурттап чорзун.

Уран ырын ырлап чорзун.

Хоругдалдан салыптып көр.

 

1977.

 

Чоргаар дииңчи

 

Сырбык изин көрүп кааш,

Айтыр-салаам дегзир мен.

Чымчак, эриг болза-ла

Ам-на чаа ис ылап-ла.

 

Чаа исти чүзү боор

Ынчан дүрген истээр мен.

Сарыг сырбык кажарлаар,

Ыяш баштаар, билир мен.

 

Хенертен ис читсе мен

Олурупкаш, кедээр мен.

Хензиг-даа дааш үндүрбес

Оптуг чүвең шимчевес.

 

Кудургайлап одаамче

Чоорту базып чанар мен...

Курлак долу олчамга

Чоргаарланып келир мен.

 

1978.

 

Аас-кежиин оон тыптым

 

Чалыы назын халыынының

Кокпалары эмгежок бол,

Часпайн, аспайн эрткен мен деп,

Хоолургап мактанмас мен.

 

Эрте шагдан истер таптаан

Орук чыткан – эдериптим.

Эдерип-ле чоруурумга

Он-он адыр болу берген.

 

«– Кайызынче баар чоор» - деп,

Кайгап, бодап туруп-туруп,

 

 • Чогум орук кайызыл? – деп,

Чондан сүме айтырган мен.

 

Элдеп хөй ол оруктардан

Чонум меңээ шилип бергеш:

 • Эң-не берге орук бо-дур,

Чолуң ында, чоруп ор – дээн.

 

Дөгүп, чоруп олурумда,

Дөжү, маска даажы келди.

Ажыл чепсээн тудуп алдым –

Аас-кежиин оон тыптым!

 

СӨГЛЭЭЙН ЧЕРИМ

 

Ыштыг өгге чурттап чораан ядыы авам

Ынчан арыг, чөргек пөстү кайын тывар.

Ындыг шагда довурааңга борашпышаан,

Ыглай-ыглай төрүттүнүп келдим, черим.

 

Силиг кылдыр солуп кедер хептерим чок,

Чигир, боова амзавас бол муңгак эвес,

Арыг агаар, аржаан сууңнуң, байлактыыңның

Ачызында өөрүп, хөглеп чордум, черим.

 

Төре, ёзу чежемейниң каржы-даа бол

Төрээн черин каргаар кижи кайда-даа чок.

Бөдүүн сөске сени алгаан мактал ырлар

Мөңгежиреп, диңмиттелип туру, черим.

 

Аас-кежик чырыткызы кырың орта

Ашпас хүн дээп келгени дег болзун дигеш,

Адааннажып, демисешкен улузуңнуң

Арыг ханын сиңирип ап чордуң, черим.

 

Төрүттүнгеш өскеним дээш, чурттааным дээш,

Төлевир чок, азыракчы буяның дээш,

 

Уран сөстүң чечектерин сеңээ сунуп,

«Улуу-биле четтирдим!» деп сөглээйн, черим.

 

1979.

 

МӨҢГЕ АРТАР

 

Тээли суурнуң сесерлиинде

Тергиин мерген сиилбип каан,

Малдар, аңнар дүрзүлерин

Баргаш көрген, мага ханмас.

 

Чуңма, элик, аргар, бууру

Шууштур чоргаар тургулапкан,

Шуут-ла дириг ышкаш көстүр,

Чурумалдыы уран, чараш.

 

Беш түү чүзүн тыва малдар

Бедигээштен харагылап,

Малчын чуртка символ болуп,

Магаданчыг көстүр-дүрлер.

 

1980.

 

КОДАННАРНЫҢ ӨҢНҮҮ

 

Чагган харны эрги төжек бөрттенген ор.

Салаам-биле хемчээп көрүп, сонуургадым:

Булут сөңү хайыра-даа «дүжүткүр»-дүр.

Мугур сөөмден ажа дүжүп турар болду.

 

Олче, боже кара-хаактар аразында

Оъттап, чемнээн коданнарның изи сан чок:

 

Чарлажыпкаш, шупту аңаа чыглып келгеш,

Самнаар оюн эрттиргенин истер сөглээн.

 

Орай күзүн арга хар чок чыдар өйде,

Олар корткаш, хырны тотпас, хоруп чыдар;

Кылын харга коданнар ам амырааштың,

Кыштың дүнү аткыжеге хөглеп хонган.

 

Чүге дээрге, кыштың хары коданнарның

Чүзүннешкек, камгалакчы өңнүү болгай.

Он-он катап улгаттырар дуранныг бол,

Оларны ам көрүп аарың чөгенчиг-ле!

 

ТАЙБЫҢ ЭЗИМ

 

Чойган, дыт, пөш, хадың, шиви шимеп кастаан

Төрээн черим эзимнерин эргип өстүм.

