Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

 1. Б. Монгуш. Сеткилдиң ыызы: [чогаалчы А. Даржайның дугайында]// Шын. - 2010.
 2. Байыр-оол Монгуш. “Үнүм дилээш тыппан шаамда...”: [чогаалчы А. А. Даржайның дугайында]// Шын. - 2006.
 3. Зоя Самдан. “... Хөөкүй Тываң аарып, кергээн чүрээ-дир мен”: [А. Даржайның чогаалдарының дугайында]// Тыва чогаалдың кокпалары-биле: Эртемденниң демдеглелдери. – Кызыл. - 2005.
 4. Зоя Самдан. “... Хөөкүй Тываң аарып, кергээн чүрээ-дир мен”: [А. Даржайның чогаал ажылының дугайында]// Улуг-Хем. - 1995.
 5. Зоя Шогнал. А. А. Даржайның “Тарзан” деп чечен чугаазында Допчурнуң овур-хевири// Башкы. - 2006.
 6. Зоя Шожал. Аныяаңдан адың камна: [А. Даржай “Чурттаарын күзезиңзе”]// Башкы. - 2006.
 7. Зоя Шожал. Даржай А. А. Чогаалдарында ава тематиказы // Башкы. - 2003.
 8. Кунгаа М.. Философчу угланыышкын быжыккан, күштелген: [А. А. Даржайның «Шагар-оътта шалың» деп номунга хамаарыштыр эртем ажылдакчызының кѳрүжү]// Шын. - 1996.
 9. Куулар М.. Бараалгат-ла: [шүлүк]// Шын. - 2009.
 10. Маспык-оол К.. А. А. Даржайга: [“Чуртталганың шириин шөлү” деп номунга хамаарыштыр]// Улуг-Хем. - 2006.
 11. Маспык-оол К.. А.А. Даржайга: [“Чуртталганың шириин шөлү” деп номунга хамаарыштыр]: [шүлүк]// Шын. - 2001.
 12. Мижит Л.. “Тос чүкче чажыг”: [А. Даржайның “Тос чүкче чажыг” деп үженги үнген чаа номунуң дугайында]// Шын. - 2009.
 13. Монгуш Е.. Чогаалчы дугайында чаа ном: [А. А. Даржайның намдар-төөгүзүн, ук-дөзүн, ооң чогаалдарын дугайында чаа ном]// Шын. - 2007.
 14. Монгуш С.. “Четкер четкизи” деп шиизинде чөрүлдээлер // Улуг-Хем. - 2010.
 15. Т. О. Сарыглар. “Четкер четкизи ” деп шиизинде кижизидилге темазы// Башкы. - 2012.
 16. Ш. Даржай . Россияның тергиин: [шүлүк]// Шын. - 2009.

Орус дылда

 1. Антуфьев Е.. Беседлвал: Быть одержимым мечтой: [Бенфис А. Даржая]// Улуг-Хем. - 1994.
 2. Антуфьева Н.. Другого богатства у меня нет: [Интевью с писателем А. А. Даржаем и его творч. дечтельности]// Центр Азии. - 1991.
 3. Володарский Л.. Душою арата: [О кн. стихов А. Даржая «Щедрый очаг»]// Лит. Россия. - 1986.
 4. Донгак У.. Бесчисленные звезды Вселенной..:[Духов. искания современников в творч. А. Даржая] // Улуг-Хем. - 1994.
 5. Кенин-Лопсан М.. Как цветущая ветвь: [О кн. стихов А. Даржая «Щедрый очаг»]// Тув. правда. - 1985.
 6. Куулар Д.. Серебро седины не затмит золота нет: [О 50-летии писателя А. Даржая]// Содействие. - 1994.
 7. Локонов В.. Неумирающий порыв половодья: [О кн. стихах А. Даржая «Щедрый очаг»]// Тув. правда. - 1985.
 8. Мижит Э.. Хоть сказано все это раз…: [Стихи А. Даржаю]// Улуг-Хем. - 1997.
 9. Хадаханэ М. А.. [О стихах поэта]// Литературная Тува. - Кызыл. - 1986.

