Ырым – чалгын

ШҮЛҮКТЕР, ШҮЛҮКТЭЭН ТООЛДАР. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1996 - 96

ШҮЛҮКТЕР,

ШҮЛҮКТЭЭН

ТООЛДАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктор Сагаан-оол

 

Ырым – чалгын

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЫВАНЫҢ

НОМ

ҮНДҮРЕР

ЧЕРИ

КЫЗЫЛ - 1996

ББК С (Тув.)

С 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЫРЫМ – ЧАЛГЫН

 

Агымы амыдырал дег шапкын,

Ак-көк начын Улуг-Хемге өскен,

Аян ыр-биле чонга бараан болган

Аңчы, малчын ачам оглу-ла мен

Ээй, куттул, ырым!

 

Арга шыпкан чоргаар таңдылары

Аяс дээрге эргеленип таалаан,

Азий диптиң төвү, чүрээ Тывам

Алгап-мактап ханмас эргим, чараш.

Ээй, китке, үнүм!

 

Алды чүзүн сүрүг ээзи чоннуг,

Адап, санап четпес байлак черлиг,

Ындыг чуртка киним кескен болгаш,

Ырым биле чонум мөңге сээннеш.

Ээй, ырым – чалгын!

 

Ындын ырым хөгжүм-биле кады

Ыдык, делгем төрээн чуртту эргий,

Дайын каргап, тайбыңны күзеп,

Талыгырда бедиктерже ужук-ла!

Ээй, ырым – күчүм!

 

1968.

 

Ырак-чоогун эргий көргеш,

сеткил өөрбес.

Шириин, шимээн ээн даглар куураргылаар.

Ындынналдыр ырлаптарга,

күзел ханмас,

Чиктии сүргей дунук чаңгы өттүнгүлээр.

Арттар ажып, хемнер кежип

чорук кылыр –

Ыржым хааннаан кударанчыг кыннып келир.

Ак өглүгге хөлечиктээш, ырма сынар.

Ыы-сыы, чоовуур, шаагай даажы

дыңналыры – чииртим...

Шаанда чуртум ындыг турган –

Ядыы, черлик, кээргел билбес.

 

Амгы шагда чорук кылып чоруптарга,

Херии орук чайгаар чыырлыр,

тоолда ышкаш,

Ак өглерлиг аалга баарга уткуп, чалаар,

Кежиктиг чон хүндүткээрге,

күзел ханар.

Ынчанмыже, чүрек курлур, хөөн калыр.

Сүрээденчиг үүлгедиглер

удаа-дараа

Ызыгуурлуг төөгүвүстен ыдыкшылдыг

Чүдүг-сүзүг, сагылгавыс

бужартатты.

Күзелимниң дээжизин-не сөглеп көрейн:

 

Эртегиден эки аттыг, макталгалыг

Эргим чуртум – тыва оран келир өйде

Аалдап келген өскелерни ческиндирбес,

Адааргалдың, чоргааралдың чурту болзун!

 

1991.

 

Эдегейниң, Кудугуйнуң аразында

Ээнзиргей хаяларлыг Кара-Даштан

Эдек ишти ак-довурак казып аар дээш,

Эң-не баштай акым-биле кады бардым.

 

Кара-Даштың келир өйүн ынчан бодаар

Харык-даа чок бүдүүлүк оол турганым шын.

Аңаа дагның дүгүн ылгаар фабрикалыг

Ак-чайт хоорай тура бээр деп дүжүмде чок.

Хемчик унну сылдысталдыр хуула бээр деп,

Өгбелерим база өттүр билир шаа чок.

«Хевек, далган кежиин шаңнаар оран» дижип,

Өршээзиннеп, чалбарып-ла чордулар ийин.

Кадарчылап өзүп келген арат оглу

Кара-Дашты хуулдурупкан үе-шагны

Караам-биле эргий көрүп, алгап ырлаар,

Харын шынап, аас-кежиктиг үрен-дир мен.

 

Үе-дүптен отка кыппас эртинезин

Үүжелеп шыгжап чыткан Кара-Даш ам,

Аймактарның акы-дуңма оглун, кызын

 

Ажыл-ишчи найыралга доңнаштырган.

Төнчүзү чок соксаш кынмас шуудуг-биле

Төрээн чуртка дүн-хүн чокка өргүп туру.

 

1986.

 

ЫДЫК БАЙ-ХӨЛ

 

Кара-Хөлүм Байкал-биле деңнээр болза,

Карыш дурту хире деп боор, бичиизи шын.

Улуг, биче кылдыр бүткен хемчээли-дир.

Уктаар болза, назы-хары чажыт чадап,

«Байкал» деп сөс кайыын келген, тывалаарга

«Бай-Хөл» дээнзиг эргим, таныш кыннып келир.

 

Азия диптиң ак-көк ыдык хөлү сени

Адаан кижи өгбем-даа бооп магатчок боор.

«Слюданка» өртээлинге хонуп чыткаш,

Сүрлүг дааштан отту чаштааш, үнүп келдим:

Ыдык «Бай-Хөл» көвүк челдиг чалгыннарын

Ыңай тырткан, бээр октаан хөртеңнеп тур.

Күстүң даңы кырын орта мөңгүн өң шып,

Хүннү дораан чалап кээрин сөглей бээрге,

Күчүүргелдиг чалгыгларның дүргектери

Хүндүткелдиг чавырылгаш, оожургады.

Кара-Хөлүм Байкал-биле удаалашпас,

Карыш дурту биче дээштиң чектевес мен.

Омульдар, кадыргылар катчы берзе,

Олар база хөлүн далдап адааннашпас.

 

1988.

 

ҮШ ҮЕМ

 

Төрүттүнгеш, өскен үем

чүс чыл дурту

Төөгүм болуп, төнчүзүнде

үзе келди.

Чээрби дөрттен тозан бирги

чылга чедир

Черим, чонум кежии дээш-ле

туржуп келдим.

Келир өй дээш чуду-кара

башкартынып,

Кенен шаамдан чылдай эргий

чурттаанымны,

Деңней бодап, сайгартынып

чоруурумга,

Дески эвес үш шаг-үе

көстүп кээр-дир.

Бирги үем: хостуг чолга

чалгынналгаш,

Бижиттинип, номчуттунуп,

ажыл кылып,

Кара башка халдагы дег,

хайыра чок

Халап-хайга капсырлашпаан

чалыы шаам-дыр.

Ийиги үем: идегелдиг, идегел чок,

Ийе харын, назы орту

чуртталгам-дыр...

Чүгле чаңгыс чагырганың

үнүн дыңнап,

 

Чүү деп чарлык болур болдур,

хүлээп чордум.

Үшкү үем: дүшкүүрелдиг

амгы бо-ла,

Үүле бүткен азы бүтпээн

кыраан шаам-дыр...

Мынча ботка чурттап келгеш,

оранымга

Мындыг дошкун шагны көрүп

бодаваан мен...

Тоткаш, доора барганының

девии ийикпе,

Дооратан күткүлгениң

кеми ийикпе,

Үе салгаан чалыыларның

нүүрүнде

Үүлгедикчи, дүржок чаңчыл

тергиидеп тур...

Эртегиден Азия диптиң

төвүн ээлээн

Эргим тыва аймак чонум төөгүзүнде

Эриг сеткил, эки күзел,

ачы-буян

Эчис ыдык сагылгалыг,

дагылгалыг...

Буругудан хүндүткелдиг эдилелдер –

Буттап каан боо, хынныг бижек –

кайызы-даа

Арын-нүүрлүг чүдүлгелиг

албатыже

 

Арнып болбас, аңчы чонум

чепсээ чорду...

Сеткилинден кээргел сүзүү

казыттынгаш,

Черликшээннер холдарындан

барганнарның,

Шупту хөөрүн чаңгыс черге

четчелепсе,

Чурагайның кандыг түңү

көстүр ирги?

 

 

ҮШ БЕЛДИР

 

Тоолчургу аян-биле

 

Бус, Белим, Шишкит хемнер

Бурун шагда тыптып бүткеш,

Бедик сыннар аразынга

Белдирлежип, каттышканнар.

Үш хем ынчан катчы бергеш,

Үер-күчүзүн мөөңнеп алгаш,

Шуудап бадар орук дилеп,

Чуртту эргий кыйгы салган:

«Аас-кежии кайнаар акса,

Аайлажып тыптыр ирги?»

Ханы черден үнген изиг,

Хайнып чыдар аржаан ээзи

Барыын чүкче холун сунгаш,

Баар угну айтып, сөглээн:

 

«Үер-күчүлүг, үш белдир

Үүлең-не бүдер болзун:

Азия диптиң төвүн тыпса

Аас-кежии ында0ла-дыр».

Шишкит, Белим, Бус хемнер

Каттыштырган үер-күчүзү

Чиге барыын чүкче углай

Хая-дашты сө шаап баткан!

Үш белдир үер-күчүнүң

Үүле-чолу чогуп бүткен:

Алдан сынны чире аккаш,

Азия диптиң төвүн тыпкан...

Азия диптиң төвүн ээлээн

Ачы-буянчы Дөгээ Кудукту

Үш белдир үер-күчүзүн

Үне-хүндүлүг хүлээп алган:

  • «Хаа-Хем» деп ат тывыскаштың,

«Кайнаар баарың бодуң бил!» - дээн.

Тожу черниң хемнериниң

Доозазының күжүн каткаш,

Бедик арттар тө шаап чорааш,

Бег-Хем база катчып келген.

Үш белдир үер-күчүзү

Үжүүр, начын Хаа-Хем-биле

Уран даңгына Бег-Хем тыпчып,

Улуг-Хем бүле болган иргин ам...

 

БАРААН ЧОКТА

 

Делгиирлери куруг калган магазинниң

Садыгжызы кылыр чүве тыппаанындан

Деңзизиниң артын орта чедип келгеш,

Самбыңынга салааларын дегзип каап тур...

Хереглекчи келген чоннуң хөй-ле кезии

Херээженнер... Ыытташпас... Айтырыг чок...

Алыр чүве чогун биле, көре тургаш,

Аас човаа кылганының човаа чүү деп...

Алыр бараан бар-даа болган дижик харын,

Аартаан өртек хөөннерни хөмүрерткен...

Акша хавын ээзи кижи, долу-даа бол,

Ажыда соп, ындыг белен кайын диттир...

Садып саарар барааны чок садыгжы оон,

Сагышсырап, човаанындан улуг тынды.

Эвеген чаш, эмер төлдүг ава кижи

Эмиг сүдү читкенде-ле ындыг боор ийин.

 

1991.

 

КЫҢГЫРГА ХЕМ

 

Чазаныкчы сүвүрээрти чонуп каан дег,

Чалым боттуг, сүрлүг даглар Саян сында

Дистинишкен туруглардан ужарланып,

Диңмиттелдир саарлып баткан Кыңгырга хем.

Хайыралыг аржаан сууңну кижилерге

Харам чокка бараалгаткан чолдуг болгаш

Бурун шагдан кожа чурттап келгенивис

Бурят чоннуң дагылгалыг хеми-дир сен.

 

Алтай сыннар меңгизинден ужукталгаш,

Алажымның агымынга катчы берген,

Даштар дамчып саарыгланган Чөлчүм-биле

Даажың безин ийи үн дег, дөмейлешкен.

Чеже хемнер суун ижип четтирбээн мен,

Сээңии ышкаш онза арыын билбейн-дир мен.

Черни бүрүн ээлеп чурттаан кижилерниң

Сеткилдери шупту ындыг болуру кай.

 

1989.

 

 

КҮШ-АЖЫЛЧЫ АЛДАРЛЫГ

 

Төпкен суг дег чаъстың хөөлбээ

Кужурлуг чер кырын шыпкан,

Төнчү чокка булут шуушкан

Кударанчыг күс шаг дижир.

 

Оңган сарыг бүрүлерни

Ойлаткан хат сыгыргылаан,

Орту эртип, сыыгаан хем

Оожургап, шагзыраан дег.

 

Соңгу таңды маңган аккыр

Чоорганын эшти каап тур.

Чоорту ыраан күскү хүннүң

Шонуу кошкап бар чор дижир.

 

Ындыызы-ла ындыг харын,

Ынчалза-даа амгы бистиң

Күскү шаавыс хүндүткелдиг,

Күш-ажылчы алдарларлыг.

 

Черниң элбек дүжүт байлаан

Дүн, хүн дивейн ажаап турда,

Дүлгээзинниг кударалдар

Сеткилдерге чагдай албас.

 

1979.

 

*        *       *

 

Чүс-чүс дүүшкек одуруглар эптеп чыггаш,

Чүзүн-баазын уткаларны сиңирип каан

Шүлүк номун адып, көрүп олургаштың:

«Чүнү билип алырыл моон, кижи?» дидиң...

 

Сээң ындыг айтырыыңны дыңнаан соонда

Сеңээ харыы бээринден эпчоксундум.

Уран шүлүк сонуургавас кижи меңээ

Улдуңу чок идик ышкаш сагындырды.

 

*        *       *

Чалгынныг бооп чаяаттынган ала-сааскан

Чанывыска талга хонгаш эдип орда,

«Чаргырткайнып, ынаар-мынаар улчуп ушкан

Чаржынчыг-ла амытан бо але?» дидиң.

 

Сээң ындыг айтырыыңны дыңнаан соонда

Сеткилимге мындыг бодал кире дүшчүк:

«Мен-не хууда саасканы чаржынардан

Мерген, омак, чараш куш деп мактаар-дыр мен».

 

1968.

 

СУУРУМ ОГЛУ

 

Чараш арның, силиг хевиң көргеш,

Сагшы арнып, сылдаг тыртып эвес,

Чүткүл сиңген эрес-кежээң көргеш,

Чүрээм кыпты, шынап, суурум оглу.

Чаңгыс хүнде сени көрбейн баргаш,

Чайгаар хөлзеп, аймай-ла бээр-дир мен.

Сагыш-сеткил дүвүрели ынчан

Шапкын хемниң саарыы ышкаш апаар.

Ынакшылым казыргызы киткээш,

Далай чалгыы ышкаш болу берди.

Ындын чүрээм сээңии болбаан шаанда

Даамай, оожум чурттап шыдавас мен.

