Часкы шинчи

Шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ Кызыл, 1972 - 44

Виктор Сагаан-оол

 

 

 

 

Часкы

шинчи

 

 

 

Шүлүктер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ

Кызыл – 1972

 

С (тув.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 – 1972

 

МОСКВАНЫ КӨРҮП ОР МЕН

Улуг чуртум төвү, чүрээ –

Москва хоорай

Ужу-кыдыы көзүлбестээн

ыракта бол,

Базым хире мурнумдан, бо

экрандан

Бажыңымда тода көрүп

дыңнап ор мен.

Ховар чараш

Съездилер ордузунга

Колхозчулар улуг чыыжын

көрүп ордум.

Совет көдээ

маадырлары-биле кады

Чоргаар сеткип,

адыш часкап олурган мен.

Украин кыс, якут аңчы,

кыргыс малчын

Удур көрүп хүлүмзүрдү,

танып алдым.

 

Холун тудуп,

чугаалажыр арга чок бол,

Кожа,

кады олурганзыг болур чорду.

Өртемчейни өттүр көрүп,

дыңнап кааптар –

Өгбелерим тоолдарында

хуулганнар бар.

Бодум бөгүн шынап ол дег

болган-дыр мен.

Бодап ханмас, өөрүп төтпес

кайгамчык-тыр.

                               

1969.

 

 

ДЕПУТАТ

«Ажы-төлү көвей бөдүүн бүлелерде

Амыдырал чогумчалыг тавында бе?

Кадыг иштиң чымыжында ажылчыннар

Кандыг-ла бир чүүлден кызам эвес ирги?..» -

Хөйнүң соңгуп, идегээни депутаттың

Хөрээн өйүп, дүвүредир чүве-ле хөй.

 

«Өөреникчи уруг-дарыг школаже

Төдү барып, шак, хүн үспейн турарлар бе?

Өскүс калган элээди бир оолчугашты

Төрелдери холга алгаш, канчаар көрген?..» -

 

Чон дээш човап, сагыш салган депутаттың

Чорук, херээ чеже дээрил, сеткил дыш чок.

 

«Чурум алдап, хажып турган буруузу дээш,

Билингеннер кандыгыл ам? Катап хынаар.

Чурттаар оран дугайында дуза дилээн

Билдириишкин негелде хөй, шиитпирлээр».

Дептержиинде арын сана бижиттинген

Демдеглелдер бүрүзү дээш «аарып» чоруур.

 

Кадыы кошкак, пенсияда кырганнарны

Кажан барып, чугаалажып, хынап көөрүл?..

Күүскомнуң ээлчеглиг хуралынга

Күүселдениң илеткелин дораан бижиир.

Улус чоннуң айбычызы – депутаттың

Уйгу-дыжы кымныындан-даа кызам ийин...

 

1970.

 

ОРУККА

 

Шушенское суурже углай

Шуудап маңнаан автобустуң

Ажыдып каан соңгазындан

Арыг салгын челбип чору.

 

Тараа, ногаа шыва берген

Калбак ногаан делгемнерни,

 

 

Даглыг черден келген болгаш,

Карак албайн көрүп чор мен.

 

Оранның каас, делгем, байлаан

Ол-ла кайгап, таалап чорааш,

Чүрек, сеткил куюмналып,

Чүс чыл аткаар бодай бердим:

 

Улуг Волга, Симбирск,

Университет, кара-бажың...

Улуг башкым аныяк шаа

Угаанымны көзей каапты.

 

Астырып каан акызы-даа,

Ажыг бүргээн авазы-даа,

Каржы хаанның өргээзи-даа

Караам орта көстү хонду...

 

...Эрткен чүс чыл төнчүзүнде

Шынаа, хову бо чер-биле

Эрги терге дугуйлары

Шыгырткайндыр дагжап эрткен...

 

Саваң дөжээн шак ол тергээ

Шагдааларга сүрдүрзе-даа,

Делегейни силгиир күштүг

Дээди кижи Ленин чораан.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дугуйларның чуглур хемчээ

Харык чок бол, шак ол кижи

Каш чүс чылдар өттүр көрүп,

Тулдур, хандыр бодап чораан.

 

1969, август.

 

АМЫДЫРАЛ

 

1.

 

Эмеген чаш,

хензиг кижи төрүттүнгеш,

 Эң-не баштай

ыглаарынга өөренир.

Амыдырал –

программа чок өөредилге,

Алызында

доозуп үнер төнчү турбас.

Кинин безин

кескелекте, четтикпейн,

Кижи төлү

шимчеп, чүткүп өөренир.

Эргеленген

авазының эмиглерин

Эмеринге,

оптукпушаан, өөренир.

 

Кавайынга

удуп, оттуп өзүп чыда

Караа-биле

чырык көрүп өөренир,

Башчыгашта

бүккүлээжи бүдерин-даа

Манавайн,

давып, самнап өөренир.

Душкан чүве

бүрүзүнге үңгеп баргаш,

Тудуп, сыйбап,

өңүн танып өөренир.

Илдиккештиң

ойта, доңгая дүже-дүже

Ийи-бирлеп

базым кылып өөренир.

 

2.