Чоргааралым, омакшылым сеткил долгаш,

Төнчүзү чок ыры, шүлүүм ужуу болган.

Чалымнарның тиглеринден саарлып баткаш,

Кашпалдарны чуй шаап кирген судактарның

Саарыглары шыргайга кээп шулураарга

Кара-ногаан эзимнерниң хөгжүмү боор.

Шыгжырама кара суглуг оймактардан

Чыдым билгеш, сыын, мыйгак арлы бээрлер.

Эскериичел, аңчы ыдым ээриптерге,

Эриктерниң огурары дыңналгылаар.

Артыш, кылбыш, сараспаннар чыдын тынып,

Алаңгыыштыг аяңнарны магазынып,

Ырым эзим эргип, кезип чассыыры дег

Ындыг эки таалалды кайын тывар.

Тайбың эзим! Маажым, чараш магалыг сен,

Таңдыларның ногаан чычыы тону-дур сен.

 

1976.

 

ҮНҮМ КАТТЫМ

 

Часты үдээн

Чайны уткаан байырывыс

Майның бирде

Марш ырлар чиртиледи.

 

Чазагларда

Малчыннарның коданында,

Чаптанчыг чаш

Малдар төлү чиилежир.

 

Чаагай күзел

Маадыр иштиң найырында

Чаңгыланган

Мактал, йөрээл улажып тур!

 

Чаңчыл болган

Байырлалды эндевээн дег

Шапкын хемнер

База бөгүн хөлзеп батты.

 

Чаага удур

Демиселди деткээн-даа дег,

Саарыглары

Диңмиттелип, чалданы-дыр.

 

Чалгаан хөл дег

Кыстар, оолдар өрү чалаан

Чалбыыш ышкаш

Кызыл туктар киискиди.

 

Чамбы-диптен

Фашиссирек дайзыннарны

Чалындыр шаап,

Базар күштүүн көргүзүп тур!

 

Часты үдээн

Чайны уткаан байырывыс

Майның бирде

Марш ырга үнүм каттым!

 

1979.

 

МАЙНЫҢ БИРИ

 

Майның бирниң хүнү ышкаш

Ындыг эки хүн-даа бар бе?

Баштак хөглел, ыры каткы

Ындынналып чаңгыланыр.

 

Майның бирин кижи бүрү

Тоолзуг, онза хүн деп мактаар.

Башкы, соңгу сыннар эдээ

Торгу, маңнык чадыпканзыг.

 

Майның бирниң арбын дою

Аяк, сава сыңмастай бээр.

Маадырлыг иш үре-түңүн

Алгаан үннер диңмиттелир.

 

Майның бири тайбың болгаш

Найыралчы эки хүн-дүр.

Байыр, сөзүн солушканнар

Назын кежиин йөрээжирлер.

 

Кааң, аяс хүннер хөй бол,

Майның бирге дөмейлешпес.

Хараачыгай кушчук безин

Байырлалга аян тудар.

 

1977.

 

АК-КӨК ТАҢДЫМ

 

Арга шыпкан эдектерин,

Ак-хар читпес шыпшыктарын,

Бүлүңгүй көк дүдүскекке

Бүргедипкеш таалап турар.

Аргаларның, чуңмаларның

Аалы, чурту ак-көк таңдым.

 

Чайның дүнү дүжүп кээрге,

Чаш, ак туман богааланган

Аяс дээрден айның шаңнаан

Айдыңынга мөңгүннелгеш,

Даартагының даңын манап,

Тайбың турар ак-көк таңдым.

 

Ханы, кашпал чарыктарда

Каалаан, коолаан суглар даажын

Үзүктелбес хөгжүм кылгаш,

Үнген хүннү уткуп алыр

Эзирлерниң чоргааралы

Эргим, ыдык ак-көк таңдым.

 

1978.

 

МЭЭҢ ЧУРТУМ

 

Мээң чуртум Тыва черде хамык хемнер

Меңгилерден эге тыпкан болгаш шапкын.

Дошкун кыштың соогу безин чалындырбас,

Дошту чара, буза чүткүп чайындылаар.

 

Мээң чуртум Тыва барык дагдан бүткен,

Мээстерин санап четпес үнүш шыпкан.

Шаа кээрге, күзүн оңар, ынчалзажок,

Чазын катап саглаңдыржып үнүп келир.

 

Мээң чуртум Тыва черде мөңгүн хөлдер

Бедик даглар шыпшыында-даа чайнагылаар.

Хөлбең, чындың чалгып ойнаан ча4ы-биле

Көрүнчүктелир, көвей кушту тааладыр.

 

Ада-чуртум Тыва черде эзимнер хөй.

Чайын көөрге чиңгир ногаан хевис ышкаш,

Агаар чонга арыг, эмзиг болзун дигеш,

Чаяаттынып, боду бүткен магаданчыг.

