Шоюн Александр Сан-оолович

Шоюн Александр Сан-оолович

         Шоюн Александр Сан-оолович Тыва Автономнуг Областың Тес-Хем районнуң Берт-Даг сумузунга 1956 чылдың август 4-те төрүттүнген. Шүлүкчү , прозачы.

         Б. Шукшин аттыг дээди театр училищезин, М. Горький аттыг  литературлуг институдун дооскан.

         Тываның уран-чүүл театрының артизи, кореспондент. Килдис эргелекчизи, “Тываның аныяктары”- солунунуң редакторунуң оралакчызы, Тыва АССР -ниң министрлер чөвүлелиниң  даргазынын оралакчызы, Кызылдың хоорай комитединиң СЭКП-ның инструктору болуп ажылдап чораан.  Амгы үеде «Сылдысчыгаш” уруглар солунунуң редактору, уругларга “Алдын кушкаш”- деп журналды үндүруүп турар.

         Чогаал ажылын 1975 чылдан эгелеп бижип эгелээн. Ол-ла чылын “Тываның аныяктары” солунга “Теректиг хем”- деп шүлүү парлаттынган. 1987 чылда  бичии уругларга “Балыктар аштай бээр”- деп бир дугаар кыска чечен чугаалары үнген. 2003 чылда “Чылдың үелери”, “Кандаай чоор”чыындылары үнгүлээн. Уругларга бижээн шүлүктери өөредиглиг, баштак аян- биле бижиттинген.

         2009 чылда бир дугаар орус дылдан тыва дылче   А. Чеховтуң, В. Розованың, Г. Федякованың, П.Панчеваның, Я. Тауаның, Д.Сультинованың, Э. Успенскиниң, В. Голявкинниң, М. Рамазанованың болгаш өскелерниң   очулгаларын кылган. 2009 чылда  делегей чоннарының тоолдарындан “Ийи дамырак”чыындызын үндүрген.

         Тыва Республиканың культуразының  алдарлыг ажылдакчызы. ССРЭ-ниң журналистер эвилелиниң, Россияның уран-чүүл театрының, Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү.

 

Материалды филология факультединиң 2016 чылдың доозукчузу Донгак Ай-Суу белеткээн.