 

Узун-даа бол, кыска-даа бол,

амыдырал

Угаан-бодал,

чымыш-биле иштеттинер,

Уйгузунда дүжү безин  

кичээндириг:

Ужуралдар, демиселдер,

шылгалдалар...

Чөнүп тулгаш,

сөөлгү катап тынгыжеге

 

Өөренирин,

өөредирин бодап чыдар,

Сөзү-биле

салгалынга идегелин,

Өлүм-биле адааннажып,

ярып чыдар...

Ылбырт чаш төл

чырык черге төрүп кел-ле,

Ыглаарындан эгелээштиң

өөренир,

Амыдырал –

программа чок өөредилге,

Алызында

доозуп үнер төнчү турбас.

 

КОСМАН-ООЛ

 

Чайынныг ак, божуур-бажың өрээлинге

Чаа төрээн чаштың үнү уюкталган.

Эмчи кинин кезипкенде, радиодан

Левитанның чоргаар үнү чаңгыланган.

 

«Союз-6» октаргайже кылыйтыпкан

Алдарлыг хүн төрээн кижи оол болган,

 

Чолдугбайның адын кым деп адап аарын

Ава ынчан хүлүмзүрүп бодап чыткан;

 

Чаштың адын төрээн өйүн барымдаалап

Чарашчыды адаар чаңчыл чонда-даа бар,

«Ынак оглум космонавтар салгазын!» дээш,

Ынчан ава «Косман-оол» деп адап алган.

 

1969, октябрь.

 

 

ЧУРУКТАРЖЕ КӨРҮП ОРДУ

 

Тайбың чолду камгалажып, ыдык чаага

Дайзын-биле өлүм чокка тулчуп чораан,

Хоочун содат кадыр хаваа дүглү берген –

Хоолааш аскан чуруктарже көрүп олур.

 

Кылчыгыр куу, узун фриц сүрүп алган

Хып дээн чалыы ийи солдат көстүп туру.

  • Кымнарыл? – деп сонуургааштың айтырган мен.

Кырган солдат «Ийет» дигеш, харыылады:

 

  • Артында мен, бертинде ол күдер кижи

Алтай сөөктүг мээң эжим Суразак-тыр,

Рейстахка хораан фриц тудуп алгаш,

Эккел чораан үевисте тырткан чурук.

 

 

Тиилелгениң тугу бөгүн киискээлекте

Дидим эжим хайлыг окка таварышкан,

Холун тудуп, улуг тынып, хүлүмзүрээш:

«Хомудал чок, тиилээн бис, байырлыг!» дээн.

 

Харааданчыы хөлчок болган. Көөрүмге –

Кара бажы саглаңнады эстеп чытчык,

Актыг, арыг кызыл ханы, изий берген –

Автоматтың унун орта каргакталчык...

 

Тайбың чолду камгалажып, ыдык чаага

Дайзын-биле өлүм чокка тулчуп чораан,

Хоочун солдат кадыр, хаваа дүглү берген –

Хоолааш аскан чуруктарже көрүп орду...

 

ЧАЛЫЫ НАЗЫН

 

 Коргуш билбес, тура дүшпес

сорукту

Коммунистер

алызындан шиңгээткен.

Дөспес, маадыр чалыы назын

чүткүлү

Төөгүге балалбас ис

арттырган.

Ажыл-ишке аваангырның

мергени

Ада-ие мөзүзүнден

укталган.

 

Уран чолдуг чалыы назын

узаныы

Улузунуң идегелин

шынзыткан.

Даңгыраглап, даанган херээн

утпас-даа,

Бергелерниң, бергезинге

бадыткаан,

Дайынчы күш, чалыы назын

базымы

Бедиктерниң бедиин тепкеш,

доктааваан.

Далайларга, черге, дээрге

кезээде

Эрес, мерген чалыы назын

шылгараан,

Эртемнерден чалгынналып

каңналгаш,

Талыгырда октаргайже

ужуккан.

Амгы болгаш келир чаштың

чолундан

Ынаныштыг чалыы назын

улажыр,

Ыштыг дайын, өлүм, хамчык

халавын

Ада-чурттуң делгеминге

чагдатпас!

 

1966.

 

МЕНДИ ЧААГАЙ

 

 Тываның тудугларынга ажылдап турган

Москва студентилеринге

 

Улуг төпке Москвага чалгынналган

Студент оолдар, кыстар силерлерниң

Келгеш маңаа бүдүрүп каан үүлеңер

Келир үе базымы-дыр, четтирдивис!

 

Улуг чурттуң карак четпес чүктеринче

Удавайн тарап чоруй баар силер.

Ынчалза-даа Тыва черге чамдыыңарның

Ыяап кээрин, чалавышаан, манап тур бис.

 

Бедик Саян сынын ажып, талыгырже

Чанган куш дег кылыйтыпкан хүнүңерде,

Чаңчыл болган үделгевис сөзүн сөңнеп,

«Менди чаагай, өңнүктер!» деп йөрээп тур бис!

 

1969.

 

 

КАРА-ДАШТЫҢ СЫЛДЫСТЫРЫ

 

Ээрти, тоорту шөйлү берген орук чыырып,

Экспресс ишкирнип каап ыдып олур.