Чечен ырлыг чагааларны бижээш,

Чеже катап отче кагбадым дээр.

Ыяап-ла сеңээ бодум душкаштың:

«Ынак мен!» деп сөглексээрим күштүг.

 

1961.

 

 

ИЙИ КОШКАР

 

Басня

 

Бир-ле катап ийи кошкар

Үскүлежип эгелээн-дир.

Бирээзиниң хары дөгээн, өскезинии –

Үелешпес, хып дээн чалыы чүвең иргин.

 

Ырак-ырак дедирленгеш,

Чиккиледи бержип-тирлер.

Ылап күжеп, чалыы кошкар чиге үзер,

Шириин, дошкун, дидим халдаар кежээ бооп тур.

 

Улуг кошкар кызырга-даа,

Бырашпаа дег кыннып келген.

Удур баргаш, кызып-кызып тутсурга-даа,

Мыйыстарның дөзү аарыыр талаар бооп-тур...

 

Оон чүү боор аныяанга

Улуг кошкар сымыранган:

  • Оожумнап көр, хоочун акың адын бода,

Ужуучаңнап, мегеленип өеэди бер!

 

Чалыы кошкар канчаар боор ам,

Шаа төнген бергедээн бооп,

Өжегерээн соора үскеш, мегеленип.

Өектелип, төөректели берип-тир оң.

 

Улуг кошкар «тиилеп» кааштың,

Түрлүг чоргаар көөргеттинип,

Ууттунмас семис боду мешпеңейнип,

Түмен хойнуң аразынче шымны берген.

 

 *       *       *

Кошкарлар-даа ындыг-ла ыйнаан,

Хойларымга чоруур-ла ыйнаан.

Бо дег чорук алдан дөрттү салган черге

Болгулай бээр, ол-ла кончуг эпчок ийин.

 

1969.

 

*        *       *

Өңгүр ак-көк хуулгаазын

Дээрни хээлеп, чаңнык оду

Өрээлимге кызаш кынгаш,

Дегийт чаштып, чиде берди.

 

Чуга хүлер маспак орта

Хая чуруп, дээрбедээн дег,

Шугул кадай кылыктанып,

Каржы-дошкун көскени-дир.

 

Кудайымның шолук кылыы

Кудуушкун бооп хуула бээрге,

Байлак черим делгемнери

Маажым, ыржым таалай берди.

 

Чоорту намдаан суггур чаъстың

Соон дарый чүзүн-баазын

Челээш тыптып дугалангаш,

Черни, дээрни каастапты.

 

1966.

 

*        *       *

Шынааларның чиргилчинээн делгеминге

Малым бөлгеш, эртен, кежээ омакшыыр мен,

Сыннарыңда оюмнарның дамыраанга

Мага-ботту шаптап чунгаш кадыкшыыр мен,

Төрээн черим.

 

Алажымның унун орта барганымда

Ортулуктар, алаактарга селгүүстээр мен.

Аргаларның шыргайларын эргээнимде

Оолак чаш шаам катаптаан дег кыннып келир,

Төрээн черим.

 

Аъттыг, чадаг баар орук муңзавас мен.

Аза бээр деп сезинмес мен, талыяр мен.

Шыгжырама судак суглар хөгжүмүнге

Сыгыдымны, хөөмейимни үдедир мен,

Төрээн черим.

 

Соок кыштың шуурганы дендезе-даа,

Шораан берттиг таңдыларың шивээм чүве.

Шонуп келир кыппа чайның изиинде-даа

Чокпак пөштер хөлегези девээм чүве,

Төрээн черим.

 

1967.

 

*        *       *

Чараш чуртка эргеленип,

Хөглүг өскен кысты сени

Чаңгыс катап чайлаш чокка

Хөлзедип кээр ынакшыл бар.

 

Омак чаңың оду кыпкан

Орлан эрес оол сеңээ

Ояр-кыяр арга турбас,

Онаажып кээр ынакшыл бар.

 

Ону кым-даа чайгаар бүдер

Салым-чол деп санап болбас.

Ону хоомай чиик көрзе,

Частырыгның эң-не улуу.

 

1962.

 

 

ЧОРГААРАЛ ЫРЫ

 

Чогаадыкчы чолдуг болгаш төлептиг

Сорук-күжүм шыдамыккай оол мен.

Чолум, кежиим тайбың болгаш кезээде

Чоргаарланып ырлап чоруур омак мен.

Аңчы, малчын уктуг болгаш кандыг-даа

Ажыл-иштен бергезинмес белен мен.

Алызындан чөпшүл болгаш чуртталгага

Арыг, шынчы сеткилденген бөдүүн мен.

Эки чуртка өскен болгаш чолумну

Уран чүүлдүң чогаалынга кошкан мен.

Эчис арыг ынакшылды алгаар дээш,

Улуг чаагай сорулгаже чүткээн мен.

 

1965.

 

*        *       *

Дескилештир таарып каан ыяштарлыг

Кедээки сад ыржым турда чеде бергеш,

Дээрде шашкан узун дубтуң дөзүн орта

Кежээликтей тоорук казып олурган мен.

 

Эскериг чок шөлээн таалап олурумда,

Эктим орта бир-ле чүве хона каапты.

Элдепсинип, чожуй бергеш көөрүмге,

Эжен сүлде! Кызыл-сарыг дииңне-дир.

 

Адыжымда уруп алган тооруумче

Нары-шээр чок чеде бергеш, чемней берди.

Азия төвү Тыва черден келген чемниң

Амданныы-даа кедергей-ле болду ышкаш.

 

Ессентуки садтарының дииңнери

Эрткен чондан каразынмас, ээзирек,

Эгиннерден эгиннерже улай шураар,

Эргеленип, оюн эреп чоргулаарлар.

 

Санаторий бажыңынче чанып ордум,

Сарыг дииңим чыда калбас, эдерип чор.

Чана бергеш, боо чүктээш дииңнээримден

Чалданыксап, буруузунуп пат-ла болдум.

 

1985.

 

АЛАШ ОГЛУ

 

РСФСР-ниң алдарлыг, Тыва АССР-ниң

 улустуң артизи Күжүгет Хензиг-оолга.

 

Алаш хемни эргий көжүп чурттап чораан

Арат кижи Балдаң ашак өөнге төрээн

Бөдүүн оол сээң уран цирк мергежилиң

Бөмбүрзекте сураа алгып, тарай берген.

 

Ак-көк хемде тывалардан эң-не баштай

Арктиканы ажыр ушкан эзир-дир сен.

Америка, Австралия, Франция, Кубага

Арыг, мерген ойнааш келген артизим сен.

 

Деспи, согааш, бала, савааш, тавактарны

Карак чивеш аразында солуп, улааш,

Терезин дег чиңге демир кырын орта

Кара куштан дүрген, шалып самнай бээр сен.

 

Чаштан өскен оранынга турумчуур дээш

Чанган куш дег, агаар дамчып ужуп келгеш,

Чамбы-дипти магадаткан талантыңны

Чалыыларга магадылап дамчыткан сен.

 

Аныяксыг, хөглүг-омак чоруңда-ла

Аъдың сени арай эрте хоюп каапкан.

Алаш чурттуг алыс таныш өңнүүң мени

Ажыг-шүжүг, кара даш дег, базып алган.

 

1990.

 

МУҢГАРАНЧЫГ СОЛУН ЧОРДУ

 

Кара-Хөл улузунуң чугаазының аяны-биле

 

Цирктер деп артистерни

Мурнундан шуут көрген эмес,

Чиңге демир кырлар турда,

Муңгаранчыг улус чорду...

 

Ийи кижи элчип-селчип,

Аай-дедир самнап турда,

Ий, сын аңы чуңмалар-ла,

Ат-даа болган дидим чорду...

 

Савааш, бөмбүк октап турда,

Ана көңгүс шывараңнаар,

Чандыр тудуп, оскунар деп

Анчап болбас, чүү дээр ону!

 

Дүрлүп, частып эглип турда,

Чыландан-даа артык кыс бар.

Дүндүүштелип, чаштай бээри

Сырбыктан-даа мерген дедаан...

 

Көрүп ханмас цирк оюн

Хөлчок солун чиме чорду.

Он-даа катап көрдүм бизе,

Онуун черле эрикпес мен.

 

1976.

 

ҮШ КУУ ӨҢНҮГ ОЖУК-ДАШТАР

 

1

 

Оолак шаамда ачам-биле

Ооруг-Бажы арттап ашкаш, бир-ле күзүн

Оймаалыкта сарыг дыттың дөзүн орта

Одаглангаш, хонганывыс сактып ор мен.

 

Ачам ынчан арт кырында кожагардан

Аар, улуг, үш куу өңнүг даштар эккеп,

Хола пажын эптештир каап, көрүп тургаш,

Кожалаштыр үш чүк углай салган чүве.

 

Оортан бээр он-он чылдар шуужуп эрткен,

Чаш оол шаам ырай берген, бажым өле...

Ооруг баштап эрткен күзүн ажып чыда,

Шаандагы ачам одаан сактып келдим.

 

Ол шагдан бээр чонга үр-ле бараан болган

Үш куу өңнүг ожук даштар олурлар-ла.

Орта дүштээн чорумалдың хемдип кааны

Үттүг-чарын сөөгү одаг ээлеп чыдыр.

 

Кырган дыттың будуктарын эргий чемнеп,

Кызыл-ой дииң чочоагайлар тогладып чор.

Сагыжымга эрткен үе чуруттунуп,

Сарык сеткил куюмзумаар бодап тур мен:

 

«Садырады чаштагылаан будук оду

Даштарны та чеже катап шонган чүве,

Час хола, демир баштыг, кызыл сөөскен

Даңзалар та чеже катап кактагылаан...»

 

Үш куу маны ожук даштар одагда ам

Үелерниң демдээ болуп мөңгежээн-дир.

Алыс шаанда оларны тып эккеп салган

Ачам сактып, одаг одун кыпсывыттым.

 

2

 

Хөй чыл дургу шуурган силгип дамдыктаан бол,

Хөнү дыттың шыдамыгын, чалыы хевээр.

Сарыг шайым хола пашка хайнып турда,

Сагыжымга хөйнү дүйүп, чежип ордум.

 

«Шак ол үш куу маны даштар маңаа чыда,

Чалар отка сырыланып калганы дег,

Чонга, чуртка бараан болуп чурттаарының

Чолун мынчаар амгы салгал дөзээр болза!»

 

Эки удуп, эргим ачам дүжеп хондум,

Эриг мөңгүн күскү дүннүң хаяазында

Оолак шаамда оттук-биле ачам кывыскан

Одаг одун сереңги шап чалбыраттым.

 

Үелерниң демдээ болган үш куу даштар

Үүле-херээн уламчылап артып калды.

Чалбыышталып, улай кыпкан ачам одаан

Чайыктаан чаъс өжүр кутпас, мөңге кывар.

 

1968.

 

АВАМ СЕҢЭЭ ХАРЫЫ ЧАГАА

 

Даштыг-Хөлден аъттангаштың

Тере-Хөлде чедип келдим.

Талыйты-ла ырап келдим,

Дендии ырак орук эрттим.

 

Каа-Хемниң кашпал иштин

Он беш хондур чоруур чорду.

Хаан-Тайга баарында

Оруум ужу мында төндү.

 

Алдын казар улус дээрге

Аттыг кортпас кижилер-дир.

Алды кулаш ханы черже

Аластанып кире бээр де!

 

Бодавыже, бодум база

Ындыг дидим апаар боор мен.

«Богда бурган өршээзин!» - деп

Ырмазырап кортпас-даа мен.

 

Харым четчи бергижеге

Кадыг ишке дадыгар мен.

Кадык-шыырак, омак-хөглүг

Халдып чана бээр мен, авай.

 

– Оран кезип, оруун узаан

Оглуң олчаан баары ол – деп,

Опчок чугаа тыптып келзе,

Ону черле тоова, авай.

 

1941, апрель, Үттүг-Даш, Эми алдын уургайы.

 

 

ШАК-ЛА ЫНЧААР АЖЫП ЭРТКЕН

 

Элегия

 

Хирлиг, ыштыг самдар өгге

Хиним кескен хүннү сактып,

Хире-хире бодангылааш,

Хиреннээн дег апаар чүмүл?

 

Сарыг бүрү хадып турда,

Дөжек баары олудунга

Шаанга киир аарып оргаш,

Төлү мени авам божаан.

 

«Өлүм-биле човуур ийи

Өжээннежип туруп-туруп,

Өзер чолдуг оглукумну

Өршээди» - дээш тейлээн мен дээн.

 

Хола пашта чылыг сугже

Хоюг дусту ургаш булгап,

Мээң хиним кескен ием

Берзенипкеш, меннип турган.

 

Кежик-олча оглун дойлап,

Келген чонну хүндүлээр дээш,

Хенче боор дээн күжүр ачам

Кестиин чанып, чидидипкен.

 

Кижи төлү иезинден

Ыглай-ыглай төрүп кел-ле,

Хирге-чамга боражы бээр

Ындыг өйде төрүттүндүм.

 

Ынчалза-даа ылбырт чаш мээң

Чуртталгаже чүткүл-соруум

Ындыг доткар-моондакка

Шуут үзе кызаттырбаан.

 

Меңги чечээ дошту өттүр

Саглаңнады үнери дег,

Бергелерни мээң чолум

Шак-ла ынчаар ажып эрткен.

 

1955.

 

 

*        *       *

 

Кышкы кежээ айдыңының

Кылаңнашкан хыраалары

Кызыл-кызыл чаактарыңга

Олуй-солуй хонгулапкаш,

Олчаан мөңге арткан болза.

 

Кышкы хүннүң челээш өөнүң

Кыдыын каастаан тоолзуг кожаа,

Кым-даа көрүп эскербээнде,

Чаактарыңга угулза бооп,

Чаяаттына берген болза.

 

Кышкы даңның хаяазындан

Хыйындыны диле кескеш,

Кым-даа бербээн белек кылдыр,

Биче-бээвей салааң орта

Билзек кылдыр суп каан болза...

«Күзел ам-на бүттү аа!» - дээш,

Хүнге, айга сөгүрүүр мен.

 

1973.

 

КАГДЫРГАННЫҢ ДЕМДЕГЛЕЛИ

 

Агарган даң хаяазында оттуп келдим.