 

Сындан баткан шуралгактар шаалаажы

Човаг билбес чүрээм-биле чаржалашкан.

Шактар сана чечектерниң чараш каазы,

Шоозу көскү караам өөртүп, айыраңнаан.

 

Уран чуртум бүгү бүдүш боду-биле

Улузунга бараан боор дээш чаяаттынган

Хайыралыг улуг чуртум булуңу сен –

Камгалаар мен, хүндүлээр мен, үнелээр мен.

 

1979.

 

АК-КӨК ХЕМИМ – УЛУГ-ХЕМИМ

 

Азия төвү ынак чуртум сыннарында

Бедиктерде чайынналып мөңге чыдар.

Меңгилерден кылаңдыржып чаржып баткан,

Аржаан суглуг судактардан күчү тыпкан.

 

Төрээн чуртум, төрээн хемим

Ак-көк хемим – Улуг-Хемим,

Төөгү шагдан көргеннерни

Адааргаткан начын хемим.

 

Эртинелиг Сибирь кежир эртегиден

Шыдал, күжү сыңышпастап, дошкун чаңнап,

Эзим, каскак, туруг-берттер буза чүткээш,

Чырык кыдыы мөңге доштуг далай четкен.

 

Төрээн чуртум, төрээн хемим,

Ак-көк хемим – Улуг-Хемим.

Төрел аймак ураннары

Алгап, ырлап мактаан хемим.

 

Арат кижи муңгак төлүн эң-не баштай

Оккур шапкын агымынга өпейлеткеш,

Аас-кежиин бодараткан Россияже

Орук айтып, угаан соруун хей-аът киирген.

 

Төрээн чуртум, төрээн хемим,

Ак-көк хемим – Улуг-Хемим.

Төдү сөглеп, бижип четпес

Ачы долган эргим хемим.

 

Он-он, чүс-чүс чылдар өттүр унуң дургаар

Ондаан човуур, муңгак ырлар долуп чорду.

Октябрьның оттуг чаңныы тиилээн соонда,

Омак ыр, хөг даажы-биле аяннашкан.

 

Төрээн чуртум, Төрээн хемим

Чалыыткаан Хем – Улуг-Хемим,

Төөгү көрбээн дээди күштүг

Саян ГЭС-ти шаңнаан хемим.

 

1978.

 

УЖУҢАР-ЛА, АНЫЯКТАР

 

Чайгы үнүш, чечек ышкаш,

Салым-чаяан силерде-дир.

Часкы хемнер үери дег

Чалыы күчү силерде-дир.

Амгы шагны, келир өйнү

Алгаңар-ла, аныяктар!

 

Хоочуннарның идегелин,

Чоргааралын хайныктырар

Ховар чараш чогаадыгның

Чогум ээзи силер силер.

Ынакшылды, төрээн чуртту

Ырлаңар-ла, аныяктар!

 

Кылыр, чаяар буяныңар

Кызыгаары хемчээттинмес.

Кыптып, дендээн күзелиңер

Кызыткан каң чалыны-ла.

Маадыр ишке каңнаттынып,

Маңдыңар-ла, аныяктар!

 

1976.

 

ХАРМАА БИЛЕ СООК-ИРЕЙ

 

Хармаа

 

Шынаа шөлү сылдыс-биле каастанган,

Сыннарында алдын хаяа чайынналган,

Чиргилчиннээн тоол оран кысчыгажы

Силиг Хармаа моорлап келдим, экии-экии!

 

Чаа чылдың шагаазынга силер-биле

Чаңнап-хөглеп танцылаар, ырлаар-даа мен.

Чүнү меңээ сонуургадыр ирги силер?

Чүрээм кыптып, четтикпейн күзеп туру.

 

Соомда мынаар, Соок-Ирей чоруп орар.

Чүктээн чүгү аар-даа болза шагзыраваан,

Соок-даа тооваан, харын-даа-ла суг-дер дүшкен –

Чүгүржүңер уткуп алгаш эккелиңер!

 

Ооң соонда чүү боор ийик, Чаа чылдың

Ойнун, доюн катай хаара эгелээй бис.

Мажаалай деп майышкакпай ижээнинден

База шагда үнген диди, чедип кээр боор!

 

СООК ИРЕЙ

 

Чаа чылдың бүдүүзүнде белеткенгеш,

Яблок, конфет, хамык белээм саваладым.

Аас-кежиин база катай чүктеп келдим,

Арттар ажып, хемнер кежип, моорлап келдим.

 

Ажы-төлдер силерлерге душпаандан бээр

Ам бөгүн таптыг мугур бир чыл ою болду.

Өөрүшкүлүг, кадык, сергек турдуңар бе?

Өөредилге кайы хирел, эргимнерим?

 

Чүктеп келген белээм арбын, чүзүн-баазын,

Чүү-даа бар. Шоодай долу көрүңер даан.