Ээлчээ келген имиртиңге шугладыпкаш,

 

Ээр Хемчиим дыштанганзыг, шөлээн чыдыр.

Чергелештир тургулапкан аданнар дег,

Чер-Чарыктың дагларының баарын дургаар

Хоюг, чымчак олудумда эргеледип,

Хоочун Хемчиим унун өрү тутсуп ор мен.

Кара-Даштың дагларынче углай көрдүм –

Кандыг дээр боор, тоол чурту сагындырды:

Октаргайның сылдыстарын адааргаткан

Онча сан чок чырык оттар чайнап туру.

Хемчик уну сылдысталдыр хуула бээр деп

Өгбелерим дүжеп безин чорбааннар боор.

Хевек, далган кежиин шаңнаар ораным деп

Өргүл өргүп чалбарып-ла чорааннар боор.

Өскен чурттуң сылдыс-биле каастанганын.

Карак-биле магадап көөр, алгап ырлаар,

Өгге төрээн ядыы кижи оглу эртип,

Кандыг кончуг эки чолдуг үрен боор мен...

Хемчиим эргип, аян-чорук кылып чорааш,

Сеткилиңге магадаашкын сыңмастады.

Хемчээттинмес өөрүшкүнү төдү сөглээр

Чечен сөзүм чедишпеди, шынын сөглээйн...

 

1967.

 

ҮҮЛЕ-ИШКЕ ЧАГЫРТКАН

 

Шаттар, шөлдер, даглар, хемнер өттүнчүп,

Чайыннанган чоорган эштип шугланды.

 

Сактырымга, кышкы хүннер дунааргай,

Чалгааранчыг ыржым шимээн ышкаш-тыр.

 

Ындыг эвес, бодалымның чазыы-дыр.

Ырак-чоокта амыдырал хайым-дыр.

Одарларда малчыннарым чымыштыг,

Одагларда аңчыларым тывыштыг.

 

Орайтаанда, дүне безин диңмиттиг,

Олчу-солчу машиналар шуушкан.

Оранчок-ла чатты берген ховуда

Омак эрлер чылгычылар сыгырткан.

 

Сиген, силос катай сөөрткен трактор

Чикти кежир мөөреп каап чүткүп ор.

Чиргилчинниг ак-көк дээрде самолет

Чиге киискип каргыраалап ужуп ор.

 

Шатты дургаар чүм ак харны хээлеп,

Чавылган хой кадарчызы ырлай-дыр,

Шалып ишчи септекчиниң масказы

Шаккылады гаражындан дагжай-дыр.

 

Үе-шагның кандыызы-даа чуртумда

Үзүктел чок үүле ишке чагырткан.

Ыржым, шыпшың дүннер, хүннер бисте чок –

Ыры, ажыл, хөгжүм болуп каттышкан.

 

1967.

 

ХАРТЫГАДАН КАШПАГАЙЛАР

 

Шагның-шаанда амыдырал черлик турда

Демир кержек бизи-биле тываларның

Чазап, үңгүп, сомалааны бөдүүн ыяш –

Деспи, согааш – тараа соктаар херекселдер

Чамбы дипти дээскиндир эргий ужуп,

Сая-сая аймак чонну магадатты.

 

Таңды сыннар аразындан күчүзүн чыып,

Тайлып баткан Улуг-Хемге эштип өскен,

Талантылыг Оскал-оолдуң цирк ойнун

Далай ынды талыгырда чурттардан бээр

Таныыр болгаш чоргаарланыр болу берген,

«Дагын катап келиңер» деп чалап турар.

 

Цирктиң мергенинге чолу тутчуп,

Шилиттингеш, делегейде сураа үнген,

Кара баштыг оолдар, кыстар өөрүмнү

Кандыг чурттар ишчилери көрбээн дээрил.

«Чорууңар-ла чогузун» деп күзелимден

Чоргаарланып, йөрээл салып үдеп тур мен.

 

1967.

 

ЧАСКЫ ШИНЧИ

 

Кадыр даглар хөвең тонун берзенген,

Хүннээректе кодан хоюм шывылды.

Хамнаарактар аян тудуп ырлажып,

Күзелдерде өөрүшкүлер хайныкты.

Чиктер сана аккан суглар шылырап,

Чиргилчиннер хөлбеңдиржип ойнады.

Хемниң дожу хээреп, чиглеп, көгерип,

Келген куштар хөглүг үнү дыңналды.

Карандыда сарыг чечек чазылган.

Хараачыгай караңнады кылыйткан.

Делгем хову чоорганы шыгыды,

Дештип, ойлуп кара шокар апарды.

Аккыр койгун орай кежээ «хамнады».

Аас-кежиин күзээн ышкан алганды.

Солун чазым дүжүлгезин ээлепкен.

Чоргааралым, омакшылым дендеди.

Чалыыларның сеткилдери хөлзеди –

Ынакшылы чүректерде хайныкты.

Саарыг дег омак ырлар ужукту,

Ырактарже чаңгыланып тарап тур.

 

1967.

 

НААДЫМГА ЙӨРЭЭЛ

 

Наадымга моорлап келген

Малчын чонум, амыр ыңар!