Ашаам чогул, саазында бижик чыдыр.

Он ай болган оглум-биле мени катай

Олурту каап, шуут ойлай берген болду.

 

Ынчап баарга чүнү канчаар, угаан-кут чок

Ыглаңайнып, соондан четкеш, чанныр мен бе?

Ынчанмайн, шуут кезе мынча дээн мен:

«Ынаныш чок, ыят чок эр, ырак-ла чор!»

 

Ынчан кежээ авыяастыг ооң эрни

Эрним орта эгениг чок дээпкенде,

Ынакшааны ылап-тыр деп бүзүрепкеш,

Эндег, чазыг кылганым дээш буруулуг мен.

 

Мегелеткен шорум-дур деп билип алыйн.

Сагындырыг, кичээндириг болуп чорзун.

Мен дег ынчаар, чашпааларга дузактатпайн,

Чалыы кыстар, серемчилиг болуп көргер.

 

Хар, сүт ышкаш сеткилим ак, угаазылыг,

Кадык, элээр, шынчы болуп чорзумза-ла,

Чүген биле суглук ышкаш, дээрбээнге

Чүрээм тутчур чогум ынаам черле тыптыр.

 

1962.

 

СОНЕТТЕР

 

*        *       *     

 

«Ону чүге коптардың!» деп, эжиң менче

Эшкедексеп, өжээн харай бердиң халак.

Опчок, доңгун, ээлбес доң ыяш ышкаш,

Элдеп чаңың кайгап-харап эскербедим.

 

Омааң, сыңзыың, та чүң чүве, душчуп келгеш,

Ойтайыпкаш, көөргеттинип эртер-дир сен.

Оода чадаар экилешпес, дылың чок дег,

Орта сен бе, кады өскен чажыт эжим?

 

Ынчалзажок: «Өскелерге бодум хуумда

Ындыым-мындыым канчаарга-даа кандыг хамаан,

Чүгле бодум турам билир» дээн сен але!

Ындыг-дыр че. Кымга кым-даа хаан болбас,

Ынчанмыже өңнүк боору албан боор ийин.

 

1984.

 

 

*        *       *

 

Чагааларны чүнү сөглеп келбес дээрил:

Чаагай буян, аас-кежиин күзеп-даа кээр.

Салым-чолдуң ажыг-шүжүүн сөглеп-даа кээр,

Чажыттарның илередиин тоожуп-даа кээр.

 

Чагааларның коптарбас-ла чүвези чок:

Чазыыл чокту ялалап-даа чедип келир.

Чарлыышкынның чылдак, ужуун өчүп-даа кээр,

Чазыгларны уктап-дөстеп сургап-даа кээр.

Ынчалза-даа шуптузундан аңгыланчак,

Ырдан ындын, октан дээштиг, каң дег чанмас,

Шүлүктеп каан чагаалар бар, олар дээрге,

Чүректерге ынакшылдың оттуун шагар.

Чүректерге оортан кыпкан чалбырааштар

Чүгле кажан сокпастаанда имистелир.

 

1988.

 

*        *       *

 

Хадың ыяш балыгланган

Чемгир чулуу сыстып үндү.

Карактардан баткан чаш дег,

Черже бадып дамдылап тур.

 

Сарыг чечек бүрүзүнге

Чылыг дамды дүжер орта,

Сырбаш кыннып, чожаан кыстың

Чажы ышкаш саглаш кынды.

 

Аккыр хадың боду ынчан

Ачы-дуза дилээн ышкаш,

Сыргаларлыг бүрүлерин

Сылдырадып сымыранды.

Кызыл тынга дуза эрээн хөөкүйнү

Кым-на мурнай кээргелге алыр ирги?

 

1989.

 

*          *       *

 

Четчи берген чечектерни чарашсынып,

Чеже катап чазын, чайын чулбажык мен.

Болганчок-ла саглаңнады силгииримге,

Борбак кылаң дамдылары черже шуужар.

 

Агаар шыгын чайгы дүне чечектерге

Арттырып каар чылдагааны чүде чүвел?

Ынакшаанын оскунганда кижи ыяап

Ыглай бээрин херечилээн болуп магат...

 

Чаъс чагбас кааң чай-даа эртип турда,

Сарыг чечек албан үнер ужуру чүл?

Чараш чүве кажанда-даа багай болбас,

Чараш болуп артып каарын айыткап чадап.

Бодум хууда буураргыже чурттап келгеш,

Бойдус ышкаш шынчы мерген чок деп билдим.

 

1978.

 

 

*      *       *      

 

Күскү эртенниң тыныжы соок-ла-дыр,

Чечек, сиген хырааланып доңган-дыр.

Хүннүң ачы-чылыын күзээн олар ам

Четтикпейн манап, сирилеп турлар.

 

...Бүрүлерден чаржаң хыраалар ам-на

Эрээш, таваар кырлаңдыржып баттылар.

Бүлдеңнешкен карак чаштары ышкаш,

Элчи-селчи черже дүжүп-ле турлар.

 

Хүннээректээн шынаа мени кый диди,

Күзел хандыр эргип көрем дээн-даа дег,

Ак туман аржыылын өрү чалапкаш,

Хүрең-сарыг өңнерин-не көөргетти.

Күзелдиим-биле ынаар барзымза-даа,

Күскү кударал хөңнүмден арлыр деп бе...

 

1988.

 

*        *        *

 

Эң-не баштай шүлүк бижип чорааным дег,

Эмге-тикчок сөстер чыскаап чоор мен ам.

Эчис угаар сөсчүлерниң чагыы ындыг:

Эвээш бижи, көвей бодап, утка мөөңне.

 

Утка мөөңнээш, көвей бодааш, эвээш бижээш,

Ужур-чөптүң шынын чыггаш, чогутсумза,

Удурланып маргыжарлар бар-даа болза,

Угаадыглыын, кедилиин чон эскерип каар.

 

Сөөлгү катап шүлүк бижиир дээн эвес,

Йөрээл салгаш, дужаал демдээ ажыглаваайн.

Шүлүктерим номчаан кижи сеткил ханып,

Чүүлдүгзүнер болзун дээштиң кызып көрейн.

Оон өске сүме дилеп, дужа-келби

Оруум азып, шиим эндеп чакпыылдаваайн.

 

1974.

 

*        *        *

                       

Черниң даштыг ханызындан казып тыпкан

Чеверевес алдын сунза, албас-даа мен.

Мөңге шагда өңү хевээр артып калыр

Мөңгүн берзе, база-ла хей ойталаар мен.

 

Хөлчок нарын угулзалыг торгу тонну

Көөргеттинер кижилер-ле кедип чорзун.

Шыдалдыг бай өнчүлүгге чашпывас мен,

Чыраа, саяк аът дээш база саттынмас мен.

 

Оранымның эртине-байлаа төттүнмес хөй.

Олчазырап, ону курлаар күзелим чок.

Онза чараш кижилерни бо-ла көөрмен,

Олар ышкаш болбааным дээш чектенмес мен.

Ажы-төлдүг, бора-бүдүн чуртталгалыг,

Актыг шынчы, төлеп чорза – аас-кежии.

 

1959.

 

*        *        *

Уран чаяан ээзинде көңгүс чокта,

Эмеген дыл чааскаан чүнү бүдүре аар,

Утказы, уун билбес кижи бужурганчыг,

Элдеп-эзин домактар чыып, сомалап каар.

 

Хөрлээ ышкаш өшпес чаяан ылап-ла бар,

Дидим, уран, мерген дылдыг шүлүкчүлер,

Хөлегени безин хөйнү сөглээр кылдыр

Диригжиди хуулдуруп чуруй кааптар.

 

Аяннашкан одуруглар нарын эпке

Ала-чайгаар бүде берген ышкаш кылдыр

Чечен сөстүң эртинезин шилип тургаш,

Сеткилдерниң йөрээл ыры болдуруптар.

Ылап чок дээн илбилиглер безин төөгээ

Ынчаар мөңге артып калыр аргазы чок!

 

1987.

 

*        *        *

«Шүлүк бижиир силерде бир чажыт бар боор,

Чүгле меңээ бүдүү сөглеп көрүңер» - деп,

Ээрежип, дилег кылган чагаа алдым,

Эжен-не бо, аңаа чүү деп харыылаар чоор...

 

Элдеп уран илби кылыр турган болза,

Элээн нарын чажыттарын сөглээй эртик.

Шүлүкчүде кижилерден чажыргы дег,

Чүү, кандыг чажыт бар деп, билбес-тир мен.

 

Кандыг-ла бир чажыдым бар турган болза,

Харамнангаш чоор ону, сөглеп бээр мен.

Саазын алгаш, демир-үжүүм тудуп алгаш,

Сактып, бодап бижий-ле бээр мындыг-ла ийин.

 

Сеткил-сагыш, угаан-бодал чаяалгазын

Сенче хаптааш, дамчыдыптар аргам чок-тур.

 

1968.

 

*        *        *

Чайның кургаг, хөвеңнелчек чиик хары,

Дээрден эвес, теректерден чаап туру.

Салгын ону сывыртаарга дүвүленип,

Дезер-баар чер тыппаан ышкаш хөлзедилер.

 

Каткы-хөглүг четтинишкен ийи кыстың

Кара-кара чаштарынга үгледилер.

Алдан харлыг аваларныы ышкаш болуп,

Ала-чайгаар буурул баштыг апардылар.

 

Хөө кара төрүттүнгеш, чүге-ле ийик,

Көгергештиң, ооң соонда шуут ак болган

Хөөкүй боттуң бажынга-даа дөмейледим.

Эскерип кааш, демги кыстар каттырышты.

Эчизинде олар буурул баштыг боорун

Эндевээни чайгы харның төлгези-дир.

 

1972.

 

*        *        *

Эртениң-не чырык хүнүм чөөн чүктен,

Ээр таңды бизеңинден үнүп кээрге,

Эриг чайыр херелдери чуртум кырын

Эргеледип, чырыдыптар, чылыдыптар.

 

Хүнүм черле хүлээлгезин уттур эвес,

Күзел хандыр ижен-не деп чагаан ышкаш,

Барыын чүктен көшкен булут аразындан

Баккылап каап, сагыш салып чоруур болгай.

 

Хүнүм мени черле кагбас, мөңге манаар,

Күжүр боттуң назыны-ла кыскажак-тыр.

Күзелдерим төдү күүсеп шыдавас мен.

Хүнүмге мен өрелиг бооп «кызыл-дустаайн»,

Күзелдерим кайын хүл дег эстей бээр деп,

Хүлээп алгаш, күүсээр салгал тыпты бээр оң.

 

1960.

 

*        *        *

Карактарың хере көргеш, көскүлеңнеп,

Канчап мынчап куюмналдың?

Таан багай чүү болду, күжүр эжим?

Даап бодап билбейн-дир мен.

 

Хүлчүк, сээктер үглезе-даа тоовайн ор сен.

Хүлүмзүрүүң база чогул.

Бөдүүн, ээлдек, хөглүг-баштак ышкажыңгай,

Бөгүн черле чиктиг-дир сен.

 

Ыы, билдим. Сүлде-ле бо. Ийет, ийет.

Ындыг чүве турган чүүйүк...

Ынааң кысты өске кижи чедипкен чор.

Шаптык катпайн, карак ажыт ырай берээл,

Чалыы чүрээң чыргадатпа,

Чаңгыс уруг ол бе ынчаш! Чоор сен ону!

 

1967.

 

*        *        *

Шүлүк-биле ынакшылды алдаржыдып,

Чүректерден үнген сөстер чеже ийик.

Ынакшылга ындынналдыр аян туткан

Ырыларны ынча-дыр деп санап четпес.

 

Чүге дээрге кижилерде ынакшылга

Чүмү-биле көрдүнмээннер көвей эвес.

Ынчангаштың бүгү төөгү дургузунда

Ынакшылдың үне, өртээ доктааттынмаан.

 

Борбак чаңгыс өртемчейни көрүңер даан:

Болбаазырал, депшилгениң төнчүзү чок.

Эртем тевии бодарадып, чаяап-даа тур,

Эптередип, буурадып, тонап-даа тур.

Чалыы назын ынакшылы ыдыкшызын!

Чаңгыс аңаа чүү-даа халап дегбес болзун!

 

1989.

 

*        *        *     

Нарын, бөдүн иженигден аңгыланмаан

Назыным ам чеден харга үскүжеге,

Найыр, байыр, куда-дой-даа болган черге

Найырал, тайбың, ачы-буян болуп турду.

 

Даңгаар эртен азы кежээ кызыл-хүнде

Таңдым шышпык сынынга теп үне бергеш,

Талыгырже эргий көрүп турарымга,

Тайбың ышкаш эргим чүве чок-ла болду.

 

Ынчалзажок сөөлгү медээ сөстеринден

Балыгланган, кырылганнар санын дыңнааш,

Ыракта бол, дерзиилелдиң уржуун бодааш,

Баар ажып, чүрек соолаш кынны бээр-дир.

Өршээ бурган! Бак-ла чүве ыңай турзун!

Өртемчейге эп-чөп, тайбың хааннап турзун!

 

1975.

 

*        *        *

Соңгаларым баарында деңге өскен

Чодураа, дыт ийи чүзүн ыяштар бар.

Чолу тудуш, ынакшылдыг оол, кыс дег,

Салгын-хатка саглаңдыржып ойнай бээрлер.

 

Оларны кым аңаа тарып олуртканыл?

Орус, тыва сургуул оол, кыс дээр чораан...

«Оортан бээр чээрби чылдар эртти ийин» деп,

Ону меңээ кожам ирей яраан чүве.

 

Орак күзүн соңгам өттүр көрүп-ле ор мен:

Оңуп калган бүрүлер сылдырашты.

Шаанда аңаа оңгар каскан ийи чалыы

Шак-ла мынчаар сымыражып турганнар боор...

 

Кадай, ирей апарган бол, олар ам-даа

Кайда-ла ийик, кежиктиг-ле чоруурлар боор.

 

1960.

 

*        *        *

Кадыг ажыл чымыжынга суглаңгылааш,

Хаваргылаан адыжым дээш шыжыпкас мен.

Кадаң, сииреш мага-боттуг, шыдамыккай,

Каңнаттынган, бергээ тулбас ажылчын мен.