Ынчалза-даа кымга, чүнү бээримни

Ынчаш көре бээр силер, арай элек.

 

Чок дээн эки өөренир бештиглерге

Шоколадтар үлеп бээр мен, кымнарыл чээ?

Ооң адаа дөрттүг болуп үнгеннерге

Ойнаарактар тутсуп бээр мен, билдиңер бе?

 

Чүгле чүгээр үштүг болуп артканнарга

Чүү-даа болза, куруглатпайн база бээр мен.

Илбек баштыг ийилиглер кордаваңар,

Иреңер мен ындыгларны шоодуп каар мен.

 

1978.

 

ХҮННЕ-ЛЕ ХҮН

 

Херел, чырыың хөлдү, хемни

Хөлбеңнедип ойнаткан,

Кежик чылыың хову шыкка

Хөй өң чечек өстүрген.

Хүнне-ле, хүн, хүнне-ле,

Күзелдерни хөглет-ле!

 

Өөрүшкүвүс улам киткеп,

Өрт дег өөскүп кыпсын-на.

Чалыы чолче чүткүлдерге

Салым-чаяан мандызын.

Хүнне-ле, хүн, хүнне-ле,

Күжүвүстү неме-ле!

 

Чараш кожаа челээш өңүн

Частаан соонда чуру-ла.

Угаанывыс магадалы

Уран ыр бооп чаяалзын!

Чыры-ла хүн, чыры-ла,

Шынчы сорук шылгалзын!

 

ХҮЛҮМЗҮРҮГ ОЙНАП ЧОРУУР

 

Күштүг холун угаан-билиин

Чонга, чуртка бараалгаткан.

Күзели хып чоруур кижи

Чоргаар, эрес омак көстүр.

 

Ооң бөдүүн сеткилинге

Олчааргаксаар бодал кирбес.

Олутпай дег, чалгаапай дег,

Ол-бо былдап, сылдак сүрбес.

 

Хей-аът кирген чүткүл-биле

Келир өйже хере базып,

Кежик, буян ижин кылып,

Кезээде-ле мурнап чоруур.

 

Эңмежокту кылып кааштың

Эвээшсинип, өкпелексээр.

“Эр хей!” – диртип мактаткаштың

Эгениксеп, човап пат боор.

 

Күш-ажылчы мергежилин,

Хүндүлээрниң хүрең арнын,

Хүннээректээн часкы чер дег,

Хүлүмзүрүг каастап чоруур.

 

САЙЛЫКТАР БОЛГАШ УРУГЛАР

 

Сайтылады эдип-эдип,

Сайлыктарның чанары ол бе?

Чаштар, бистер силер чокта

Чалгаараксап, чоктай бээр бис.

 

Хөкпештер дег бистиң черге

Хөглүг ужуп кыштыңар даан.

Соок мырыңай дендей бээрге,

Соңгавыстан киирип аар бис.

 

Дөгереңер кирер силер.

Дөгеленир суугувус бар.

Чемни бистер харам чокка

Чежени-даа берип боор бис.

 

 • Чанмайн баар арга чок бис,

Харга, соокка төрүмелден

Чаяаттынмаан сайлыктар бис.

Кайыыртан бээр медээлешкеш,

 

Шагда чыглып алган тур бис

Караңгы дүн эртер билек,

Талыгырда чуртувусче

Даңгаар эртен арлы бээр бис.

 

Хар, хат, соок чок чөөн чүкте

Кайгамчыктыг болдур ийин:

Ында хүннүң улуу аажок,

Ыяштары мөңге ногаан.

Билбези чок попугайлар

Бисти хөглүг уткуп аарлар.

 

 • Кажан чанып кээр силер?

Кандыг черлер кээр силер?

Хааржактарга уя кылып,

Каш чүүл чаагай чемнер курлап,

Белеткээр бис, четчелээр бис,

Мегелевес силер ыйнаан?

 

 • Чанып келир үевисти

Часпас билир сайлыктар бис.

Чиңгир ногаан ораннарны,

Чиргилчинниг далайларны,

Кежир, дургаар ужуп чорааш,

Келир чазын ээп кээр бис.

Ак хар, сооктуң өңнүктери

Амдыызында байырлажыыл!

 

ЧАЪС

 

Чайгаар боду кудуп келир

Чайгы чаъстың согуннары,

Соңга шилин дүне чүге

Соктап турар апарган чоор?

 

“Делгем хову беримчези

Дендии элбек хайырлаар” деп,

 

Авам, ачам база меңээ

Аазап турар ышкажыл ол.

 

ЧАСТЫ ЫРЛЫГ УТКУП ТУР БИС

 

Хар-даа эрээн, чер шык, чымчак

Соңга шили безин дерлиг.

Каъттар, шаттар ногаарарган,

Чодураалар частыр четкен.

