Намзырай Зоя Алдын-ооловна

Намзырай Зоя Алдын-ооловна

Намзырай Зоя Алдын-ооловна 1941 чылдың сентябрь 7-де Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээрге мал-чер ажыл-агыйлыг өг-бүлеге төрүттүнген. Ава-ачазы Куулар Намзырай Дажы-Серенович, Донгак Чанчываа Дондуковна — Тываның баштайгы аар-үлетпүрүнүң эгези – алдын уургайларының – баштайгы ажылчыннары чораан. 1957 чылда Кызыл-Мажалык ортумак школазының 8 клазын дооскаш, Тыва областьтың Культура яамызынга ажыттынган 1 чыл чартык библиотекарлар курзун дооскан. 1958-1961 чылдарда Барыын-Хемчиктиң партия райкомунуң библиотеказынга, 1961-1962 чылдарда Бай-Хаактың район библиотеказынга ажылдавышаан, Канскиниң библиотека техникумунга өөренип чораан. Ооң соонда Кызылдың Башкы институдунга тыва дыл, литература кафедразының лаборантызы, Бүгү-эвилелдиң театр ниитилелиниң библиотеказынга, Тываның ном үндүрер черинге ажылдааш, 1998 чылда хүндүлүг дыштанылгаже үнген.

Чогаал ажылын 1957 чылда эгелээн. «Москва», «Бора-коданнар», «Анай-Хаак» деп шүлүктерү «Сылдысчыгаш», «Тываның аныяктары» солуннарынга парлаттынгылаан. Тыва чогаалчыларның парлалга органы – «Улуг-Хем» альманагынга 1961 чылдан эгелеп шүлүктери парлаттынган. «Шончалай» (1976), «Дуруяалыг-Шөл» (1986), «Аяк хээлиг Тыва чуртум» (1994) деп номнарны үндүрген. Шүлүктериниң орус дылда очулгалары «Огонёк», «Дружба народов», «Пионер» сеткүүлдеринге, «Улуг-Хем» альманагынга С.В. Козлова, Ю. Вотяковтуң, Г.И. Принцеваның, Э.Б. Цаллагованың, Б.Прудниковтуң, И.П. Принцеваның, С. Өндүрнүң очулгалары-биле, база ол ышкаш моол, кыргыс, якут, бурят, казах дылдарда чыынды номнарга чогаалдары үнгүлээн. Тываның чогаалчыларының «Поэты славят Туву» деп шүлүк номнарынга С.В. Козлованың очулгалары-биле «Саян даглары» болгаш өске шүлүктери кирген.

«Күш-ажылдың хоочуну» медальдың эдилекчизи. Тыва Республиканың Дээди Совединиң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан.

 

материалды Тываның чогаалчылары. номдан алган катап коор !