 

Кааң чайын, харлыг кыжын, хаттыг чазын

Кагып суксап, дидиреп-даа чорзумзажок,

Хайыралыг ынак чуртка, эргим чонга

Харам чокка күжүм өргээн чолум эки.

 

Харым дөгүп, кара бажым өлерзежок,

Кадыг иштен оспаксырап, кагбайн чор мен.

Карандажым, демир-үжүүм, маска, балдым

Катай туткан, харын омак кады чор мен.

Чалгаа, кортук, былдам чораан болзумза ам,

Шагда-ла чок, кызыл-дустаан турар ийик мен.

 

1990.

 

СЕТКИЛ, УГААН ЧЕЧЭЭ ЧОКТА...

 

Сонеттер дизии

 

1

 

Алтай сыннар баштарындан келген шуурган

Алаш бажын кежээликтей хөме алды.

Хөлбең ногаан эзимнери шимээргеди,

Хөглээн-даа дег, хөлзээн-даа дег, кончуу дегет.

 

Ынчан бедик дагларымдан коолаан дааш

Дүвүренчиг бачым кылдыр дыңналы-дыр.

Ырлашкылаан кадарчылар үнү читти.

Дүргектелген кара булут диргелип тур.

 

Оран-биле чаш оол бодум кады хөлзеп,

Орбак тонум эдектери салбаңнады.

Опаңнады өөмге чедир маңнап келдим.

Хүртүн хатка сывыртаткан кара булут

Күзүңгү дег аяс дээрни хөме алгаш,

Хүннү «чипкен», муңгарааштың ыглап турдум.

 

2

Хүннү «чипкен», муңгарааштың ыглап турдум.

Күжүр чашкы шолук үем шаа-ла ындыг.

Улай-улай кызаңнааштың, диңмит дендээн.

Улу дээрни «кырлап маңнап» турганы ол.

 

Өжещ хатка өпеңнеди силгиттирген

Өөвүстү суггур чаашкын «тарбыдап» тур.

Өрегени авам дораан дуглай тырткаш,

Өшкү сүдүн көвүктелдир саарып олур.

 

Чаштаан көстер дызырашкан даажы-биле

Чаашкынның шиилээжи чаржалажып,

Чайлаавыска ынчаар шириин имир дүштү.

Алаңгыыштыг аргажыкта үгү этти.

Аажок корткаш, мынчалдыр-ла бодап ордум:

«Аңнап чорткан ачам канчап чору ирги?!»

 

3

«Аңнап чорткан ачам канчап чору ирги?!»

Аңчы кижээ таваржып боор айыыл көвей:

Аъды хай бооп оскундурза, чадаглап каар,

Адыг, бөрү халдай берзе база кончуг.

 

Шаам-биле бодап орган бодалымны

Саамчый берген инектерниң үнү үстү.

Авам хумуң алгаш үндү, кара чааскаан

Арттарындан корткаш, туда эдериптим.

 

Ала, шилги инектерин эдиргилээн

Авам болгаш угбаларым чаъсты тоовас.

Аразында баштактанчып, каттыржып тур.

Эмиглерден хумуңдува саарылган сүт

Эргелелдиг өпей ыр дег сагындырды,

Эчигей чаъс септей бээрге, ырлапкан мен.

 

4

Эчигей чаъс септей бээрге, ырлапкан мен.

Эзимде бир элик ынчан огурду оң.

Чаашкынның септеринге мен дег өөрээн

Часкы база хииледип ужуп-ла тур.

 

Хадааш чаъстап, чаңныын дөггээн дүшкүүрелдиг,

Караңгызы хөлчок чайгы кежээ эртти.

Авам куткан аяк долу сүттү ишкеш,

Алгы чоорган адаа кирип, удуй бердим.

Узун эвес чайгы дүне удуп чыда,

Уттундурбас эки дүштү дүжээн болдум:

Урук туткан чылгычылап шаап турдум.

Чаагымны бир-ле чүве чылгаптарга,

Шала чожуп, меңней аарак оттуп келдим.

Сарыг хавам эртениң-не ындыг чүве.

 

5

Сарыг хавам эртениң-не ындыг чүве.

Чаптанчыгбай болганчок-ла оюн дилээр,

Ынчап чоруй ырланыр-даа, ээрер-даа,

Ыт мен дээрзин бадыткап-даа турган ышкаш.

 

Оолак меңээ чайның аяс хүнү ышкаш,

Онза тоолзуг эки үе турбас чүве.

Хорагай дег каас, чараш чалгыннарлыг

Ховаганнар чечектерни «ошкап» чоруур.

 

Шергилерниң шимээргели чымчак ногаан

Чечек, сиген аразындан дыңналырга,

Черниң боду ырлап чыткан ышкаш болур.

Кыйыг дургаар ырлай аарак маңнаарымга,

Кылаңнашкан шалың суунуң дамдылары

Кызыл-даван буттарым чуп, чиңнеп берди.

 

6

Кызыл-даван буттарым чуп, чиңнеп берди.

Кыдыг-уш чок дээрниң бүгү чүктеринде

Булут бар бе? Эргий көрдүм: кайда-даа чок,

Буурул сында меңгилер-ле агаргылаар.

 

Шак ол сынның арты кандыг оран ирги?

Чалгып ойнаан чараш ногаан хөл бе азы

Чиргилчинниг карак четпес хову-даа ыйнаан,

Чиге бодап, төлгелеп-ле олурган мен.

 

Эргеленип, ойта дүжүп чыдып алгаш,

Элдеп тоолзуг ак-көк дээрже көөрүмге,

Эжеш ийи дуруяалар ужуп чорлар.

Чалгынныг бооп чаяаттынган олар ийи

Чамбы-диптиң кырын эргий көрүп чор боор,

Сагыжымда адааргалдар дойлуп келди.

 

7

Сагыжымда адааргалдар дойлуп келди.

Сагыш арнып, аян-тээлеп чоруп бердим.

Шыргай кыдыы четкелээмде кыдыымда бо

Шывар-шокар узун чылан чуглуп чыдыр.

 

Сырбаш кындым, арта арным изиш диди.

Чыланны мен ылап топтап көре бердим.

Ортузунда уру ышкаш бөрбек черлиг,

Ооң ужун девидексеп чыдар болду.

 

Чараш кушкаш ужуп келгеш, ону эргий

Сыйтылады эткилеп каап, дескинип тур.

Чанымга кээп хона каапкаш, мыжыраар-даа.

Хөөкүй кушкаш кээргенчии кончуг кыннып,

Хөкпеңнеди маңнагылааш, турган меңээ

Хөлчок чаннып, дуза дилээн ышкаш болду...

 

 

8

Хөлчок чаннып, дуза дилээн ышкашболду.

Шывар-шокар чазый чылан ооң бичии

Хөөкүй төлүн хара-хара сыырыпкаш,

Шыдашпастап, өлү чазып чыдар дийин...

 

Орта мен күжүр бичии ава кушка

Ачы-дуза кадар арга тыппайн баргаш,

Олче хая көрнү-көрнү баар дээн черим –

Аргажыкче чиик адак чүгүрүптүм.

 

«Оглу чок бол, кушкаш кайын ажырар деп,

Оранынга ужуп чурттап чоруур-ла ыйнаан,

Оо-хоран дылдыг чылан өлзүн-өлзүн!»

Ол-ла баргаш, аргажыкка кончуг чараш,

Ооргазында хээлерлиг хөөрүк көрдүм:

Ойнап, чемнеп, чудук кырлап маңнап чорду.

 

9

Ойнап, чемнеп, чудук кырлап маңнап чорду.

Ооң мерген, кашпагайын чүү дээр боор.

Узун дыттың шыпшык бажы чедир үнгеш,

Унун куду караңнаткаш, черде келди.

 

Амытаннар черле кандыг кайгамчык чоор.

Ак-көк дээрде булут чедир ужа-даа бээр,

Азарганчыг бичиилери ыяш үнер,

А мен чүге ындыг болбаан кижи боор мен?!

 

Бичии бажым бодал-биле дола берген,

Бижиреди сымыранып, айтыртынып,

Биодинмес хөй тывызыктыг чанып ор мен.

Чазый сээктер арным хөме үглеп чорлар.

Часкангылап, оларны мен каргап чор мен:

«Чаржынчыг бол, кижи бастыр куурумчулар!»

 

10

 

«Чаржынчыг бол, кижи бастыр куурумчулар!»

Чайын дирлир, кыжын кырлыр хуулгаазыннар,

Өлүрерге кезээр туржук, улам дам баар,

Өжээннежир имилеве мелегейлер!

 

Баглаашта ой, доруг, шилги... аъттарлар-ла хөй,

Бажын савап, сээктенип тургулады.

Өгге кирип кээримге улус одлу,

Өөрүшкүлүг чугаа-соот-даа кидин болду.

 

Арбанывыс даргазының үстүнде бир

Ак саазында бижиттинген кижи олур,

Авам мени олче имнээш, эрттирипти.

Саазында даңзызындан адым адааш,

«Чайлаг сургуул баар сен» - дээр кижи болду.

Сагыжымда өөрүшкүнүң оду кыпты.

 

11

Сагыжымда өөрүшкүнүң оду кыпты.

Чазык, баштак даайым ирей мени мактап,

Шаажаңда куткан шайын аартап ора,

Чаа чүлээн дөңгүр бажым суйбап кагды.

 

Чежемейниң өөрээним хемчээл чок бол,

Сести аарак боданы-даа бээр болдум:

«Баар черим – чайлаг сургуул оолдары

Базынчактап, чектей бербес иргилер бе?»

 

Ачам мени ушкарыпкаш, чоруп кагды.

Алаак, шынаа, даглар, шөлдер эртип-ле чор

Аргып көрбээн чаа черлер солун болду.

Аъттан дүшкеш, көрүп тур мен, ырак эвес,

Аажок улуг ак пөс майгын эжии ажык,

Ачам мени олче четкеш кылаштапты.

 

12

Ачам мени олче четкеш кылаштапты.

Алды оолдар баг хап ойнап маргыжып тур.

Уругларны көөрүмге, аразында

Улуг ала бөмбүк солчуп, хөглээн турлар.

 

Ак хар өңнүг хөйлең кеткен аныяк эр

Арным көрүп, адым бижээш, хүлээп алды.

– Чаа бижик билир сен бе, оол? – диди.

Самбырага сөстер бижип бүзүреттим.

 

Чайлаг сургуул майгынынга ынчалдыр-ла

Саазынны, карандашты танып, тудуп,

Санны бодап, бижип, номчуп эгеледим.

Чажыргаш чоор, чадажып-даа турган-на мен.

Чандыр-соора харыы сөлгей каапканымда

Чаактарым, думчуум, хаваам изиңней бээр.

 

13

Чаактарым, думчуум, хаваам зиңней бээр.

Чазыым эдип, шынны чедип алырымга,

Хөрек хозап, хөңнүм чырып, чиигей бээр,

Хөөрем оолдар ынчан үнү чидип каарлар.

 

«Өөрениили» аттыг номум үргүлчү-ле,

Өңнүктешкен эжим ышкаш, кады чоруур,

Чыдар, удуур үе кээрге, оомну мен

Шыгжаар черим сыртыым адаа боор чүве.

 

Сыртык дээрим, сыртык-даа эвес чүве ийин ол,

Шыва тонум дүргеш, салып алганым ол.

Шыны херек, эштир чоорган, кудус-даа чок,

Ынчалдыр-ла өөренгеним чайлаг сургуул

Ынчан бөдүүн, ядыызымаар турган-даа бол,

Ырым, шүлүүм харын аңаа сомаланган.

 

14

Ырым, шүлүүм харын аңаа сомаланган.

Ынчан күскээр сургуул тараан, чадаг чандым.

Солуннардан ында-хаая шүлүк номчааш,

Сонуургалым хайнып үнген: бижизе чүл?

 

Чайын кады өөренген эштеримге

Чагааларны шөлээн черге бижииримде,

Чүүлдешкек сөстер тыпкаш, одуруглааш,

Шүлүксүмээр болдурарын кызып турдум.

 

Өөренип, уламчылаар күзелдерден

Өске чүве сонуургавас апарган мен.

Өгге, черге даңгаар ону боданыр мен.

Аргаларым, дагларым-даа, шөлдерим-даа,

Агымы шапкын Алажымның даажы-даа:

«Аъттанывыт, өөрен!» - дээнзиг болу берген.

 

15

«Аъттанывыт, өөрен!» - дээнзиг болу берген.

Ачамдан мен дилег кылдым: «Өөренийн дээш,

 

Аңаа мени ушкарыпкаш, чедирип каг».

«Арай элек, амдыы чылын шиңме!» деп каан...

 

Чашкы угаан, чазын үнген башкы көк дег,

Чаягаар-ла базым сана өрү чүткээн.

Салым-чолдуң шапкынчызы – күзел чечээ

Сагыжымда үреленген, чазылгалак...

 

«Канчап дүрген улуг кижи апаар чоор» деп,

Катап-катап шүгдүнгүлээш, боданыр мен.

Хамык ужур ында эвес, мындыг болган:

«Чежемейниң узап өзе берзимзежок,

Сегиришсе алдыртпас бооп, күштелзежок,

Сеткил, угаан чечээ чокта күзел бүтпес».

 

1982 – 83.

 

ШҮЛҮКТЭЭН ТООЛДАР

 

ОН АЛЫШКЫЛАР

 

         Оң бут. Солагай бут.Оң хол. Солагай хол. Оң талакы карак. Солагай талакы карак. Оң талакы кулак. Солагай талакы кулак. Аас. Дыл.

 

Шыяан ам.

 

Оранчок талыгыр үеден бээр-ле олар

Он алышкылар чурттап чораан иргин дээ.

Эдержип, чурттаары эп-найыралдыг-даа,

Эки, бакты деңге-ле көржүп чорааннар.

Алгыжып, бактажып, маргажы-даа бербес,

Ажыл, ачызын кылып-ла келгеннер-дир.

Ынчалза-даа шаг шаа-биле кайын турар.

Ылаптыг чайы чок чымыш дугайында

Сагыш-сеткилин бут алышкылар сөглеп,

Чаргы үндүрер бодааннар-дыр эвес бээ.