Найыр, байыр сөңү кылдыр

Баштак ырны тудуп тур мен.

 

Сооттунган аъттарыңар

Чоруу, маңы узак болзун!

Содагланган начынарга

Содак, шудак сыңмас болзун!

 

Маадырларга – тергииннерге

Мактал, шаңнал элбке болзун!

Базым бүрү барган черге

Баштак, хөглел уткуп турзун!

 

Делгелгениң, көрүлдениң

Шимелдези каас болзун!

Театрга, стадионга

Цирк, концерт солун болзун!

 

Дойга салган дээжи чемни

Нарыыдавайн чооглаңар!

Долдур куткан кундаганы

Найырал дээш четтириңер!

 

1967.

 

ООНАЧЫНЫҢ ДАМЫРАК СУУ

 

Кышкы соокту дүшке какпайн,

Кылаңнады ылгын агып,

Ооначының дамырак суу

Оруум дозуп чыдар чүңүл?

 

Баларларның ногаан салбаа

Агымыңга саглаңдыржыр,

«Пактап ишкеш, эртип көр» деп,

Алаң кылып дилээн дег сен.

 

Эстеңнеди халдып келгеш,

Эрес оолак сеңээ доктаар,

Эргиминиң ошкап кааны

Эрнин сеңээ секпередир.

 

Чаңгыландыр ырлавышаан

Чараш уруг болап эртсе,

Чажын сеңээ өттүргештиң

Чавагалай өрүп алыр.

 

1969, ноябрь.

 

САЙЛЫК

 

Частып, өскен черин утпас

Сайлык кушкаш чанып кээп-тир.

Чаштар көргеш, мендилээн дег,

Сайтылады эткилей-дир.

 

Чиик ушкаш черге хонду.

Шыппыраңнап чүгүре-дир.

Чиптер чүве көрүгзүнүп,

Шыйлашкыннап чоруур чоор бе?

 

Ылап көрүп турарымга,

Ындыг эвес чорбады бе:

Хөвең, дүктер боктап алгаш,

Хөглүг ужуп чоруй барды.

 

Ажыт, чаглак бир-ле черде

Уя тудуп турар-дыр ийин,

Ажы-төлү менди болзун,

Ужар чолун эдилезин!

 

1969.

 

 

ӨДҮРЕКТЕР

 

Өөр бөлүк өдүректер

Дистинчипкен ужуп эрти,

Өскен, ынак хөлчүгежин

Дилеп, харап чорулар боор...

 

Африканың талыгындан

Азия төвүн чиге шиглеп,

Чеже хондур ужуп чорааш,

Чедип келген куштар ирги...

 

Карак четпес делгемнерге

Канчап аспаан мергеннерил?

Чүгүн часпайн ужарлар-дыр,

Чүглеринде компастыг бе?..

 

Төрээн чуртка келгеннерге

Хартыгалар шоглавазын

Төтчеглекчи кээргел чоктуң

Хараалынга кирбезиннер.

 

1966.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  *        *        *

Дыткан дүктен чүңүн ээрип, иженмишаан,

Буду-биле кавай баандан илбектепкеш,

Тыва ава эргим төлүн уярадыр

Буян сөстүг өпей ырын ырлап чораан:

 

«Чазын төрээн, оой, чассыгбайым, оой,

Частып үнген, оой, сарыг чечек, оой,

Салым чолуң, оой, кедизинде, оой,

Чайгы хүн дег, оой, эки болзун, оой!

 

Күзүн төрээн, оой, күжүрбейим, оой,

Хүрегелдей, оой, хүрең чечек, оой,

Хүннүң өзер, оой, мага-бодуң, оой,

Хүлер каң дег, оой, быжыг болзун, оой.

Өпей, өпей, оой, өпейлаңым, оой!».

 

1968.

 

КЫСТЫҢ ЫРЫ

 

Эдир булут дээрни каастап,

Кыргаан дүк дег дыдырарды.

Эрзин, Тестиң белдиринден

Кыстың ыры кыңгырады.

 

Аялгазы сырынналып,

Алаак өттүр хоюңнады.

Алыс сөзү ындынналып,

Арыг чүрек шимиретти.

 

Эргим ыры чоорту кошкап,

Эскет чоктап ыраалакта,

Эрес оолак доруун мунгаш,

Эстеңнеди челзивитти.

 

Сарыг-Булуң четкелекте

Кожаланчып душчу бээр боор,

Сагыжында ынакшылын

Кожаң ырдан эгелээр боор.

 

1970.

 

 

ТАРЛАШКЫН ХЕМ

 

Ырда кирген эргим хемни таңныылдаан дег,

Ыдык улуг Хайыракан харап туру.

Иргит чоннуң мактыг Бай-Даа – баарыңда,

Иезиниң хойнунда дег чоргаар олур.

 

Орус, тыва эрес-маадыр партизаннар

Ойлап-дескен дайзыннарны тиилээн чери –

Судак суглуг Тарлашкынның агымнары

Чугаа эрээн чаштар ышкаш шулурай-дыр.

 

«Чаа орук» инек, хою чаптып оъттаан

Чайлагларның үнүш, чэчээ саглаң-саглаң.

