Чогаал ажылын 1980 чылдарда эгелээн. «Бөрү дүнү» (1991), «Харда чечектер» (1993), «Хөлегелер» (1996) деп номнарныӊ автору. Чогаалдары орус дылче очулдурттунган.

М. Дуюнгар – Россияныӊ Чогаалчылар эвилелиниӊ база Россияныӊ журналистер эвилелиниӊ кежигүнү.

1996 чылда июнь 21-де мөчээн.