 

Хамнаарактар ырызынга,

Хамнаан кодан алгыжынга,

Имиртиңде чоруун кылыр

Инек-сокпа безин таалаар.

 

Дээрниң өңү чырык, ак-көк

Хүннүң чылыы черни чиңнээн,

Ачылыг час моорлап келгеш,

Аалдар санай кезий берди.

 

Чаштар шупту өөрүп тур бис.

Часты ырлыг уткуп тур бис.

Часты берген чечектерни

Чарашсынып, чулуп аар бис.

 

ЧҮГЕ УЖУП КЕЛГЕНИҢ ОЛ?

 

Галя биле Толя ийи

Хараачыгай көрүп кагды.

Чоокшулап чеде бергеш,

Шоода аарак айтырганнар:

 

 • Эрик чурттуг хараачыгай,

Чүгүрүкпей, эрестигбей,

 

Эрте чазын бистиң черге

Чүге ужуп келгениң ол?

 

Хумуңдан суг саарган дег,

Кудуушкун чаъс чаар орта,

Хамык бодуң өткеш, аартаар

Канчап ужуп үнер сен чээ?

 

Чырыш кылдыр кызаңнааштың,

Чыжырт кылдыр чаңнык дүшсе,

Чүглүг бичии хөөкүй сээң

Чүрээң чайлы бербес деп бе?

 

Хараачыгай дүште-даа чок

Харыызынга мынча диген:

 • Мени ындыг кортук диве,

Бедик дээрже ужуга бээйн.

Чаңнык оду кызаңнааштан

Чалаа кылгаш, каастаныр мен!

 

1979.

 

ОРЛАН

 

Орлан эртен селгүүстээштиң

Бачым далаш кирип келгеш:

 • Оой, ачай бо дораан

Бажым дүгүн таары – диген.

 

 • Чүге оглум? Бажың дүгү

Дендии семдер болган эвес.

 

 • Чүге дээрге соңгаже көр. –

Теректерниң саглаң бажын

Хачы туткан бир-ле акый,

Камныы кончуг таарып туру.

 

Күскелмаа

 

Күскелмаажык ойнап турда,

Хүлчүктер хөй ызыргылаан.

Авазынга чедип келгеш,

Алаң кылып туруп берген.

 

– Мелегейлер, хүлчүкпейлер

Мени хөлчок ызырдылар.

Шагдаазынга чеде бергеш,

Чагырарын дилеп көрээл.

 

– Оо, уруум, шын-дыр харын.

Ол хөй, чазый чүвелерниң

Аптекада “шагдаазы” бар,

Адыр, дораан садып эккээйн.

 

Катя

 

Суггур чаашкын куда бээрге,

Суглар черни хөме алган.

Катя ону көрүп тургаш,

Хандыр-хандыр бодангылаан:

 

“Дендии суггур мындыг чаашкын

Кайын төктүп турар чоор бо?

Дээрде хүн ыглапкан-дыр!

Карактарның чажы чоор бе?

 

Хөөкүй хүн чүден ынчап

Хөлүн эрттир муңгараан чоор?

Ону канчап аргалаарыл?

Орта кым-даа чедер эвес?”

 

Аңаа Катя үр-ле бодааш,

Аргазын шын ылап тыпкан:

 

Космонавтар хоорайынче

Кончуг дүрген телефоннаар!

 

Вася

 

Башкы хар-даа уруп келген.

Вася ону сонуургааштың

Көрүп-көрүп турарга ол

Хөвең-биле дөмей болган.

 

Ынчангаштың ужурун тып,

Ылавылаар бодай берген:

“Хөвеңнерни черже кымнар

Хөме чажып бадырганыл?”

 

Улус чүге хөвең чүгле

Узбекистанда дээрлер ийик?

Узбектер дээрде чурттуг

Улус боор бе? Элдеппейлиин...

Ынаар ужар чалгын болза,

Ынак аалчы болурумгай!

 

Апрель ай келди

 

Апрель ай келди.

Ак хар агып төндү.

Анай-хаактар частып,

Айлаң-кушкаш этти.

 

Хаак, коньким шыгжааш,

Чадаг-тергем мундум.

Кайыыртан бээр халдыр

Часкы шагның экизин.

 

Эрткен күзүн үдээн

Кара-барзыым база

 

Эрги уя өөнде

Катап чанып келди.

 

Апрель ай келди.

Ак хар агып төндү.

Аян-чорук кылырда

Амыр-ла-дыр. Магалыын.

 

1975.

 

Садчыгажым

 

Садчыгажым чараш ногаан

Саглаңнашкан чечектерлиг.

Боду өскен чодураалар

Борбак кара чинчилерлиг.

 

Тараан ыяш чежел дизе,

Даңзылап-даа болур-ла мен.

Хады, хадың, терек, талдар...

Харын чаңгыс чойган-на чок.