Чымыш-ишке чаяаттынган малчыннарның

Сыгыт, хөөмей, каргыраазы кыңгырт-кыңгырт.

 

Кежээликтей сериин салгын эстеп турда,

Хемниң уну хөлегелеп, ыржымналды,

Кедек дөргүн одарлааштың пөккен сүрүг

Кегженмишаан, коданында таалай берди.

 

1969.

 

 

КЫЗЫГААРЫ ОЛ-ЛА ЭВЕС

 

Чараш кыска ынакшылды ырлап бээр дээш,

Чодурааны чеже катап адап кээр бис.

Сагыш, сеткил хандыкшаанын илередир

Солуттунмас чаңгыс сылдаг ол бе, ынчаш?

 

Эзимнерде чойган база болган чок-ла

Эргим кыстың сыны болуп ырлаттынар.

Эчис шаанда чонум тыпкан деңнелге-дир,

Эргижиреп, чевензиреп калбаан деп бе?

 

Чайгы чечек чүзүн-баазын, тергиин чараш,

Шагның шаандан ырда кирген, маргылдаа чок.

 

Ынчалза-даа ынакшылды алгаарының

Ындыкы дээн кызыгаары ол-ла эвес.

 

Ынакшылды бийир-биле чуруп төтпес,

Ырга киирип, шүлүк-биле йөрээп четпес,

Ынакшылды бүрүн шимеп, каастаптар

Ындыг сөстер алмаз ышкаш эң-не ховар!

 

1966.

 

 

ЧООР СЕН ОНУ

 

Сонет

 

Карактарың хере көргеш, көскүлеңнеп,

Канчап мынчап куюмналдың?

Таан багай чүү болду, күжүр эжим?

Даап бодап билбейн-дир мен.

 

Хүлчүк, сээктер үглезе-даа, тоовайн ор сен,

Хүлүмзүрүүң база чогул.

Бөдүүн, ээлдек, хөглүг-баштак ышкажың кай,

Бөгүн черле чиктиг-дир сен...

 

Ыы... билдим. Сүлде-ле бо. Ийет, ийет.

Ындыг чүве турган чүйүк...

Ынааң кысты өске кижи чедипкен чор...

 

Шаптык катпайн карак ажыт ырай берээл,

Чалыы чүрээң чыргадатпа.

Чаңгыс уруг ол бе, ынчаш! Чоор сен ону!

 

1967.

 

 

ЭРГИМ АВАЙ

 

«Нет мамы,

кроме мамы».

Расул Гамзатов.

 

Чассыттыра, чассыттыра –

Аакталып-даа, каттырып-даа өскен-дир мен.

Чайгап ора ырлап берген өпей ырың

Аксым кежиин чаяаган-дыр, эргим авай.

 

Чемеледи, чемеледи –

Берге иштиң чымыжынче киреримде:

«Сеткилиң ак, хөңнүң биче чоруур сен» дээн

Мерген чагыың чалгын болган, ынак авай.

 

Черим, чонум эргип чорааш,

Чеже көвей аваларны көрбедим дээр...

Чежемейниң эриг баарлыг, буянныг бол,

Черле төрээн авам сеңээ кымны деңнээр...

 

Элээди чаш чораан шаамның

Эрткен өйүн эргий бодап келиримге,

Эргеледииң, хүлүмзүрүүң караам орта

Эрги хевээр көстүп кээр-дир, күжүр авай.

 

1969, март.

 

 

ЧАҢГЫС МИНУТА АРТЫП КАЛДЫ

 

БАШТАК КОЖАМЫК

 

Оол ырлап үнүп кээр:

 

– «Ыяап кээр мен, бүзүре» деп

Ылап болчап, аазап каагжык.

Эге-ле хей манаан мен бе?

Элдептиин аа, чүге читкен...

 

Беш-ле минут артып калды –

Мегелепкен чадавас-тыр...

 

Хүлүмзүрээш, бүзүредип,

Аржыылын-даа берип кагжык...

Хүн-даа ашты орайтады,

Ам-даа сураг орта чоор бе...

 

Дөрт-ле минут артып калды

Төндүр манап көөр-ле дийин.

 

«Ынак мен» деп шуут-ла дидим

Ыяк сөглээн уруг болгай.

 

...Ындазында топтуу кончуг –

Ылчың чаң чок хире болчук...

 

Үш-ле минут артып калды,

Үүле бүтпейн баары ол бе?

 

Оолдардан сезингештиң

Оюп чорааш саадады бе...

Канчаар чоор ам... Уткуй баар бе?..

Каржы берзе база халап.

 

Ийи-ле минут артып калды,

Идегээр бе, чөгенир бе?..

 

Шынап келбейн баар болза,

Чылдагааны билдингир-дир.

Таныжы бир оол душкаш,

Танцыже аппарган-дыр...

 

Чаңгыс минут артып калды,

Ча-чаа, ам-даа кордал чок-тур!

 

Уруг чедип кээр:

 

  • «Ыяап кээр мен, бүзүре» деп

Ылап аазаан болчаам бо-дур.

Озалдавас, эртелевес

Онза, шынчым ылап-ьыр бе?..

 

Ону дээштиң мени шаңнап,

Ошкап каг че, чөпшээредим.