Ону оң, солагай буттар алышкылар

Орааштыы кончуг эгелээннер иргин ам.

«Оң, солагай буттар алышкылар бистер

Онза берге ажыл, чымыш көрүп чор бис:

Сес алышкылар силерни кырывыска,

Сеги ышкаш, чүктеп бараан болуп чор бис.

Ону силер ожаап кээргевес-тир силер.

Ожаар болзуңарза, човулаң ышкажыл!»

 

Оң, солагай холдар алышкылар аңаа

Окта чүүлдүгзүнмейн, удурланып-тырлар:

«Оң, солагай бут алышкылар адаавыста

Онза аар үүргелиг чоруурлар-даа болза,

Оң, солагай холдар алышкылар бистер

Оларныындан чиик ажылдыг деп бис бе?

Хамык чүвени бистер-ле амыр-дыш чок

Карбаланып, чоруп кылыр-дыр бис.

Оң, солагай холдар алышкылар чок болза,

Оо, өршээзин! Буттарда кордал чүү боорлаан!

 

Оң, солагай кулак алышкылар ынчан,

Отка кагган сиир дег хорадап үнгеннер иргин:

«Чымыштыг иш кымда чок деп бодаар силер?!

Шынын бис кулак алышкылар сөглээл:

Бүгү-ле чүвени баш удур дуюкаалап,

Бүрүн дыңнап турар улус кымнар ийик?

Кулак алышкылар бистер чок болзувусса,

Хугбай айыыл силерге дораан таваржыр!»

Оң, солагай кулак алышкыларны дыңнааш,

Оң, солагай карак алышкылар кежээлээн:

«Оң, солагай карак алышкылар чокка,

Оо, силерниң чаңгызыңар-даа чурттавас!

Бачыт, халапты бистер эндээр эвес бис.

Баш удур көргеш, медээлептер болгай бис.

Ажыы-биле бүзүредип тур бис харын,

Амы-тыныңар алыкчылары ылап бис!»

Адактың соонда аас, дыл алышкылар

Ак, кара чок шынын сөглээннер иргин ам:

 

«Он алышкылар шупту ачылыг-дыр бис,

Ол-бо дижип, чая каашкан херээ чок!

Шупту бот хүлээлгеге шынчы болганда,

Шуугашпаалыңар шиңме, ынчалза-даа:

Аас, дыл алышкылар бистер чок болзувусса,

Аа богда, та чүү болур чүве ийик аан.

Амдан хоолулуг чемнер бистерни дамчып,

Аштаан ижин-хырныңарга хоолу болуп,

Кадык чуртталгаңарны магадылап,

Камгалап турар ышкажыгай, ындыг аа?»

Ону дыңнааш оң, солагай бут алышкылар

Ол-бо талаже хере тептингилепкеш,

Сеткилиниң хемчээл чок хомудалдарын,

Черни деспевишаан, сөглээннер иргин ийин:

«Ачы-хавыяалар кымда-даа бар болзажок,

Аңаа удур агартынар эргелиг бис:

Хамыктың-на адаанда бис ийи алышкы

Кара хилинчек көрүп чоруурлар-дыр бис.

Онза ачы-хавыяачы дээш буттар биске

Оргаңар мөгейтип, тейлеңер харын!»

 

Оң, солагай бут алышкылар ынчан

Орта сес алышкылар удурлангаш,

Үндезин барымдаалар-биле тулдуруп,

Үрүңейнчип, шыңгыы халдап эгелээннер.

Шак ынчап баар орта, буттар алышкылар:

«Чагырар эрге бисте бар!» дишкилээш,

Хол алышкыларны карбаңнавас кылдыр

Хола илчирбелер-биле бектеп кааннар.

Ооң соонда арткан алды алышкы

Оон-моон хомудааш туруп берип-тирлер оң.

 

«Оң, солагай хол алышкыларны бектээни

Окта шын эвес чагырга шаажызы-дыр!

Бүгү хереглелдеривисти биске ам кым

Бүрүн тыпкаш, эккеп бээрил? Ынчангаштың

Холдар алышкыларны доп-дораан салып,

Хостаар херек!» деп хомудааннар иргин ам.

Буттар алышкылар ам боданып көөрге,

Буруу шииткел үндүрген болу бээр орта,

Алды алышкылардан коргуп сезингештиң,

Ам хол алышкыларны хостап салганнар.

Бардам ьут алышкыларның кезек када

Бак сагыжы чиде хонган, ынчалзажок:

«Тотканда тогду кудуруу кадыг» дээн дег,

Буттар алышкылар ам база бардамнап,

Тода дыңнаар кулак алышкыларга ам

Буруудадыг онаап, меннип үнгеннер-дир:

«Кулак алышкыларда ачы-дуза чок,

Хугбайыраан мирит чүвелер-дир» дээш,

Кымдан чүнү-даа дыңнап албас кылдыр

Хырбалап, бөөшкүннеп каапканнар иргин ам.

Алышкы кулактарны шииткен соонда,

Айыылдыг байдал диргелип кээп-тир ийин оң:

Ынчап баарга, ам кулак алышкыларны

Ыяап-ла хостаар ужурга таваржып турлар.

 

...Оң, солагай кулак алышкыларның хостуу

Оң, солагай буттарга экиөдаа болза,

Бардам, халымак олар база катап-ла

Бак, дүржок чаңынче кирипкеннер иргин:

 

«Оң, слоагай карак алышкылар багай,

Олар ажыктыг чүнү-даа кылбас, чүгле

Көргенин көөргедиринге өйлешкеннер» дээш,

Хөөкүйлерни көрбес кылдыр дуй даарааннар...

Карактар алышкылары ынчапканда,

Каш-ла хонганда айыыл-халап бол часкан:

Баш удур чүнү-даа көөр алышкыларны

Бак көрүп шииткен соонда, артканнары

Дужа-келби, уг-шиг чокка чорук кылгаш,

Туругдан ажып, кырлы часканнар иргин...

Бужар караңгы дүне бут алышкылар

Булганып чорааш, чодаларын сып ап-тыр.

Оң, солагай карак алышкылар херек боорга,

Оларны дораан буттар хостап алганнар-дыр.

Карак алышкылар оон хосталган дораан

Хамык айыылды көрүп, чайладыпканнар.

Эндээштиң сынган буттарның чодаларын

Эм оът тыпкаш, база экиртип каааннар-дыр.

Кежээлээн бардам буттар алышкылар ам

Кеземчени көргештиң, ооң соонда черле

Бак ёралыг үүлгедир чаңын узуткаар деп

Бады даңгыраан бергеннер-дир эвес бээ.

Буттар алышкылар ам кезээн, билинген,

Бузуттуг бак чаңын катаптавастар деп,

Өскелери улуг идегеп, бүзүреп,

Өөрүшкүлүг сеткип турганнар иргин ам.

 

Оон ол идегелди буттар алышкылар

Онзалап күүседири кайда боор ийик.

 

«Чилби чигенин билинмес,

Чиижең олчага пөкпес».

Каш-ла хонганда, хайлыг бак чаңын олар

Катап-ла болдуруп эгелээннер иргин:

«Черле ынчаш чүнү-даа кылбайн, халас

Чем чооглаар, элдеп-эзин чүве чулчуруур

Аас, дыл алышкыларның бис бүгүдеге

Ажык-дузазы көңгүс-түр боларның» дээш,

Ачы-дузалыг ол алышкыларның

Эриннерин дуй даарап каап-тырлар оң.

Ам аас, дыл алышкыларны ынчап каарга,

Ай-даа четпээнде, аажок бергедежип,

Өөр сес алышкылар аштап-суксааш, оон

Өлүрүнүң кырында келгеннер-дир ам,

Ынчап баарга, бардам буттар алышкылар

Ырма сынгаш, халап болганын чарлааштың:

«Оларны доп-дораан хостап көрүңер!» деп,

Оң, солагай хол алышкылардан дилээн.

Буттар алышыкыларның дилээн холдар

Буу-хаа, доп-дораан күүседи кааптарга,

Аас, дыл алышкылар хосталгаш дораан-на

Аъш-чемни эңдере чип эгелээр орта,

Хамык алышкылар шупту тодуп, догаарап,

Каткы-иткилиг хөглеп-ле үнгеннер иргин.

 

Ам-на бардам буттар алышкылар ол орта

Ажыы-биле буруузун ылап билингеш,

«Сес алышкыны көдүрер хүлээлгевис

Черле бистиң салымывыс чүве-дир» деп

Өөрүнүң мурнунга ылап даңгыраглааш,

Өскерлиш чок шынчы болурун хүлээнгеннер.

 

 Ол ыдык хүлээлгезин бут алышкылар

Ооң соонда шынчы күүседип тургаш,

Ондактан бирээзи кемдей-даа бээрге,

Олар эмнеп, экиртип алгаш катап-ла

Салымының үүлезинге шынчы болуп,

Шаг шаа-биле мөңге бараан бооп чоруп-турлар оо!

 

1991.

 

САРЫГБАЙ БИЛЕ САЛБАКАЙ

БОЛГАШ БАЛБЫР БАЙ

 

1

 

Эрии-кинчи хоойлулуг

Эрткен-барган дерзии шагда,

Аарыг-хамчык халавындан

Адалары кызыл-дустаан,

Иелерин ажыг-шүжүг

Ийлеткештиң алгаш барган,

Өскен, төрээн оранынга

Өскүссүрээш чудай берген

Сарыгбай дээр оолак-биле

Салбакай дээр чараш уруг

Улуг орук белдиринге

Ужуражып кээп-тир оо!

 

Сарыгбай дээр эрес оолак

Салымындан орлан-шоваа –

Чактыр боозун чүктепкенде,

Чандыр атпас аңчы, дииңчи.

 

Салбакай дээр уруг боду

Чаяаныдын уран холдуг –

Хыдыыр, сиилбиир, угулзалаар...

Кылбазы чок шевер кыст-тыр.

 

Ийи өскүс танышкаштың,

Иштин-хөңнүн ылап билчип,

Харагандан таагы, чөөк чыып,

Кара өгнү өпейтипкен.

Чалыы шааның эгезинде

Салым-чолун каттыштыргаш,

Ынакшылдыг чуртталгазын

Ынчан аңаа эгелээннер.

Оол, кыс ийи кайызы-даа

Олут орбас, ишчи, кежээ:

Чайын, кыжын өөнүң чанын

Чарган ыяш долган чыдар,

Аң, куш эъдин хеңмелеп аар,

Айны, бести курлап алыр –

Амыдырал-чуртталгага

Алыс чолдуг үреннер-дир.

 

Салбакайның мага-бодун

Чаңгыс катап көргеннерниң

Сагыжынга артып калыр.

Шырай-арны онза шевер,

Чаагай сеткил, буян сиңген

Сыны-дурту көрүтүг-даа,

Айлаң-куштан ындын үннүг,

Каастаан хеп кетпезе-даа,

Кайгап ханмас чараш кыс-тыр.

 

Сарыгбайның аалындан

Чаңгыс баалык жыр черде,

Малы, эди бажын ашкан,

Балбыр деп бай чурттап турган.

Сагыжы бак, харам, хыныыр,

Чаагай сеткил, буян билбес,

Самыын-садар, арын-нүүр чок,

Салгал төл деп чүве билбес –

Чааскаан чурттап назы бараан.

Ишти-хырны тодуг-даа бол,

Ийи караа черле тотпас.

Чазый-чилби, хоолургак,

Дулгу семис, мыргы ышкаш,

Дулгуяк бай маңгыс иргин!

Сарыгбайның Салбакайын

Чарып аар деп кордап семээн,

Дүндүйгүже, хөлүйгүже

Дүн-хүн чокка боданза-даа,

Уран-мерген арга тыппаан,

Угааны бак чолук иргин!

 

2

Сарыгбай эр бир-ле катап

Өртең-Алаак ортузунга,

Чарт кургаг сыра дилеп,

Өрү-куду базып чораан...

Дазылдыг бир чудук орта

Таакпы тыртып олургаштың,

Чашпан, сиген аразында

Салбактары саглаң-саглаң

 

Ийи кулаш бедип үнген

Ийи сыпты көрүп каан-дыр...

Сонуургааштың чоокшулап кэп,

Чарашсынып кайгап турда,

Сагыжынга мындыг бодал

Чоорту кире хонуп кээп-тир:

 

– Ядыы меңээ аайлашкан

Каптагайның кежии-ле-дир.

Салбакайга белек кылдыр

Казып алыйн адырам ай.

Шалып-мерген ол-ла дораан

Шарлан өрген сүүртуп алгаш,

Чииктенип, содаглангаш,

Чиге кезип кириплеткен.

Дужаай казып чеде бээрге,

Кажанда-даа сагынмааны,

Хары угда чүктээр уг чок

Тулган улуг айлар бооп-тур!

Катай кожуп, шарып алгаш,

Каш-даа катап чүктеп шенээн.

Күжүн төдү мөөңнээш-даа

Хүн кылайтып чадап каан-дыр...

«Аът, мал эвес, кай баар бо» дээш,

Айның эжин дедир хөөп кааш,

Чаңгыс айны тыртыг чепке

Шарып алгаш чүктептерге,

Бүдүн хой дег аар болган.

Бүшкүйүпкеш, калгып чанган.

 

Магаданчыг олча-кежиин

Багай өөнге кирип келгеш,

 

Кадайынга көргүзерге,

Кайгап, чожуп, меңневишаан:

– Кайыын тыпкаш, казып алдың,

Кайгалым? – деп сонуургаан-дыр.

Сарыгбай аа байгы шынын

Чажырбайн тө каап берген.

Улуг айның картын картааш,

Узун бижээн шалып-шалып,

Хээй кескеш кургадыр деп

Кежээргей-ле берген-дир оо!

Ынчап баарга Салбакайы

– Ынчанма – деп удурланган.

– Мындыг улуг эртинени

Элек-эргин бускаш чоорул?

Мындаа маңаа чедип келгеш,

Элдеппейлеп чаңнап орган

Балбыр байга чедиргештиң,

Бараалгадып садып көрем,

Чиксек чүве, курту хайнып,

Чилбилей-ле бербес деппе.

«Өртемчейниң шаңнаан кежии

Өртек чедер» дижирик чоп.

