Ниитизи-биле В. Көк-оол 11 аңгы шиини бижээн. Оларга: «Чалым-Хая» (1935), «Чутту утпаалыңар» (1935), «Эки хүн» (1937), «Хайыраан бот (1937), «Ах, чаражын» (1959), «Алдын-Чечек» (1960), Н. Өлзей-оол-биле кады бижээни «Малчын» (1961), «Самбажык» (1963), «Чаргы» (1965), С. Пюрбю-биле кады бижээни «Найырал» (1965), «Ийистепкен ирт» (1976).

В. Кок-оол – дыка хөй ырларның автору. «Байлак чуртум» деп ырлар чыындызы 1988 чылда үнген.

В. Көк-оолдуң ады «ХХ-ги чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери» деп номче кирген.

Улуг үре-түңнелдиг чогаадыкчы ажылы дээш В.Ш. Көк-оолга РСФСР-ниң алдарлыг артизи (1961), Тыва АССР-ниң улустуң артизи (1966) деп хүндүлүг аттарны тывыскан.