 

Чок деп адаан ыяжымга

Чоок төрел, орта өңнеш,

Дээскинип ойнаарывыс

Тергиин чараш шивижик бар.

 

Шивижикти Чаа чылда

Шиник кылдыр каастаптар бис.

Солун белээн чүктеп келген

Соок-Ирей бисти мактаар.

 

Салбаа сарыг шляпалыг

Таан омак тоорук чайын,

Садчыгажым кирер эжиин

Таңныылдап-даа турган чүве.

 

Орай күзүн күжүр тоорук

Шляпазын чидириптер.

Оңган уну турза-турза,

Сыйлып калыр кээргенчиг.

 

1979.

 

Бойдус боду

 

Чонуп, шыйып, аргып, даарап,

Сомалааштың чуруп, сиилбип,

Шевер кижи чүнү кылбас,

Четче санап четпес-даа бис.

 

Кадыг, чымчак каш чүүл даштар,

Хадың, терек, шиви, пөш, дыт,

Дой, каң, шой-даа уран холдан

Тоолжургуп дирлип келир.

 

Шеверелерниң каастап, чураан

Эрте, бурун кылыглары,

Чеже-даа хөй вектер эртсе,

Эргижиреп читпээни шын.

 

Ынчалзажок: “Кижилерден

Ырак артык шевер бар!” – деп,

Чугаалапкан кижини мен

“Чулчурдуң” деп чектевес мен.

 

“Көрүп ханмас, угаап четпес

Хөлчок мерген, чок дээн мастер.

Бодум тыным ында тудуш

Бойдус боду болдур ийин...

 

Хуулгаазын час

 

Түвектиг кыш, чежемейниң шончакталып,

Дүжүп бербейн, эргештенип чаңназажок,

Дүлгээзинниг хуулгаазын час кынчыктырбайн,

Чайлап бээрин дүрген, шыңгыы негей берди.

 

Даглар часка хүндүткелдиг мендилежип,

Далаш чокка берзенгилээш, мөгейип тур.

Хемнер ам-даа уйгузундан одунмаан бол,

Келген часты улаарап каап дүжеп чыдыр.

 

Эге частың чылыг хүнү эзимнерин

Эргеледип, тааланчыг чылдыптарга,

Эрип, ээлген ыяштары өөрээштиң

Эңме-тикчок дамды – чажып бадырып тур.

 

Часты уткаан бүгү бойдус ырлап-хөглеп,

Чараш үннүг хөгжүмнерин хөөннеп турда,

Чүгле чаңгыс ак хар хөөкүй чындыраарган

Шүжүңейнип, шииңейнип, ыглап чыдыр.

 

Чаяап берзин

 

Чалаттырбайн чайгаар моорлап чедип келген

Чаа чыл бистиң хүндүткелдиг аалчывыс сен,

Сартык, сөңүң чүүден онза, чонга, чуртка

Чаагай буян, өөрүшкүнү бараалгаттың.

 

Чалаттырбаан Чаа чыл бодуң бисти чалап,

Эрткен чылда күзээнивис магадксап,

“Чаа-чаа, улуг чедиишкиннер, аас-кежиин

Эп-найырал, тайбың дээш!” деп йөрээп келдиң.

 

Чалаттырбаан Чаа чыл сени бистер уткуп,

Шагаа, найыр, аян ырын чалгын кылгаш,

 

Эрги чылдың биске шаңнаан байлакшылын

Эгээртинмес хөйнү сунуп чолуктувус.

 

Чалаттырбаан Чаа чылдың шапкынчызы

Салың, хевиң шулу мөңгүн Соок-ирей,

Чаңгыс дээди күзеливис сөглер тур бис:

Чаа чыл биске тайбың ишти чаяап берзин!

 

Чаңгыс пөш

 

Оюмнуг сын бедиин тепкен харап турар

Чаңгыс пөштү бичиимде-ле көрүп чордум.

Оңмас ногаан каъттангызын эштип алган,

Чараш чуртум таңныылы дег турар чүве.

 

Хүннүң чырыын кара булут көжегелээн,

Сыннар ажыр диңмирээшкин көскени-дир.

Күчүүргек хат шуурган оштап улучуп келгеш,

Сыгырбышаан, казыргызын хей-аът киирди...

 

Харны, чаъсты согажалап холуп алгаш,

Чагырга чок боралгак-даа хөме келди,

Кадат хоюм какпак хая шивээленди,

Чаңгыс пөштүң чаглаан бодап чүгүрүптүм...

 

Келген соонда кээргел билбес кудай кылыы

Кедергей-даа шугулданып, каржыланды.

Чоргаар өскен хемде чодур шиви безин

Чоон унну ээлгиже мөгейген боор.

 

Чаңгыс пөштен ырак эвес бир-ле черде

Чаңнык дүштү, кулак уюк чыжырт кынды.