 

Сарыгбайы Салбакайның

Саналынга чөпшээрежип,

Улуг айын хаптап чүктээш,

Балбыр байның аалынче,

Ужа, төш-даа кордагылап,

Базып-ла каан чүвең иргин.

 

3

Баалыкты ажып баткаш,

Балбыр сугга чеде берген.

Амырлажып, мендилешкеш,

Айын уштуп бараалгаткан.

Садыг кылып чорбаан-даа бол,

Шала чоргаар чугаалап-тыр:

– Олча бодап көөргетпес мен,

Оран-таңдым кежии чүве.

Өнчүзү чок өскүс меңээ

Өртек шаңдан хайырлаңар!

 

Авыяастыг чазый Балбыр

Тадыңайндыр каттыргылааш,

Аткаар чылып, ишкээр чылып,

Далчыраңнап кайгай-кайгай,

Шала кажар айтырып-тыр:

– Бо-даа черле кижи көрбээн

Айлар хааны ай-ла-дыр, оол.

Борта эштей база бирни

Ам-даа тыптар аргаң бар бе?

 

– Чадаар чүү боор, дээрги кожай

Чайлыг шыдаар болдур мен ийин:

Өртең-Алаак ортузунда

Эжин ында хөөп каан мен.

Өршээ сүлде, кырым сынар,

Эртен эрте чүктеп эккээйн!

 

Ынча дээрге кажар Балбыр

Ыңай кылчаш, бээр кылчаш,

 

Карактарын сыгырарткаш,

Катап мынча диген иргин:

– Улуг айның эжин борта

Эртен эрте эккелзиңзе.

Улуг өртек, чажың белен

Эткен сөзүм ээлээр мен:

Эң-не чараш эртинемни,

Эжик-дөрге каяа-ла ийик,

Эптей салып делгеп кааштың,

Эргээм-биле айтып бээр мен.

 

Карактарың иелдирзин

Кадак-биле так дуй шарааш,

Салыптар мен, ынчан ону

Часпайн барып тудуп аар сен.

Чазыпсыңза кара шоруң! –

Чаргы турбас, дүүрээниң ол...

Элдеп улуг айның эжин

Эккеп бээр дээн аксың-сөзүң

Ээлеп чадап кагзыңза ам

Ээлчег меңии болур апаар...

 

Аалыңга дораан баар мен,

Аңаа мени база ынчаар

Карактарым иелдирзин

Кадак-биле так дуй шарааш,

Салбакайже салыптар сен.

Часпайн тудар хүлээлгем ол!

Чазыпсымза, кара шорум!

Чаргы турбас, дүүрээним ол!

 

Сарыгбай-даа Балбыр-биле

Саат чокка чөпшээрешкен.

Ааш кыннып даңгыраглааш,

Аалынче базып каан-дыр...

 

4

Өчүк дыңнаан Балбыр чүү боор,

Улуг айның эжи чыдар

Өртең-Алаак ортузунче

Ушпа кырган шивишкинин

Ол-ла кежээ ыдыптарга,

Оозу тыпкаш, чүктеп келген.

Сарыгбайга кончуг аза

Саттыныптар кылдыр бодааш,

Шивишкинни Балбыр туткаш,

Шидип, шарып бектеп алган,

Караңгыда бүдүү баргаш,

Кара-Хемче шывадапкан.

 

...Сарыгбай-даа кежээликтей

Аалынга омак келген.

– Садыг-саарыым чогуду – деп

Аяк шайны аартап орган.

Садыглашкан Балбырынга

Черде айны айтыпканын,

Сеткилинде сезик-даа чок,

Салбакайга төдү сөглээн.

Кожаң ыры сарынналган,

Хомус үнү чаңгыланган

 

Салбакайы өөрүүрден

Чазык арны соолбурарып,

Эндевээни сезиглелин

Элдээртпейн-даа чиге сөглээн:

– Тулган айның эжин орта

Даарта чеде бээриңге,

Таварышкан бир-ле кижи

Душ бооп казып апкан болза,

Халас баары хамаан эвес,

Халап боору коргунчуг-дур.

Дугурушкан Балбыр байың

Эртен негеп чедип келир.

Карактарын шарыырга-даа

Кажар сойлук кайын чазар,

Эзеринге чыпшыр шарааш,

Эжиң мени апаар ол-ла...

 

Ону дыңнааш, Сарыгбайы

Опаш, сырбаш кынны берген.

– Өршээ, бурган, дадайым – дээш,

Өртек-Алаак ортузунче

Карак шимме караңгыда

Карбаттынып чоруп-ла каан!

Ужуп-туруп түреп чорааш,

Углап, шиглеп чеде берген.

Хөмген айын казып аар дээш

Көөрге, куруг уургай болган!

Өкпе-чүрээ шимирт кынган,

Өлүм келген ышкаш болган...

 

Хөөкүй Сарыг чүнү канчаар,

Хөлүгүр дүн эрткижеге

 

Кара-Хемниң кыдыын орта

Кайгап, бодап олура хонган.

 

Аткан даңның сырынында

Аккан саарыг даажын баскан:

«Амы-тыным алыңар!» дээн

Алгы дыңнааш, сырбаш кынган.

 

– Сагыжым бе, дүжүм бе – дээш,

Сарыгбай оон тура халаан.

Саарыг өрү көрүптерге,

Бирде чидип, бирде көстүп

Бир-ле кижи бадып орган.

 

Дүвү-далаш мага-ботта

Хамык хевин уштуп октаан.

Түрлүг, дошкун, шапкын хемче

Караш кындыр шурай берген.

Когзу эштип, дозуп чорааш,

Аккан кижээ чеде берген,

Холун, будун, хүлүп, шидээн

Арган, кырган кадай болган.

Кадай кезек тын чок чыткаш,

Деттип, миннип оңгарлып кээп:

– Хайыралыг оглукум – дээн.

 

Дидирээштиң сириңейнип,

Аксындан суг төктү-төктү

Тейлээр чыгыы мынча деп-тир.

– Амы-тыным алганыңның

Астык шаңы чүл аан, оглум?

 

Өлгүжеге сеңээ черле

Өрелиг бооп артпас боор мен.

Тынныг чорааш кандыг-бирни

Тыпкаш, ыяап бергей мен де!

 

– Кым-даа кижи таваржып боор

Черде, сугда айыыл көвей

Кызыл тыны кесте кижээ

Черле дуза кадар апаар.

Сагыш човааш чоор силер.

Салымыңар экизи ол-дур.

Ынчанмыже менде база

Ырма сынчыг качыгдал бар.

Муңгаралым хөрээм долуп,

Кара баарым саргыдып чор.

Бурган безин меңээ өршээл,

Кандыг дуза чедирер деп?

 

Ону дыңнааш, кырган кадай

Оваарыглыг айтырып-тыр:

– Чүден ынчап муңгарадың?

Чүрээң, ынааң оскундуң бе?

Чалыы кижи кенен, шолук,

Чажыртынар боор чүве.

А сен борта пөрүктенме,

Ажыы-биле меңээ сөгле.

Канчап билир, арга-сүме

Кадыптарым база магат.

 

Сарыгбай-даа качыгдалын

Шыны-биле тө каап бээрге,

 

Чаргаш кадай бажын чайгап,

Шывык бажын суйбагылааш:

– Алдаг кылбас кижи чорбас,

Аргазы чок таңды ховар.

Аалың кайдал, аңаа бараал.

Аайлыг чүве ышкаш-тыр – дээн...

 

5

 Кадай биле Сарыгбай оон

Хаая-хаая чугаалажып,

Ийи-бирлеп калгып чорааш,

Имиртиңде аалга келген.

Салбакайы өөн ээлеп,

Сарынналып чааскаан орган.

Ынчанмыже кезек болгаш,

Ыглай каапкаш, шынын сөглээн:

– Балбыр деп бай маңаа келгеш,

Багай мени девидетти:

«Сарыгбай депсээң ашааң

Чаңгыс сөс чок кулугур-дур.

База бир ай эккээр болгаш,

Барган хевээр чиде берди.

Сени алгаш чоруур мен» - деп

Чедип, тыртып шаг-ла болду.

«Ашаам кээрин манаңар» - деп

Арай боорда дилеп арттым.

«Эртен чедип келир мен» - дээш,

Эгел-ле чаа чоруй барды.

 

Кадай кижи ону дыңнааш,

Караан шимгеш бодангылаан.

Салбак биле Сарыгбайга

Чагыын сөглеп эгелээн-дир:

«Адаан актыг, өжээн өштүг,

Амы-тынын салып болур.

Ынчалзажок амдыызында

Ылап кажар арга херек,

Кончуг сойлук мени дүне

Холум-будум хүлүп баглааш,

Хайыра чок аажылап,

Кара-Хемче октавытты...»

Салым кошкан ийи чашты

Сарыылын киир сургап-сургап,

Албыс-шулбус демги кадай

Анаа ие апарган-дыр.

Ёразы бак Балбыр байны

Сотка канчаар олуртканын

Тоолувус сөөлгү кезээ

Дооступ турда биле бээр бис.

 

6

Эртенги хүн херелдери

Эрээн сындан харап келгеш,

Аргаларга чайынналып,

Алдын торгу херивиткен...

Сарыгбайлар кара өөнүң

Чамашкылыг ойбаан өттүр

Чоорту дегген хүннүң чырыы

Сонуургаан дег чайнап келген,

 

Салбакайның хүрең-кызыл

Чаактарын суйбап ойнаан.

Кырган кадай мерген чагыы

Кыстың чүрээн чүглендирген.

Хайлыг Балбыр чедип кээрге,

Канчаптарын шүгдүнгүлээн.

Йөрээл салып, чажыг чажып,

Өршээл дилеп чалыгмаан-даа...

 

Удаваанда сыңзыг Балбыр

Угулзалыг хевин кеткен,

Чыраа аътты чедип алган

Чындыңнадып келген иргин.

Өгге киргеш, олурбайн-даа

Өрү-куду чоргаар баскан.

– Сөглээн сөзүм – керткен ыяш! – деп

Шөртеңнеди чаңнагылаан.

Салбакайже карак базып,

Сарыгбайга дужаал берген:

– Кадак бо-дур, кончуг дүрген

Карактарым так дуй шары!

Салбакайны чиге баргаш,

Чазыг чокка куспактаптайн.

 

Күжүр уруг чүү боор ийик,

Орун бажы үзүк орта:

«Ойлап, дезер эргем чок» дээш,

Күдүк баскаш олурупкан.

Сазыг байның карактарын

Каш каът кылдыр ораап тургаш,

Кадак-биле так дуй шарааш,

Оңгаар-дескээр дескиндирген.

 

– Ол-дур, ам че, барып тут! – дээн.

Балбыр байга шивишкин бооп,

Базындырып чораан кадай

Орун алды ажыт черден

Овуузуннуг көрүп чыткан.

Чаштып чыткан кадай чүү боор,

Салбакайны тургузупкаш,

Орнун орта күдүк базып,

Олурупкан чүвең иргин!

Карактары шарыглыг бай,

Кажар-даа бол, сезиг албаан.

Часпайн чиге чеде бергеш,

«Салбакайны» куспактапкан.

– Оттуг чүрээм, эргимим! – деп

Ошкап, чыттап шаанга кирген

Сарыг баргаш, байның караан

Шалып, дүрген чеже каапкан.

Ынчан Балбыр куспактаанын

Ылавылап топтап көөрге,

Ушпа кырган шивишкини

Удур көрүп олуруп-тур!

 

 

 

Мерген аргаа тиилеттирген

Мелегей бай арны кызып,

Түвек-чаржык үне халааш,

Дүрген дезер бодай берген.

Ынчалза-даа кулугурну

Ынчаар анаа чүге салыр.

Сарыг биле Салбак ийи

Чай, чап бербейн, ону туткаш:

 

– Куспактапкан шивишкиниңни

Куруяк кылдыр алыр сен! – деп

Шуваганчыны аңаа сыгап,

Шыргададып туруп берген.

Ырма сынган чазый Балбыр

Ыглаңайнып, чанны берген:

– Одуң-көзүң чылгап көрейн,

Октуг бооңга туруп-даа бээйн,

Салымы бак чолук мени

Салып, хостап өршээлдер көр!

– Буруулугну бурган өршээр,

Буга мойнун кестик өрүүр...

Чыгаан кирген чазый байның

Чыргазынга олар четпээн.

Сыдым-биле эзеринге

Шыпшыр шарып быжыглааштың,

Тулуп хейниң кодур арнын

Туткууш-биле аян киирип

Хөөлеп-хөөлеп, аалынче

Хөөглепкен чүвең иргин...

 

Чыраа аъттың эзеринде

Сыдым-биле шындалаткан,

Арны-бажы былчак кара,

Ады өлген Балбыр бай оон

Орук дургаар чоруп орда,

Одап, шоотпаан чүве-даа чок:

Каарган,кускун хамык куштар

Каргыражып дескингилээн.

Теве безин чинин чажып,

Дээриглеп турган дижир.

 

*     *        *

Тоолчувус чана берди,

Домак эреп чыдып калдым...

 

1980 – 83.

 

АШАК БОЛГАШ ЭЗИР

 

Эртегиниң эртезинде,

Эртенги хүн элекке үнүп,

Ээтпек ай озалдап ажар шагда

Азыраан малы алага чок,

Эдилээн эди эге-ле чок,

Амы бортаан ашак, кадай

Эптиг, чөптүг чурттап чорааннар иргин.

 

Ол-ла оран ортузунга

Онча сан чок түмен малдыг,

Эмге-тикчок эттиг-септиг

Эрең-Хааны саадап орган иргин аан ам.

 

Ашак күртү, торлааларга,

Дузак салгаш өлүрүп чиир,

Амытанга багы-даа чок,

Дузааргак-даа хөөкүй иргин.

 

Эртен эрте бир-ле катап

Ашак дузаан кезип баргаш,

Элдеп чүвээ таваржып-тыр:

Ала баштыг улуг эзир

Туттунган хөй торлааларын

Тулуптай чип алган орган!

 

Ашак кайгааш, ажынмаан-даа...

«Аштап чораан амытан-дыр,

Амыланып тоткан-на-дыр,

Ачы-буяным болгай аан» дээш,

Тозан санныг дузактарын

Доозазын эде салгаш,

Чадырынче көңгүс куруг

Чанып келген ашак иргин.

