Тамба Салчак Өдекеевич

Тамба Салчак Өдекеевич

Салчак Өдекеевич Тамба 1918 чылдың март 15-те Каа-Хем кожууннуң Оштан деп черге төрүттүнген. Чайлаг школазының эге клазын доозуп алгаш, Алтайның Ойрот-Тура (Горно-Алтайск) хоорайга кодээ ажыл-агый техникумун база Кызылга совет-партия школазын дооскан. Башкылап, партия ажылдарынга ажылдап чораан. 1951 чылдан эгелеп, «Шын» солунга чогаал ажылдакчызы бооп 28 чыл ажылдаан.

Шүлүкчү, журналист. Баштайгы «Доңгада кадык» деп ному 1955 чылда чырыкче үнген. Дараазында чылдарда «Мээн ырым» (1956), «Шүлүктер» (1960), «Мээн байым» (1960), «Чоннуң үнү» (1968), «Бичии дургун» (1973), «Амыргалаар» (1978) деп номнары парлаттынган. Ол А. Фадеевтиң «Чылча шавыышкын», А. Кахарның «Хензиг кушчугаш», С. Бабаевскийниң «Алдын сылдыстың кавалери», А. Кутуйнуң «Чоруттунмаан чагаалар», Ю. Шестаковтуң «Көжүлдениң көк хады» деп чогаалдарын тыва дылче очулдурган. Ооң чогаалдары орус, тыва дылдарда бижиттинген.

ССРЭ-ниң Журналистер эвилелиниң кежигүнү.

Салчак Тамбаның чогаалдарынга А. Калзан, С. Козлова, О. Сувакпит болгаш өскелер-даа сайгарылгаларны кылып, үнелелди бергеннер.

С.О. Тамбаның чогаалдарының даңзызы А. Пушкин аттыг библиотеказының библиографтыг номунда бар.

С.О. Тамба 1983 чылдың март 16-да мөчээн.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)