Кызыл кымчы менде келген ышкаш болду,

Кышкырыпкаш чаңгыс пөштен куспактандым.

 

Чайгы шагның сүрээденчиг халавындан

Чаңгыс пөштен ынчаар дуза дилээн-дир мен,

Шуурган чайык эрте берген, хүн-даа чыраан,

Чурумалдыг каш өң челээш дугаланды.

 

Чаңнык безин диттип, хөме шоглай албас

Чаңгыс пөштүң күжүн орта бодап ордум:

...Адырланган дазылдары дөрт чүк сана

Ава-черде кезээ мөңге тудужунда!

 

Оюмнуг сын бедиин тепкен харап турар

Чаңгыс пөште бөгүн келген көрүп тур мен:

Оңмас ногаан каъттангызын кетпишаан тур,

Чанында бир салгакчызы ъзүп кээп-тир...

 

1973.

 

Чечен биле Уран

 

1.

 

Чечен биле

Уран ийи

Шевер

чараш

угбашкылар,

Ийи боду

чаңгыс шакта

Ийис төрээн

угбашкылар.

Кады чорда

ынчангаштың

Харын мырай

ылгаттынмас.

Чугаа,

каткы,

ырлажыры

 

Шуут дөмей –

ыыткыр, үннеш,

Эртениң-не

чеди шакта

Эзевес-даа

сергек тургаш,

Удуп хонган

орун-дөжээн

Уштап-баштап

орталап каар.

Көвүктелдир

саваңнангаш,

Хөлчок арыды

 чаза чунгаш,

Арыг,

аккыр аржыыл-биле

Арнын, холун

чодуп аарлар.

Радиозун

долгай каапкаш,

Ылавылап

топтап дыңнааш,

Хөгжүм үнүн

часпайн тургаш,

Хөглүг,

деңге

зарядкалаар...

Хевин кеткеш,

кезек када

Агаарлаар дээш

арлы бээрлер.

Авазы ынчан

кухнязынга

Хээлиг боова

быжырып каар.

 

Кырган-ава кый дептерге,

Чемненир дээш чедип кээрлер.

Амданныг чем столунда

Аяктарда белен турар.

Кадык, боова үстүг чемин

Кады деңге үлежип чиир.

Каш шак чедип туру дээрзин

Кайызы-даа туда-ла көөр.

Чемненипкеш аяан чуггаш,

“Четтирдивис, авай!” дижир.

Сен, мен дижип аразында

Чемележип, артыкташпас.

Хоолуг, кылаң көрүнчүүнге

Кожа туруп көрдүнгүлээш,

Бантиктерин

Чаштарынга

Саглайты-ла баглартарлар.

Бажыңындан школаже

Байырлажып чоруп турда,

“Кыстарым-даа чараш-тыр” деп

Кырган-ава мактап артар.

 

2

 

Сумкаларын холга туткаш,

Сула, денге кылаштажып,

Онаалгазын олар утпас

Орук дургаар бодап чоруур.

Чечен биле Уран ийи

Шевер, чараш угбашкылар.

Сергек чаңы, угаан соруу

Черле тергиин, улус мактаан.

Кичээлдээнде клазынга

Кичээнгейлиг, будаң чаң чок.

Өске чүүлче сагыш салбас,

Өөрүнге шаптыктавас.

Башкы чүнү чугаалай-дыр,

Байгы ону барымдаалаар.

Баарында партазынга

Артык чүве ажыглавас.

Школадан чанып кээрде,

Уран, чараш чаржып ырлап,

 

Чаңгыс класс чажыт өөрүн

Чалгааратпайн хөглеп кээрлер.

Өөрү-биле байырлашкаш,

Өөрүшкүлүг бажыңга кээр.

Кыдыраашта демдектерин

Кырган-аваа көргүзерлер

Кырган-ава ону көргеш,

“Кыстарым-даа онза-дыр” дээр.

Ол-ла дораан туруп баргаш,

Огурецтер тутсу кааптар.

 

3

 

Уран биле Чечен ийи

Угбашкылар черле тергиин.

Авазынга дуза кадар,

Ажыл-ишчи тудунгурлар.

Ажылдан кээр

Ачазынга,

Манчы, хуужуур

База кылчыр.

Аштаан аккыр картошканы

 

Арыг сугга каггашчугжур.

Кырган-ава четтикпезе,

Кылчы кааптар черле шытпас.

Сарай баргаш, хөмүр эккээр

Шала ширбиир, хөйлең-даа чуур.

Хамык ажыл эгээрлирге

Катаптаашкын эгелей бээр.

Орус дылдың

Онаалгазын

Эң-не мурнай

Эгелээрлер.

“Арыг бижип чаңчыгар” – деп

Ачазы чөп чагып сөглээр.

Кырган-ава караан шилдээш,

Кылаштап кээп көре кааптар.

“Мерген тоол-даа

Белен-не” деп

К-гүде аарак

Хөглеп турар.

