Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Кандаай чоор?. Кандаай чоор? чечен чугаалар. - ТывНҮЧ, 2003
  2. Коданчыгаш биле адыг оглу. Коданчыгаш биле адыг оглу шүлүктер. - тоол, 2013