Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Алдын херел айызалы. Алдын херел айызалы сонеттер боондаа. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2001
  2. Сеткил чечээ. Сеткил чечээ шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1995