Октябрь Кыргысович Туң-оол - Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, поэт, прозаик. Чогаал ажылын 1973 чылдар үезинде бижип эгелээн. Шүлүкчүнү ооң төрээн бойдузунуң каас-чараш чурумалы чогаал бижииринче идигни, хуулгаазынныг күштү берип турар. Чоогаалчы хөйү-биле шүлүктерни, сонеттерни, сөөлгү үеде калбак чогаалды, чечен чугааларны  бижээн.  Ооң чогаалдары колдуунда философчу болгаш төрээн чер дугайында темаларга бижиттинген.

Бир дугаар шүлүү 1973 чылда "Тываның аныяктары" солунунга парлаттынган.

Бир дугаар ному кылдыр шүлүктер чыындызы "Кавай черим" 1993 чылда чырыкче үнген. Бичии, көк номда чогаалчы чүгле шүлүк чогаалын кирген. 1995 чылда база-ла шүлүктер чыындызы "Чеди-Хаан" деп ному парлаттынган. 2008 чылда сонеттер, шүлүктер, очулгалар чыындызы "Үшкү эрик" үнген. Чыындыда ниитизи-биле 97 сонет, 18 шүлүк, 1 тоолчургу чугаа, 23 дөрттээн одуруглар 6  Анна Ахматовадан очулгалар кирген. 2001 чылда "Буруулугну бурган билир" деп чечен чугаалар чыындызы чогаалчының ажылынга бир дугаар калбак чогаал бооп бижиттинип үнүп келген. Ук чыындыда чогаалчы 9 чечен чугаа база 1 новелланы киирген. Чаа үнген ному - "Дываажаңны көрген кижи" - ийи кезектиг, тоожу, чечен чугаалар, шүлүктер чыындызы кылдыр 2014 чылда парлаттынып үнген. Чаа номунче чогаалчы 13 чечен чугаа, 1 угаадыглыг тоол, 1 шүлүглел, 28 шүлүктерни киирген.