 

МАЖААЛАЙ БИЛЕ ТООРГУ

 

Басня

 

Бажында хөй тооруктуг пөшке

Мажаалай үне бергеш, олурда,

Тооргу ону көре тыртып кааштың,

Дораан-на булганып эгелеп-тир:

 

Хербектенип, пөшче шурап шаг болган,

Херек бүдер туржук, кемдээр часкан:

Сыыргаа, өеэ, төжү кордал чок –

Сывырылган, кызыл мыңгы болуп тур.

 

Салымы чок чүвезинче чүткүткеш,

Чамдык улус хей шүүдеп чоруур ийин.

 

1968.

 

 ДӨРТТЭЭН ШҮЛҮКТЕР

 

*        *        *

Чүгле-чүгле карактарын оскунганда,

Ынчан кижи согур боор деп бодаар силер.

 

Ынчалзажок тулган көскү карактыг бол,

Чүрээ согур улус база чоргулаар-дыр.

 

*        *        *

Илчирбеге «кинчилеткен» ызырар ыт

Ээрбишаан, ырланмышаан, дижин шалыыр...

«Ишти диштиг», сагыжы бак, хаалчак кижи

Эжин угже идиптерден дадай дивес.

 

*        *        *

Аксың кежиин көзер салгаш көрүп бээйн» дээр

Кажар чашпаа төлгечиге бүзүреве.

«Аксым кежии алыс төлеп, бүдүжүмде,

Хаварыктыг ажыл-ишчи холумда!» де.

 

*        *        *

Сыгыр-октуум шыгаап-шыгаап шетте саадаан сарыг дииңни

Чазылады чеди катап соора аттым, дүш чок олур.

Чары мунган Тожу кызы эртип чыда, безин дүшпейн,

Чаңгыс атты, бажы чуурук пет кээп дүштү, снайпер-дир.

 

*        *        *

Чүнү шорбап каанымны саазын-биле

Сүвүр баштыг демир-үжүүм кайын билир.

 

«Аксы бар бол, думчуу чок-тур, күкжүрүм» деп,

Аңгыр ирей шоодуптарга ырбам сынды.

 

*        *        *

«Сонуургактың караа таңды бажында» деп

Чонум сөглээе мерген сөзүн даңгаар сактып,

Чуртталганы ажыр шыгаап, дээрже көрбейн,

Чуртта турган баглааштан-даа көрүп чор мен.

 

*        *        *

Арыг-чаагай найыралдың быжыг доңу

Арын-нүүрден, хүндүткелден шивейлигер.

Эчис шынчы ынакшылдың мөңге ужуу

Эки сеткил, эптен, чөптен сыптаттынар.

 

*        *        *

Балдыр-бээжек оолак чорааш, согун-биле

Чемнеп чораан хөкпештерже шыгаап чордум.

Бажым буурул, акшып келгеш, бодал-биле

Сеткилдерниң каразынче шыгаап чор мен.

 

*        *        *

Аъттыг, чадаг черлеп эрткен оруктарым

Эзим-арга, хову, даглар, шынааларда.

 

Эки чолдуң кежиин тыпкан өске оруум

Ажыл-иштиң чымыш долу шөлдеринде.

 

*        *        *

Элек-эргин ынакшыл

Эрип калыр хөртүк-ле.

Эжин кагган чашпаачы

Элбээнги деп дилги-ле.

 

*        *        *

Чалгаа кижи чаржынчыг,

Шагынче көөр, хүнче көөр,

Чалчык кижи сылдаглыг,

Чазыым-дыр дээр, билинмес.

 

*        *        *

Чөпшүл аътты каржы кижи

Хоюган чаң алзып каар.

Сөглээн сөзүн хөржү кижи

Холуп, бүлүп будай бээр.

 

*        *        *

Кижи тамчыы барза-барза,

Чөнүп каарга, човулаң боор.

 

Килең девии келзе-келзе,

Чөрүлдээлиг демисел боор.

 

*        *        *

Шууткан чүңүн черле үспейн,

Ээргииш долдур ораап эккээр.

Эргим аваң мергени дег,

Чуртталганы ынчаар шиңгээт.

 

*        *        *

Сугдан аңнаан балыкчының

Четкизинге балар шаптык.

Чурттап билбес будулгактың

Сеткилинге төлү аартык.

 

*        *        *

«Бодум турам дивейн чор» дээн

Ачаң сөзүн утпайн чору.

«Водка-биле өңнешпе» дээн

Аваң чагыын сактып чору.

 

*        *        *

Бодал чокка чулчурба –

Эндеглиг сөс эттинер.

Болчум чокка шынзыкпа –

Эрээ, хинчек чүктедир.

 

*        *        *

Будук өңү багайда

Чураан чурук көрүш чок.

Будаң, сакпай чораанда

Чуртталгада үне чок.

 

        *        *        *

Ырап, ойлап дессе-даа,

Кара сагыш чаштынмас.

Ылап шынның холунга,

Кажан-на ийик, туттурар.

 

        *        *        *

Эштир, шымныр сугжу бол,

Ужарларже шурава.

Эртем-билииң бедик бол,

Улуг сеткил сеткиве.

 

           *     *        *

Чааш, деспес аъдым дээш,

Ээн шөлче салыппа.

