Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Дыӊ-на чаӊгыс. Дыӊ-на чаӊгыс шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2014
  2. Дүлгээзинниг аян. Дүлгээзинниг аян Шүлүк болгаш шүлүкчүлер дугайында чугаалар. - Кызыл: Национал школа хөгжүдер төп, 2004
  3. Сарыг бүрү үезиниӊ сырынналы. Сарыг бүрү үезиниӊ сырынналы . - ТывНҮЧ, 1993
  4. Чурттаарын күзезиӊзе. Чурттаарын күзезиӊзе тоожулар, чечен чугаалар. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1984