Парлаттынып үнген чогаалдары
 1. «Чалча-даа, хөдел-даа эвес...». «Чалча-даа, хөдел-даа эвес...» . - Кызыл: ТывНҮЧ Ю.Ш. Кюнзегеш, 2013
 2. Авамга боодал чечээм. Авамга боодал чечээм Шүлүктер. - Кызыл. «Эне сѳзү», 1998
 3. Алды куржаг. Алды куржаг Шүлүктер. - Кызыл, 2011
 4. Артыш айдызы. Артыш айдызы Шүлүктер. - Кызыл, 1982
 5. Арчынын Jыды. Арчынын Jыды . - Горно-Алтайск, 1985
 6. Благословение Неба и Земли. Благословение Неба и Земли . - Москва: «Советский писатель», 2004
 7. Дүлгээзинниг аян. Дүлгээзинниг аян Шүлүк дугайында. - Кызыл: Республика типографиязы, 2004
 8. Звон стремян. Звон стремян Стихи, поэмы. - Кызыл, 1980
 9. Зерна добра. Зерна добра Стихи, поэмы. - Кызыл, 1989
 10. Идегелдиң чырыы. Идегелдиң чырыы Шүлүктер. - Кызыл: Республиканская типография, 2005
 11. Казанак. Казанак хоорай төөгүлери. - Кызыл: Республика типографиязы, 2006
 12. Кылаңнашкан дамдылар. Кылаңнашкан дамдылар Ожук даштары. - , 2008
 13. Моление у очага. Моление у очага Стихи – ожук даштары. - Кызыл. Типография ИП Ооржак Р.К., 2014
 14. Молюсь утреннему свету. Молюсь утреннему свету Стихи, поэмы. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2012
 15. Мѳңге чер. Мѳңге чер Шүлүктер. - Кызыл, 1985
 16. Песня неоперившейся любви. Песня неоперившейся любви Книга прозы. - Кызыл: Республиканская типография, 2004
 17. Пришла пора. Пришла пора Стихи. - Москва: «Молодая гвардия», 1986
 18. Сарыг бүрү үезинниӊ сарынналы. Сарыг бүрү үезинниӊ сарынналы шүлүктер. - ТывНҮЧ, 1933
 19. Сылдыстыгда дүш. Сылдыстыгда дүш Тоожу, чечен чугаалар. - Кызыл, 1979
 20. Хүн чөөн чүктен үнер. Хүн чөөн чүктен үнер . - Кызыл. ТывНҮЧ, 2013
 21. Четкер четкизи. Четкер четкизи Тоожулар, чечен чугаалар. - Кызыл, 1991
 22. Чогаалдар чыындызы. Чогаалдар чыындызы . - Кызыл, 1994
 23. Чурттаарын күзезиңзе. Чурттаарын күзезиңзе Тоожулар, чечен чугаалар. - Кызыл, 1984
 24. Чуртталганың шириин шѳлү. Чуртталганың шириин шѳлү Шүлүктер. - Кызыл, 1999
 25. Шаг-үениң шылгалдазы. Шаг-үениң шылгалдазы Шүлүк ному. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2004
 26. Шагар-оътта шалың. Шагар-оътта шалың Проза ному. - Кызыл, 1995
 27. Щедрый очаг. Щедрый очаг Стихи, поэмы. - Москва: «Современник», 1985
 28. Ынакшылдың ширээзи. Ынакшылдың ширээзи Сонеттер дептери. - Кызыл, 2003
 29. Эргелениг. Эргелениг Шүлүктер. - Кызыл, 1978
 30. Ѳглеривис ак-кѳк ыжы. Ѳглеривис ак-кѳк ыжы Шүлүктер. - Кызыл, 1987
 31. Үделге. Үделге Шүлүктер. - Кызыл, 1975