Чаңын билир эжим дээш,

Эвин эртир човатпа.

 

Аксы-биле каастанмас,

Ажыл-биле каастаныр.

Артын орта хоптанмас,

Арнын орта шынзыдар.

 

                  *       *        *

Улуг, биче бүдүрүп каан ажыл-ижим

Улузумнуң үнелелин алган болза,

Өйлүг эртер назынымның, эвээш-даа бол,

Өртээ бар дээш, чоргаарланыр эргелиг мен.

 

                     *    *        *

 «Согур душ бооп, чүден чүл» деп кежик кордаан

Ёозажоктуң чуртталгазы чаржынчыг-ла.

Чоннуң ниити савазындан көңгүс халас

Чооглаптарын ыят чокка семеп чоруур.

 

                  *       *        *

Чашпаачының, нүгүлчүнүң овуузуну

Сарыылдыгның чиге соруун будай албас.

Сагыжы бак кээргел чоктар үүлгедии

Чаагай сеткил арыг оруун дуглай албас.

 

                  *       *        *

Чайык чаъстың чаңы шолук – кезек када

Шаалады куда каапкаш, аязы бээр.

Чаштың хөңнү уян, доскут – ыглай бергеш,

Чассыдыгдан дораан частып каттырыптар.

 

СЕСТЭЭН ШҮЛҮКТЕР

 

Сырый кара бажым дүгү шаарарып,

Сында туман өңүн тыртып оңган тудум,

Чылдар эртир өңнүктешкен өөрүм чамдыын

Чырык черден уурук-суурук үдеп чор мен.

Ынчалзажок шынаа шыпкан хаактар дег,

Чергелешкен чалыы салгал эдээм тыртып,

«Ырла, хөгле, чуртталгавыс оруун тыпчып,

Четтинчипкеш, базып ораал» дижирлер-дир.

 

        *        *        *

Ада-ие хүлээдип каан ыдык чүъгүн

Аартыктавайн, ооргага чүктеп алгаш,

Амыдырал шапкын хемин өрү алзы

Адак үспейн, күжүм төнмейн, чүткүп ор мен.

Агым күжү чамдык өйде чайгап, шенеп,

Алгаш баар дээш семей бээр-дир, ынчалзажок

Арат чон деп чөлеңгиижим мени кагбас,

Арыг сеткил, шынчы бүдүш – хемелиг мен...

 

        *        *        *

«Акым» дидиң, сүлде-ле бо – эпчоксундум.

А чоп менден үш хар улуг ышкажык сен?

 

Арай эрте буурарган бажым дүгү

Агдалдалың чылдагааны болду ышкаш.

Часкаар чайын сында меңги көрүп кааштың,

«Сараалыг кыш хевээ-дир» дээр чыгыы-дыр сен,

Чаагыңче хүлчүк хаайын кадавааже,

Чайгы шагны эскербес-даа хире-дир сен.

 

        *        *        *

Хып дээн эр бооп келген дораан

Алдын казып эгелээн мен.

Кылган ижим үнезин мен ынчан чүгле

Акша-дыр деп соора билип чораан болдум.

Алдын каскан күжүм өртээ

Акша эвес болган-дыр деп,

Чүргүй-оолдуң хөрээн каастаан сылдыс көргеш,

Чүгле ынчан ылап билип, чоргаараан мен.

 

*       *        *

«Бойдус хааны дириглерни өртемчей

Бодарадып, чаяап тура, кижилерни

«Араңарда хүлүмзүржүп чоруңар» деп

Алгап, йөрээп, тарбыдаан» дээр тоолчук бар...

Ынчангаштың хүлүмзүрүг кижилерниң

Арыг чүрээн шивээ кылгаш чурттай берген,

Ынакшыл биле найырал ону чалаптарга,

Арыннарга хөлбеңейнип көстүп келир.

 

        *        *        *

 «Бөрүк, хаалчак, муңгаргай сен» дидир сен бе?

(Шуут чандыр билип алган кижи-дир сен)

Бөдүүн, оожум, угаазылаар чаңым ындыг, –

Шуугап, хөөреп, менээргенип чаңчыкпаан мен.

«Саарыг ышкаш, чайык, кудук чаңныг мен» чээ?..

(Салдыныпкаш мактанганың билип тур мен)

Сарыылыңдан сеткил богун арыдыптар

«Чайгыыжың» чок, сиилеме ышкаш-тыр сен.

 

        *        *        *

Көөрүңге-ле хөл суу ышкаш турум боор мен.

(Хөлчок шириин, дүңзүгүр-даа көстүр-ле мен)

Ынчалзажок ынакшылдың үрезинин

Ылгап, элгеп, түүлеп бээр «шишкиижим» бар.

Сактырыңга, шала тыртым, доңгун боор мен.

(Салдам ышкаш, чылар-чылбас, оожум боор мен).

Ол-даа канчаар, бодалдардан кыптыга бээр

Одаг ышкаш чүрээмни чоп билбезиң ол?..

 

*        *        *

Ажыл-ишке кежээ болгаш,

Адыштарың буян, чолдуг.

Арыг, шынны күзээн болгаш,

Аажы-чаңың хөглүг, омак.

