Даржай Александр Александрович

Даржай Александр Александрович

Тываның билдингир чогаалчыларның бирээзи Александр Александрович Даржай 1944 чылдың ноябрь 3-те Сүт-Хѳл кожууннуң Суг-Аксынга мал эмчилериниң ѳг-бүлезинге тѳрүттүнген. Ооң чаш болгаш элээди үелери Чаа-Хѳл кожуунга эрткен. 1962 чылда Чаа-Хѳл ортумак школазын дооскан соонда, «Найырал» совхозтуң Кызыл-Даг салбырынга (Булуң-Терек) ажылдап эгелээн.