А.Даржайның чогаалдарынга доозукчу ажылдар

Тыва дыл, чогаал дылының сайгарылгазынга хамаарышкан:

Доозукчунуң ады, фамилиязы Темазы Удуртукчу башкызы Бижээн чылы
Иргит Айзана В. А.А.Даржайның чогаадыкчы ажыл-чорудулгазы Күжүгет М.А. 1988-1999 чыл
Ооржак Аржаана М Тыва аас чугааның чамдык синтаксистиг онзагайлары (А.Даржайның «Четкер четкизи» деп шиизиниң материалынга даянгаш) Иргит Е.Л. 2003 чыл
Монгуш Доптан Ю. А.Даржайның «Эге кокпам» деп шүлүглелиниң лингвистиктиг анализи Сувандии Н.Д. 2004 чыл
Ондар Оляна М. А.Даржайның шүлүк чогаалында фразалар аразының холбакчылары Бавуу-Сюрюн М.В. 2004 чыл
Сарбыкай Чейнеш М. А.Даржайның прозазында фразалар аразының холбакчылары Бавуу-Сюрюн М.В. 2004 чылчыл
Сарбыкай Чейнеш М. А.Даржайның прозазында фразалар аразының холбакчылары Бавуу-Сюрюн М.В. 2005
Хомушку Шораана Алимовна А.Даржайның чогаалдарында фразеологизмнерниң ажыглалы Доржу К.Б. 2008 чыл
Бадын-оол Шончалай Т. А.Даржайның ынакшыл лириказында бедик стильдиң элементилериниң ажыглалы Доржу К.Б. 2009 чыл
Дартай-оол Елизавета Ивановна А.Даржайның «Четкер четкизи» деп чыындызында табу болгаш эвфемизмнер Салчак А.Я. 2009 чыл
Ак Даң-Хаяа А. А.Даржайның ава дугайында шүлүктериниң филологтуг сайгарылгазы Доржу К.Б. 2013 чыл
Куулар Сырга О. А.Даржайның чогааладрында эпистолярлыг жанрны ажыглаанының ужур-дузазы Кужугет М.А. 2013 чыл

Тыва чогаал кафедразынга бижиттинген ажылдар

Доозукчунуң ады, фамилиязы Темазы Удуртукчу башкызы Бижээн чылы
Монгуш Алена А. А.Даржайның тоожуларында кижиниң психологиязын көргүскени Күжүгет М.А. 2007 чыл
Ондар Аяна Г. А.Даржайның «Дүнеки автобус», «Он рубль» деп чечен чугааларында ава темазы Бичелдей К.А. 2008 чыл
Дамбыра Чечен К. Тыва проза чогааладрында портреттиң ролю (А.Даржай, Ш.Кууларның чогаалдарының чижээнге) Күжүгет М.А. 2009 чыл
Ондар Айлаң Э. А.Даржайның «Четкер четкизи» деп драмазында амгы үениң чидиг айтырыгларын көргүскени Херел А.Х. 2010 чыл
Натпит-оол Аялга К. чыл А.Даржайның прозазында ава кижиниң салым-чолу («Он рубль», «Дүнеки автобус», «Сагыштың ыстап аарыыр эрээзи») Чамзырын Е.Т. 2011 чыл
Донгак Хүлер О. А.Даржайның шүлүглелдеринде символиктиг овур-хевирлер Күжүгет М.А. 2011 чыл
Донгак Хүлер О. А.Даржайның шүлүглелдеринде символиктиг овур-хевирлер Күжүгет М.А. 2011 чыл
Ховалыг Чойгана А. А.Даржайның «Оңгар» деп тоожузунуң поэтиктиг бот-тускайлаңы Очур Т.Х. 2011 чыл
Хүрең-оол Милана В. А.Даржайның шүлүктеринде үени көргүскениниң онзагайы Очур Т.Х. 2011 чыл
Хомушку Анчы В. А.Даржайның хамааты лириказы Соян А.М. 2014 чыл