Кадыг ажыл, эртем, билиг –

 

Кайызы-даа мергежилиң.

Каткы, баштак, омакшыл, ыр –

Кагдынмас чаң, чараш нүүрүң.

 

          *        *        *

Сериин кежээ аяң черге кедеп оргаш,

Чемнеп, бестеп үнүп келген адыг аттым.

Аттыкан  ок ооргазын сый дээптерге,

Алгырыпкаш, кээп дүштү, өлүп калды...

Колдук кежин бижээм-биле союп тур мен

Коргулчун ок чүрек душтап кээп дүштү!

  • Чүрээнге ок тыынмаан, маадыр амытан-дыр,

Чүге аттым... Таңдызынга чорууру кай...

 

          *        *        *

Урал чурттуг авыдайым Виктор биле

Улуг-Хемден кожуг салды уштуп тур бис.

Чоон хады будуу сынгаш, чанагаштаан

Чочак өштүн сивире дээп балыглапты.

  • Эрткен чаага немец окка балыглаткан

Эрги сорбум часпайн кээп дээр чүзү дээр сен.

Кагжаң будук сивирилдир дегди харын,

Каң ок тыынмаан солдат мен – дээш, каттыра-дыр.

 

                      *     *        *

Кылчаң баштыг арган ирей чадаганын

Камныг алгаш, далаш чокка хөөнүн кииргеш,

 

Хылдар сана салааларын чүгүрткүлеп,

Каттырбышаан кожаңнаарга чалыызын аар:

«Чадаганым хөөннээримде,

Чажырады долгаптар мен.

Чаражымны медээлээрде,

Чаңгыс караам базыптар мен».

 

          *        *        *

Өскен черим оңмас ногаан шивизиниң

Өдектелген күдүрээлиг дөзүн орта

Чайгы частан чаглактанып олурумда

Чайыр өңнүг чүс-чүс дамды кылаңнашты...

Хуулгаазын бойдустуң ол чурумалы

Кударанчыг бодал болуп, хуула берди:

Шаанда бир албадаткан душтук кыстың

Чаагын куду ындыг чаштар бадып туржук.

 

          *        *        *

Ортаа кежиг, орай күзүн сыыгаан-дыр сен.

Омак, шапкын саарыың даажы ынайтаан-дыр...

Улуг, биче даштарыңны топтап көрдүм...

Улчукканы эгеп, дүрбүп каапкан дег-дир.

Бодавыже, дарган чепсээ дегбээн болбайн.

Болап шаандан чүс, муң катап аргып кешкен

Эрес чонум аъттарының дуюглары

Элеткени ындыг-дыр деп бодап турдум.

 

ДОПЧУЗУ

 

Москваны көрүп ор мен  ...........................................................................................4

Депутат .......................................................................................................................5

Орукка.........................................................................................................................6

Амыдырал ..................................................................................................................7

Косман-оол  ................................................................................................................9

Чуруктарже көрүп орду ...........................................................................................10

Чалыы назын  ............................................................................................................11

Менди чаагай ............................................................................................................13

Кара-Даштың сылдыстары .......................................................................................–

Үүле-ишке чагырткан ..............................................................................................14

Хартыгадан кашпагайлар ........................................................................................16

Часкы шинчи ............................................................................................................17

Наадымга йөрээл ......................................................................................................18

Ооначының дамырак суу .........................................................................................19

Сайлык .......................................................................................................................20

Өдүректер ..................................................................................................................21

«Дыткан дүктен чүңүң ээрип, иженмишаан» ........................................................22

Кыстың ыры ...............................................................................................................–

Тарлашкын хем .........................................................................................................23

Кызыгаары ол-ла эвес ..............................................................................................24

Чоор сен ону ..............................................................................................................25

Эргим авай .................................................................................................................26

Чаңгыс минута артып калды ....................................................................................27

Мажаалай биле тооргу ..............................................................................................29

Дөрттээн шүлүктер ....................................................................................................–

Ссетээн шүлүктер ......................................................................................................36

 

 

Бо номнуң дугайында санал-оналдарыңарны дараазында адресче чорударын диледивис: Кызыл хоорай, Щетинкин болгаш Кравченко кудумчузу, бажың № 57, Тываның ном үндүрер чери.

 

 

Сагаан-оол Виктор Биче-оолович

 

ПРИМЕТЫ ВЕСНЫ

 

Стихи

 

На тувинском языке

 

 

Редактор Даржаа А. Д.

Художник Монгуш М. Ч.

Художественный редактор Кузнецов И. Я.

Технический редактор Чернова А. А.

Корректор Чечекей О. С.

                                                                                  

 

Сдано в набор 14/I 1972 г. Подписано к печати 2/II

1972 г. Формат 60X90. Бумага типографская № 2.

Печ. л. 1, 38. Уч.-изд. л. 1, 19. Тираж 1000 экз. Цена

11 коп. Заказ № 273 ТС 00027.

Тувинское книжное издательство при Совете

Министров Тувинской АССР,

г. Кызыл, Щетинкина и Кравченко, 57.

 

 

 Типография Тувинского книжного издательства,

г. Кызыл, Щетинкина и Кравченко, 1.