Чогаал ажылын 1957 чылда эгелээн. «Москва», «Бора-коданнар», «Анай-Хаак» деп шүлүктерү «Сылдысчыгаш», «Тываның аныяктары» солуннарынга парлаттынгылаан. Тыва чогаалчыларның парлалга органы – «Улуг-Хем» альманагынга 1961 чылдан эгелеп шүлүктери парлаттынган. «Шончалай» (1976), «Дуруяалыг-Шөл» (1986), «Аяк хээлиг Тыва чуртум» (1994) деп номнарны үндүрген. Шүлүктериниң орус дылда очулгалары «Огонёк», «Дружба народов», «Пионер» сеткүүлдеринге, «Улуг-Хем» альманагынга С.В. Козлова, Ю. Вотяковтуң, Г.И. Принцеваның, Э.Б. Цаллагованың, Б.Прудниковтуң, И.П. Принцеваның, С. Өндүрнүң очулгалары-биле, база ол ышкаш моол, кыргыс, якут, бурят, казах дылдарда чыынды номнарга чогаалдары үнгүлээн. Тываның чогаалчыларының «Поэты славят Туву» деп шүлүк номнарынга С.В. Козлованың очулгалары-биле «Саян даглары» болгаш өске шүлүктери кирген.