Иргит Бадра чогаал ажылын уругларга чогаал бижииринден эгелээн. Ол баштайгы авторлуг уруглар тоолунуң автору, эң «Беш чүүл үрегдекчилерниң чыыжы» деп тоолунуң маадыры эрес, дидим пионер оол Эрес-оол шууштур маңнажып чораан чеди бөрүнү чаңгыс согун-биле чедээлдирзин дизе адып алгаш, аалынче хөглүү кончуг ырлап чанып орар:

Черниң черинге чоруп чорааш,

Чеди бөрүге таварыштым.

Чедээлдирзин адып алдым –

Чедиишкиним улуг болду.

Чогаал ажылын 1930 чылдан эгелээн, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң баштайгы кежигүннериниң бирээзи. Ооң аңгы-аңгы чылдарда бижээн чогаалдары «Шын», «Аревэ шыны», «Хостуг арат» солуннарга, «Пионер», «Революстуң херели» сеткүүлдерге үнгүлээн. Ооң «Арзылаң Күдерек» деп романы, «Бистиң кырындан», «Ужудукчу Кидиспей» деп тоожулары, «Алдын-мыйыс» деп тоолу аңгы-аңгы номнар кылдыр үнгүлээн.

ТАР-ның Республика ордени-биле, ССРЭ-ниң «Күш-ажылга шылгарал дээш» деп, «1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң дайынынга маадырлыг күш-ажыл дээш» деп медальдар-биле шаңнаткан.

И.Ү. Бадра 1984 чылдың август 4-те мөчээн.