Онаалгалар эки доостур.

Олуттар-даа ээлеттинер.

Буурул баштыг эргим ава

 

Бурун тоолун эгелептер.

Кыстары-даа

Кыйыын орта

Ыгыйгылааш

Ыыт чок-ла баар.

Богаалыг ак

Моортай безин

Арнын чунгаш,

Аңаа келир...

Курбустуже алдын-тогус

Кудуруун-даа алыскаш баар.

Кажар дилги “Чазый көктүң”

Караан дешкеш, арлы-даа бээр.

Тоолдар чечен, узун-узун

Доозулбастааш, улажы бээр.

Адаан, мөөрей болган черге

Аваангырлар шылгарааштың,

Айны, хүннү өттүр аткаш,

Алдын, мөңгүн шаңнал алыр.

Чечен биле Уран ийи

Чечен тоолга уярааштың

Карактары имирээржип,

 

Кайызы-даа эзей бээрлер.

Ава биле ача ийи

Ийи чараш

Ийистерин

Чассытпышаан,

Чылыг, чымчак орунунга

Чыттыргаштың шуглап каарлар.

Чечен тоолду ава, ача

Чедир дыңнап четтигер дээш,

Чылыткан шай эккеп салгаш,

“Шыяан ам!” деп йөрээгилээр.

 

Допчузу

 

ТООЛДАР

 

Балбыр байның кеземчези .......................................................................................5

Авыралдыг Алдын-Кушкаш ..................................................................................19

Ийи лама болгаш инек бажы .................................................................................27

Дүктүг-Ары биле Дойду-Кушкаш.........................................................................30

Иргек көрген чейзең ...............................................................................................34

Аза биле бурган ......................................................................................................40

 

УРУГЛАРГА ШҮЛҮКТЕР

 

Ленинниң шыны .....................................................................................................44

Улчумал оол ............................................................................................................44

Салыптып көр .........................................................................................................47

Чоргаар дииңчи ......................................................................................................48

Аас-кежиин оон тыптым .......................................................................................48

Сөглээйн черим ......................................................................................................49

Мөңге артар ............................................................................................................50

Коданнарның өңнүү ...............................................................................................50

Тайбың эзим ............................................................................................................51

Үнүм каттым ...........................................................................................................52

Майның бири ..........................................................................................................53

Ак-көк таңдым ........................................................................................................54

Мээң чуртум ............................................................................................................54

Ак-көк хемим – Улуг-Хемим .................................................................................55

Ужуңар-ла, аныяктар ..............................................................................................56

Хармаа биле Соок-Ирей .........................................................................................57

Хүнне-ле, хүн ..........................................................................................................59

Хүлүмзүрүг ойнап чоруур .....................................................................................59

Сайлыктар болгаш уруглар ...................................................................................60

 

Чаъс ............................................................................................................................61

Часты ырлыг уткуп тур бис .....................................................................................62

Чүге ужуп келгениң ол? ...........................................................................................62

Орлан ..........................................................................................................................63

Күскелмаа ...................................................................................................................64

Катя .............................................................................................................................64

Вася .............................................................................................................................65

Апрель ай келди .........................................................................................................65

Садчыгажым ...............................................................................................................66

Бойдус боду .................................................................................................................67

Хуулгаазын час ...........................................................................................................68

Чаяап берзин ...............................................................................................................68

Чаңгыс пөш .................................................................................................................69

Чечен биле Уран .........................................................................................................70

 

                        Сагаан-оол В. Б.

С (Тув.)           Золотая птичка. Сказки и стихи. – Кызыл: Тувинское книжное

С12                  издательство, 1983, - 80 стр.

 

В книге собраны народные сказки, переложенные на стихи и стихотворения

для детей, написанные автором в последние годы.

 

0–7–6–3                                                                          121-170+03+М133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для младшего школьного возраста

 

Виктор Биче-оолович Сагаан-оол

 

ЗОЛОТАЯ ПТИЧКА

 

Редактор Э. Л. Донгак. Редактор издания О. Д. Байыр-оол.      Художник М. Ч. Монгуш. Художественный редактор М. Ч. Чооду. Технический редатор А. А. Чернова. Корректор В. Б. Норбу.

 

ИБ № 506

 

Сдано в набор 7.04.83. Формат 60X84. Бумага № 1. Печать высокая. Гарнитура  литературная. Физ. печ. л. 5. Усл. печ. л. 4,65. Усл. кр.-оттисков 4,88. Уч.-изд. л. 3,45. Цена 20 коп. Тираж 6000 экз. Заказ 885. ТП 1983 г. Тувинское книжное издательство, 667000 г. Кызыл, ул. Щетинкина и Кравченко, 57. Типография Госкомиздата Тувинской АССР, 667000 г. Кызыл, ул, Щетинкина и Кравченко,1.