 

Кадай ашаан хыйыртапкаш,

Каржы, шугул айтырып-тыр:

– Канчап, чүге куруг келдиң?

Хамык торлааң кайда кааптың?

– Каап кайын кааптар ийик мен,

Халап болган дивес сен бе:

Туттунган хөй торлааларны

Дургун эзир чооглап ап-тыр!

– Эжен сүлде, маңгыс-тыр ол,

Эзирни оон канчалдың аан?

Боскум кескен кулугурну

Боолап каавыт, дүрген чору!

– Аштап чораан амытан-дыр,

Ачы-буян болур ыйнаан,

Амылыг куштар хааны ону

Ада бээрге кайын тааржыр.

– Куруг хонар бис бе ам – деп,

Куруяа улам чарбыттынган.

– Хуу-салым чайлаан соонда,

Куруг хонмайн канчаарыл – дээш,

Аштаанындан эзеп-эзеп,

Ашак удуп чыдып алган...

 

...Эртен эрте тура халааш,

Ашак дузаан кезип четкен.

Эзир база шупту чооглаан,

Аксы ханныг олурган-дыр!

 

Ашак ала эзирдиве

Алаң кайгап туруп-туруп,

Көвей дузаан эде салгаш,

Көңгүс куруг чаныплаткан...

Чанып кээрге, аштаан куруяа

Чаңчаттынып, көскенгилээн:

– Көк-ле дээр бо, бөгүн база

Көңгүс куруг ышкажыл сен?

– Ала чазый эзир база

Арылдырып алган олур.

Каап бербээн кижи-дир мен.

Канчаптарыл ону, кижи.

– Кандаай ындыг эзир боор ол.

Караң көрнүр кижи ыйнаан.

Катап баргаш, кээргел чокка

Карактарын дежип каавыт!

 

...Хаандан божа дилеп аар дээш,

Кадай ынаар элейтипкен.

Кем чок ашак эзеп хүнзээш,

Кедереди аштай берген.

Херлип-көстүп чытса-чытса,

Кежээликтей удуп калган...

 

Аткан даңның хаяазында

Ашак дузаан кезип четкен.

 

Дузактарга дүне када

Туттунгулаан торлааларны

Моостапкан ала эзир

Мойнун кагып олуруп-тур!

Ажынарын билбес ашак

Ам-на чым-сырт кынны бергеш:

– Ашка кижи чыгап турар

Дайзын, чилби четкер сен! – дээш,

Даяңгыыжын аннып алгаш,

Аа шааптар дей-ле берген!

 

Ала тодуг эзир ынчан

– Амы-тыным өршээ! – дээштиң,

– Ажынарың чөп-түр, ирем,

Адыр мана, өчүүйн – деп-тир.

– Мурнуу чүкче чорук чорааш,

Бужар бакка таварышкаш,

Аштап, суксап суларааштың,

Аал, уяга четпейн баргаш,

Сээң буян, олчаң-биле

Сегип, тодуп алганым бо.

Ажынмайн көр, өңнүу болуул,

А мен сени утпас-даа мен:

Үш катап хонууң үзүп,

Үүлгедиг кылып каан мен,

Үе келген мээң үлүүм –

Үш дузаны көргүзер мен!

Дорт чиге соңгу чүкте

Доңмас үш хем белдиринде

Өндүр кара бедик чалым –

Өргээ, уям ында чүве, барып боор сен.

 

Ээп чангаш, көшкүнүңнү

Эптеп, чөптеп сургап кааштың,

Борта дегийт кылаштап кел,

Бөгүн кады чоруптар бис.

 

Ашак чангаш, кадайынга

Ала өңнүү эзириниң

Болчаг сөзүн дамчыткаштың,

Боду чагыын берип каап-тыр:

– Тозан санныг дузаавысты

Эде салып эңмелээр сен.

Торлаалар ам бүрүн чыдар,

Эъдин харын төтпес-даа сен.

Ала өңнүүм эзиримге

Ам мен барып бараалгаар мен.

Чогум чүнү канчаар эвес,

Чорааш, билип келийн – деп-тир.

 

Дорт чиге соңгу чүкте

Доңмас үш хем белдиринде

Өндүр бедик кара чалымда

Өргээ-ордугга чедип кээрге,

Ай, хүн херелдиг чараш кадын

Амырлажып, уткуп ап-тыр.

Он муң шериг таңныылдарлыг

Ордудува киире берген.

– Өңнүүм чедип келген-дир – деп

Кадынынга сымырангаш,

– Чиң сарыг шайдан кудуп,

Чигир, чимистен делгеңер! – деп,

Чалчаларын хаан кый дээн.

 

Ямбылалга ашак чыргаан!

– Ачы-буян кежииңерге

Амырадым, чыргадым! – дээш,

Аалынче чанар бодап,

Ашак хаанга сөгүргүлээн.

 

Хаан дүш чок хүлүмзүрүп,

– Орта сен бе, далажы бээр,

Хамык хүндү ам-даа элек,

Олур, саада, мана – диген...

 

– Бирги дузам ол-дур – дээш, хаан

Бичии сарыг аът берген.

– Аът кылдыр мунар-даа сен,

Анаа эвес, өртек чок мал:

Чем аймаа хереглээнде:

«Чемден дүжүр, дүжүр» дээр сен,

Амданныг чем аъттың соондан

Ала чайгаар төктүп дүжер.

«Болзун, болзун» дээриңге,

Боду чайгаар доктаадыптар.

Ону өске кижилерден

Онза чажыт кылыр херек!

 

Ашак аъдын мунуп алгаш

Аалынче чанып оргаш,

Алыс шынын шенээр дээштиң,

Аътка мынчаар чугаалап-тыр:

«Боовадан, боорзактан

Борта дүжүр, дүжүр» дээрге,

Эңдере-ле төктүп келген,

Эдээн долдур дозуп ап-тыр.

 

 

«Доктаа, доктаа» дээр орта,

Дораан соксай хона берген!

Кадайынга чедип келгеш,

Хамык чемин делгеп берген.

 

Чаа тоттур чем чээн кадай

Сарыг аътты сонуургап-тыр.

Ашак аңаа чажырбайн,

Ажыы-биле сөглеп берген:

– Анаа эвес аът бо, көшкүн.

Аъш-чем аймаа чагыптарга,

Чиге соондан төктүп келир,

Чириин өйлеп дозуп алыр.

Кадай аңаа бүзүревээн,

Харын шоодар аян кирип:

– Аъттың соондан аъш-чем канчап

Ала чайгаар төктүр чүвел?

Мени ынчап мегелеве,

Мелегейим – дээр бооп-тур.

Хаан шаңнаан сарыг аъттың

Кайгамчыктыг чажыт кежиин,

Бүзүревээн кадайынга

Бүзүредип көргүскен-дир.

 

Кадай шуут-ла кайгап калгаш,

Каттыра каап, ыглай-даа каап:

– Аа, богда, маглыын! – деп

Ашаан ошкап шаг-ла болган.

Амдыы кадай эртенинде

Аътка маңнап чеде бергеш,

«Арага дүжүр, дүжүр» дээрге,

 

Арга-даа саарыгланган.

Хөглээн кадай чай чок дозуп,

Көгээр долдур аксып алгаш:

– Чаа, ашак, мен ам чүү боор,

Сарыг аъдым мунуп алгаш,

Эрең-Хаанны аалдай каапкаш,

Элбек кежик эккелийн – дээш,

Аар көгээр арагазын

Арттыныпкаш, аъттаныпкан!

Ашак чагып кый дээрге-даа,

Анчыг кадайы хая көрбээн.

 

...Хаанга баргаш, арагазын

Кадай сөңнеп эгелеп-тир:

– Боран-самдар ядыы болар

Мону кайыын тыпкан чоор? – деп,

Дашка тудуп пактап ора,

Даамыктап хаан бодаан.

Ынчап орда, аалчы кадай

Ыйың-кыйың эзирээштиң,

Сарыг аъдын көөргедип,

Чаа мактап, чулчургулаан.

 

– Аъдым сарыг амыр хөлге,

Араганы дүжүрер – дээш,

Арыг сава алгаш үнгеш,

Аксып эккеп туруп-тур оо!

Долдай кадай хөлүн эрткеш,

Доңгая кээп дүшкеш, удаан...

Билип алган хаан чүү боор,

Биргээр, кажар арга кылган:

 

Аъш-чем өргүүр сарыг аътты

Алгаш, өскээр чажырыпкаш,

Ол дег өңнеш өске аътты

Орнай баглап каап-тыр оо!

 

Сергей бергеш, кадай эртен

Сезик-даа чок чанып келген.

– Хондур чидер кончууңну – деп,

Кончуп-кончуп, ашак үнгеш,

Чаа чаагай чем чиксээштиң,

Сарыг аъдынга чеде берген.

Куруг сава тудуп алгаш,

Кудуруунга барган дораан:

«Аъш-чем дүжүр, дүжүр» дээрге,

Ашакты ойтур тепкен иргин!

 

– Хайыралыг сарыг аътты

Хаан солуп апкан-дыр – деп,

Кадайынга чугааларга,

Халак, тилек ыглаар болган.

Ашак канчаар, база катап

Ала Эзир-Хаан өңнүүндүве,

Ийиги дуза дилеп аар дээш,

Илгип чоруп каан-дыр оң ой.

 

Дорт чиге соңгу чүкте

Доңмас үш хем белдиринде

Өндүр кара улуг чалымда

Өргээ-ордуга чедип кээп-тир.

 

Хаан-Эзир өңнүүн көргеш,

Харын онза хүлээп алгаш:

 

«Соодажып көрээли че,

Чорук, херээң чогудайн» дээн.

Ашак арай эпчоксунуп,

Айыткап-ла эгелээн-дир:

– Мал аарыг тенек кадай

Багай чүве үүлгетти ийин!

Эргим сарыг аъдымны ол

Эрең-Хаанга орнапкан-дыр!

Эзир-Хаан аа бажын чайгаш,

Элээн кезек бодангылааш:

– Каража-дыр, канчаар дээр ам,

Катап ээлбес болган-на-дыр.

Ийиги дузам бараалгадып,

Ирем сеңээ берейн – дээштиң,

Алдын аастыг доскааракты

Аптарадан уштуп бергеш:

– Аъш-чем куттун, куттун дээрге,

Ала чайгаар долар сава,

Мону алзып алдың халак,

Бодуң шоруң апаар – деп-тир.

 

Ашак хөглүг, өөрүшкүлүг

Аалынга чанып келген.

Алдын доскаар көрген кадай

Аштып-чашпып, авыяастаан...

Доскут, тенек кадай эртен

Доскааракты колдуктапкаш:

– Хаандан аъдым негээр мен – дээш

Халбаңайнып чоруп-ла каан!

Ашак соондан алгыргылаан:

– Арага ишпе, аксың туттун!

 

Кадай баарга хаан чүү боор,

Каткы-хөглүг уткуп алгаш,

Алдын дашка долдур куткаш,

Арагазын сунуп келген!

 

Мирит кадай кайын дөстүнер,

Бибестеди ижип алгаш,

Чараш, алдын доскаарактың

Чажыдын төп, чулчурупкан:

– Алдын доскаар амыр доскаар,

Аъш-чем, арага куттун-куттун!

 

Эрең-Хаанның коданынга

Эмге-тикчок аъш-чем долуп,

Арага шуут үер-чайык

Агып бадып чыткан иргин!

Алдын аастыг доскааракты

Амдажаан хаан база ындыг,

Олчаан дөмей доскаар-биле

Орнай салгаш, чажырыпкан!

 

Чүдээн кадай доскаарагын

Чүктеп алгаш чанып келген.

Ашак сестип, шенеп көрген:

«Аъш-чем долдур куттун, куттун!»

Орнаттынган өске доскаар

Омаа-ла хоң, куруг турган!

Моова кадай ону көргеш,

Моорап, дүжүп турган иргин аан...

 

Ашак хөөкүй база катап

Ала Эзир-Хаанынче

Үшкү дуза дилеп аар дээш,

Үзеңейнип чоруп-ла каан!

Эзир-Хаан өңнүү эки көрнүп,

Ээлдек, чазык хүлээп алгаш:

– Катап моорлап келдиңер бээ,

Кандыг дуза херегил? – дээн.

Ирей кезек ыядыксап,

Ирткек, дырткак олургаштың:

– Чүү деп чүү дээр ону, хааным,

Чүдек чүве болду аңар,

Калчаа кадай доскаарымны

Хаанга база орнапты – дээн.

Ала Эзир-Хааны оргаш:

– Ат-ла болган чүве-дир – дээш,

– Алзыпканың сарыг аът-даа,

Алдынаастыг доскаарак-даа,

Өртемчейни эргизе-даа

Өртээн тыппас чүвелер-дир.

Кадайыңны чагыра албас,

Канчап барган кижи сен – дээш,

– Үшкү сөөлгү дузаны ал,

Үүле, кежииң бодуң четтир,

Ооңну алзып алзыңза-ла,

Оон ыңай кордалың чок!

Демир докпак бо-дур, өңнүк,

Тергиин мерген эт-ле чүве:

«Ток» дээрге-ле, чүү-даа күчү

Доозазы шыдашпайн баар,

 

«Доктаа» дээрге, боду чайгаар

Доктаап, анаа өлүг апаар.

Ындыг кончуг хуулгаазын

Ынаныштыг чепсек чүве.

Дедир ботче углап кээрде,

Дегийт база «доктаа» дээр сен.

Эндээр болза, ээзин база

Эрлик оран киириптер – дээш,

Ала Эзир-Хаан ынчан:

– Амыр-менди, байырлыг! – дээн.

 

Докпаан алгаш, ашак ол хүн

Дораан чана калгып келген.

 

Кадайынга эртенинде

– Хаандан өжээн негээр мен! – дээш,

Өң чок демир докпаан хойлааш,

Өөнден үнүп чоруп каап-тыр.

Эрең-Хаанның коданынга

Эртен эрте чеде бергеш:

«Дерзии хаанның шериинкыра

Демир докпаам «ток-ток» - дээрге,

Ужар куштан уран, дүрген

Ужуккаштың чоруп-ла каан!

