Чогаал ажылын 1937 чылда эгелээн. Элээн хөй шүлүктерни, очерктерни бижээн. Ооң «Төрээн чуртум», «Тайбың», «Колхоз оруун шилип алдым», «Селемем», «Болгария дугайында шүлүктер», «Чүрээм билди» дээн ышкаш шүлүктери, шүлүглелдери республика солуннарынга парлаттынган. Ол А. Пушкинниң «Капитан уруу», Н. Гогольдуң «Ревизор», Катаевтиң «Полктуң оглу» деп чогаалдарын тыва дылче очулдурган.

ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү, Тыва АССР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы.

С.К.-К. Самба-Люндуп 1981 чылдың февраль 6-да мөчээн.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)