Чадамба Леонид Борандаевич

Чадамба Леонид Борандаевич

(1918-1987чч.)

Леонид Борандаевич Чадамба 1918 чылдың март 18-те Тожу районунуң амгы «Совет Тыва» колхозунуң девискээринде Хоң-Шөл деп черге аңчы араттың өг-бүлезинге төрүттүнген. 1927-1929 чылдарда моол бижикке өөренип алгаш, Тожуда Ээн-Суг хүрээзинге хуурактап, ооң соонда Тоора-Хемге эге чада школазын дооскан [Л.Ч., 1966, ар. 84].

1929 чылда Тоора-Хем, 1930 чылда Кызылдың пионер школазынга өөренип кирген. 1937 чылда Кызылдың башкы техникумунун дооскаш, башкылап ажылдай берген. 1941 чылдан бээр СЭКП-ниң кежигүнү Улуг-Хем чогаал альманагын редакторлап ажылдаан. Шүлүкчү, прозачы. 1945, 1946 болгаш 1950 чылдарда ССРЭ-ниң Дээди Совединиң депутадынга, Тыва область Совединиң депутадынга соңгуткулаан 1955 чылда областың партия школазын дооскан. ТАР-ның Улус чырыдыышкын яамызының метод кабинединиң эргелекчизинге, ТАР-ның Эртем Комитединиң даргазынга, Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институдунга директорунга, СЭКП обкомунуң школа килдизиниң эргелекчизинге, Тыва АССР-ниң Культура министринге ажылдап чораан. [А.Д , 1978, ар. 5-6].