Чогаал ажылын 1964 чылдан эгелээн. Баштайгы проза ному «Эремаа» 1974 чылда чырыкче үнген, дараазында чылдарда «Часкы хаттар», «Шын кайдал?», «Тѳрээн чурттан ыракка» деп проза чыындылары үнгүлээн. «Үш чүүл эртемниг оол» деп ооң шиизи орус, англи дылдарже очулдурттунган.

ССРЭ-ниң Журналистер эвилелиниң кежигүнү, 1993 чылда Россияның Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнүнге кирген.