 

...Карак чивеш аразында

Хамык шериг кырлып калган.

Хаан, кадын ийи боду

Кадак сунуп чедип келгеш,

Ашакка кээп сөгүрээштиң:

– Амы-тынывыс оочула! – дээннер.

 

Демир докпаан ашак көөрге,

Дедир чиге ужугуп орган:

– Доктаа-доктаа, доктаам! – дээрге,

Дораан черге пет кээп дүшкен.

 

Хаанны ашак ынчаар тиилээш,

Кадарчы, кул кылып алган.

Кадынны: «Сээң эштенчиң» - дээш,

Кадайынга дужаап берген!

Аъш-чем өргүүр сарыг аът-даа,

Алдын аастыг доскаарак-даа

Ээзинге бүрүн, бүдүн

Эгиттинип келген-дир оо!

 

Ол-ла хүнден эгелээштиң ашак, кадай

Оюн оя, чигин чире чурттай берген иргин.

 

*        *        *

 

Хаан, кадын болу берген

Кадай биле ашак сугга

Алгыш-йөрээл сөстер дыңнап,

Аңаа бодум чорзумза-даа,

Дашка тудуп көдүрбедим,

Тавактан эът амзавадым.

Орай дүне могаан, шылаан

Орнумга кээп чыдып алдым!

 

1977 – 78.

 

ИРГЕК КӨРГЕН ЧЕЙЗЕҢ

 

1.

 

Эрте шагда чүве-дир ол,

Ээр таңды эдээн орта,

Экти бедик, хөрээ делгем

Эрес аңчы чораан иргин.

Чайгы шагда аңын аңнааш,

Чары, бугаа арттынып кээр.

Чадыы, чегей өөрүнге

Чаглыг эъдин үлээр эр-дир.

Орай күзүн аъттаныпкаш,

Дииңнеп, киштеп олча тывар.

Оран-таңды бертин тоовас,

Дидим, мерген коргары чок.

Эди-малы эгээртинмес

Эргетеннер аңаа чашпыыр,

Аңнааш келген сураан дыңнааш,

Авыяастаар, аалдап кээрлер...

(Адыг өдү, тооргу хини...

Ачы эмнер оортан алыр.)

 

Харлыг кыжын бир-ле катап

Каржы, дүржок Согар чейзең:

– Ижээн аалдап, аңнаалам – деп,

Ийи хаалыг чедип кээп-тир.

– Менде чүү боор, белен мен – дээш,

Мелдер-Доруун эзертепкеш,

Маңган баштыг таңдызынче

Баштап алгаш чоруп-ла каан.

 

– Оран-таңды оруун частың,

Оваарнып чор, кулугур! – деп,

Хүлүмзүрбес, доңгун, сыңзыг

Хүргүл чейзең көскеп чораан.

Орайтадыр улуг сынның

Ооруунга доктааганнар.

Чодур пөштүң чаглак дөзү

Чоннуң одаан ээлепкеннер.

 

Хаңгыл тайга шуурганнаан

Хайыра чок кышкы дүне

Омак аңчы улуг отка

Ооргалап чыдып алган.

Эртенинде шана кеткеш,

Эрес аңчы арлы берген.

Чейзең биле ийи хаазы

Чемележип чыдып калган.

Таңдызындан ижээн тыпкаш,

Дал дүш турда чедип кээрге,

Чудуул, сус чок демгилери

Шуглаандан-даа үнмээн бооп-тур.

– Ижээн аалдаар дээн улус

Ижээп чыткан херээңер чүл?

Дүргедеңер, чоруур-дур – деп

Дүргедедип, далаштырган.

– Кежээлеве, кулугур! – деп,

Хедер чейзең чаңчаттынып,

Ийи эрни сириңейнип,

Идиин пат бооп кедип орган.

 

2.

 

Эрес аңчы демгилерин

Эдерткештиң чоруп-ла каан.

Шорааннарже чейзең көргеш,

Човууртап каап, тейлеп чораан.

Өзен ишти эң берт черде

Өгбегер ак хыраа шыпкан

Мажаалайның ижээни бо

Манаан ышкаш көстүп чыткан.

Адыр буттуг боозун хөлдээш,

Аңчы чоргаар белен турган.

...Сыра-биле чушкуптарга,

Шыргай сыңмас алгы үнген.

Мажаалай-даа үне халаан.

Мажы баскан. Оозу ушкан.

Эъди ак чаг, кежи семдер.

Эм-таң аймаа база ында –

Чейзеңиниң буттары чиик,

Черге дегбес ахлып турган.

 

Өлген адыын ушта сөөрткеш,

Өрээш союп, ажаар бодап,

Чидиг бижээн уштуп алган.

Шимээн үнген, хая көрген.

...Ижээн аксы сыңмас улуг

Иргек мырыңай шураар чыгыы –

 

Боолаар дээрге боозу ырак,

Боданыр чай кайда боор ийик...

(Хаа кижи сири-кавы,

Хайыраатызы оон-даа дора...

...Карак ажыт эжин каапкаш,

Караш кынны бергеннер-дир...)

Аңчы биле иргек ийи

Ачыр-дачыр тутчуп үнген.

Шапкан адыг дидим эрни

Чандыр часкап, шурап турган.

Хартыга куш шүүргези дег,

Кашпагай эр ол-бо былдап,

Араатанга алдыртпас дээш,

Арга, оптуг меннип турган.

Өлүр сомнап, согуй кааптар

Өрге хензиг оглу эвес,

Арга, таңды ээзи-биле

Адааннажыр амыр деп бе?!

Тиилээр дээштиң демисешкен

Дидим аңчы харыы кошкаан.

Хан, дер катай аасче кирип,

Карактары шокараңнаан...

 

3.

 

Бир-ле миннип, көрүп кээрге,

Бижээн салбаан – харда чыткан.

Хаяалыг дээр делгеминде

Хамык сылдыс чайнаан турган.

Ковайгаштың шимченгилээн,

Холу, буду мүн-не бүдүн.

 

Куйгазында балыглары

Курлуп, ажып турар мындыг.

Хажыызында ийи базым

Харда иргек өлген чыткан.

Кавындылаар кара боозу

Кайдаазын ол мүн-не билген...

...Өлген иргээн ол-ла дораан

Өрүп, сойгаш, кежин көрген:

Ооргазында, ээгилерде

Он үш черде бижек балыы.

Оглаа шилги, күжүр аъды,

Оранып каап, ынаар киштээн...

Одаан орта чедип кээрге,

Оду-көзү шагда өшкен.

Хаалары, чейзең база

Каггаш, чанган изин көрген.

Чалынныг от ужудупкаш,

Чаглыг эътти улдуртуп чээн.

Эртенинде чүдүртүнгеш,

Ээп чанып чорувуткан.

 

Аалынга келгеш, аңчы

Адыгларның кежин эттээш,

Чагы даарааш кедиптерге,

Чааргаан иргек ышкаш болган!

 

         *      *        *

…Чейзең ынчан дүште-даа чок

Чемин чооглап, шөлээн орган.

Ынчан ыттар ээре берген,

Ынаар, даштын кижи дүшкен.

 

Чейзең чемин ара каапкаш,

Сезик аннып үне бээрге,

Хүрең иргек олче удур

Күдүйүпкен чоруп орган...

– Богдам, сүлдем, өршээңер! – дээш,

Моорап калган чейзең иргин!

 

                *        *        *

Ээлдек чаңныг тоолчувустуң

Элдээрткени мындыг ийин.

 

1974 – 75

 

АЗА БИЛЕ БУРГАН

 

Эртен эрте эрик черге Бурган келгеш,

Ээрлип, шыылаан ээрем кайгап олуруп-тур.

Аза ынчан чанын орта маңнап келгеш,

Айыткалын илереткен чүвең иргин:

– Улус сеңээ чүдүп, тейлээр, алгап-йөрээр,

Улуг, мерген Чаяакчы деп бараалгаар-дыр.

Улус меңээ өжү ханмас, каргыш салыр

Ужуру чүл, сөглеңерем, дээрги Бурган?

– Чевеглерде өлген улус чеже чүвел?

Четче саны безин ылап билдинмес-тир.

Сээң дерзии бурууң ол-дур, Аза! – дээштиң,

Сегел салы сеглеш кынган Бурган иргин.

...Азажыгаш аайын тыппайн эзеп орда,

Эрик дургаар кодан инек шуужуп эрткен.

 

Арган, кырган бир боос инек бүдүрээштиң,

Элден ашкаш, сугга барып дүшкен иргин.

Шары мунган кадарчы ашак көрүп каг-ла

Чаңчаттынып, каргаттынып үнген-дир оң:

– Аа, халак! Кончуг чөлдүр мооманы,

Азазы ынаар ажыр идип киирипти!

Чыржаң Аза корга бергеш, угаан-кут чок

Сырбаш кынгаш, Бурганындан айтырып-тыр:

– Көзүлдүр-ле нек боду чуглу бээрге,

Көңгүс актыг мени тудуп чүзү боор ооң?

– Човулаңга таварышкан кымга-даа бол,

Чолдуг дуза кылып чорбаан Аза сени

Арыг сеткил, кээргел билбес дээри чөп – дээш,

Азыг салы агбаш кынган Бурган иргин!

Ашак демги арган инээн аргамчылап,

Төрепчилээш, арай боорда уштуп алгаш:

– Аа богда, Бурган өршээп, болгаады – дээш,

Дөрт чүк сана сөгүргүлеп олуруп-тур.

Аза ынчан, ону дыңнааш, база катап

Алгыра аарак, Бурганындан айтырып-тыр:

– Ашак инээн шары-биле үндүр сөөрткеш,

Анаа орган силерге чоп сөгүрдү ол?

– Бир-тээ менден айтырган болганыңда,

Билип алыр күзээн-дир сен, мынчал шиңме:

Хүннүң-не мээң өргээм орта чедип келгеш,

Хүрүм, бачыт, хамык бурууң билингештиң,

Судурларым номчуурумга, дыңнап ап тур,

Чуртталгаң ам оон соңгаар буяншый бээр.

 

Кижилерни кара-сагыш хайы-биле

Хилинчектеп өлүрерден өске чол чок

Аза кемниг үүлгедиин канчангаш-даа

Агартыптар арга-хорга тыппайн баргаш,

Бургандан ол бужаралдыг арын-нүүрүн

Бузурбушаан, амдыгаа дээр дезип чоруур.

 

1961.

 

ДОПЧУЗУ

 

Ырым – чалгын .....................................................................................................3

Ырак-чоогун эргий көргеш .................................................................................4

Эдегейниң, Кудугуйнуң аразында .....................................................................5

Ыдык Бай-Хөл .................................................................................................... 6

Үш үем ..................................................................................................................7

Үш белдир ............................................................................................................9

Бараан чокта .......................................................................................................11

Кыңгырга хем .....................................................................................................11

Күш-ажылчы алдарлыг ..................................................................................... 12

Чүс-чүс дүүшкек одуруглар эптеп чыггаш ..................................................... 13

Чалгынныг бооп чаяаттынган ала-сааскан .......................................................13

Суурум оглу .........................................................................................................14

Ийи кошкар ..........................................................................................................14

Өңгүр ак-көк хуулгаазын ....................................................................................16

Шынааларның чиргилчиннээн делгеминге .......................................................16

Чараш чуртка эргеленип .....................................................................................17

Чоргаарал ыры .....................................................................................................18

Дескилештир таарып каан ыяштарлыг ..............................................................18

Алаш оглу .............................................................................................................19

Муңгаранчыг солун чорду ..................................................................................20

Үш куу өңнүг ожук-даштар ................................................................................21

Авам сеңээ харыы чагаа ......................................................................................23

Шак-ла ынчаар ажып эрткен ..............................................................................24

Кышкы кежээ айдыңының .................................................................................26

 

Кагдырганның демдеглели ..................................................................................26

Сонеттер ................................................................................................................28

Сеткил, угаан чечээ чокта. Сонеттер дизии .....................................................38

 

ШҮЛҮКТЭЭН ТООЛДАР

 

ОН АЛЫШКЫЛАР ...................................................................................................48

САРЫГБАЙ БИЛЕ САЛБАКАЙ БОЛГАШ БАЛБЫР БАЙ ..........................................54

АШАК БОЛГАШ ЭЗИР ............................................................................................70

ИРГЕК КӨРГЕН ЧЕЙЗЕҢ .........................................................................................84

АЗА БИЛЕ БУРГАН .................................................................................................89

 

Литературно-художественное

Издание

 

САГААН-ООЛ

Виктор Биче-оолович

 

ПЕСНЯ – КРЫЛЬЯ

 

Стихи, стихотворные

Переложения сказок

 

На тувинском языке

 

Редактор

Н. Ш. Куулар.

 

Художник

М. Чыргал.

 

Художественный редактор

М. Ч. Чооду.

 

Технический редактор

Н. С. Каипова.

 

Корректор

В. С. Кара-Сал.

 

ИБ 1057

 

ЛР № 040280 от 7.02.1992 г. Сдано в набор 23.01.96 г.

Подписано к печати 18.03.1996 г. Формат 70х90 /32.

Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная.

Печать высокая. Физ. печ. л. 3. Усл. печ. л. 3,5. Усл.

кр.-отт. 3,43. Уч.-изд. л. 3,3. Тираж 1500 экз. Заказ 337.

ТП 1996.

 

Тувинское книжное издательство, 667000 Кызыл,

ул. Щетинкина и Кравченко, 57.

 

Типография Госкомитета по печати и массовой инфор-

мации Республики Тыва, 667000 Кызыл, ул. Щетинкина

и Кравченко,1.

 

Сагаан-оол В. Б.

 

С 12       Ырым – чалгын: шүлүктер, шүлүктээн

Тоолдар. – Кызыл: Тываның ном үндүрер

чери, 1996. – 96 ар.

 

ISBN  5–7655–0457–4

 

Билдингир шүлүкчүнүң ээлчеглиг номунда ян-

зы-бүрү чылдарда бижээн шүлүктери, сонеттери

болгаш шүлүктээн тоолдары кирген. Автор тө-

рээн черин, күш-ажылчы кижиниң байлак сет-

кил-сагыжын, өгбелерниң чаагай чаңчылдарын

алгап ырлап турар.