Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Суг-чинчилер. Суг-чинчилер шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1992
  2. Суг-чинчилер. Суг-чинчилер Шүлүктер, Шүлүглелдер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1992
  3. Сында одаглар. Сында одаглар шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1965
  4. СЫНДА ОДАГЛАР. СЫНДА ОДАГЛАР шүлүктер. - ТЫВАНЫҢ НОМ ҮНДҮРЕР ЧЕРИ КЫЗЫЛ, 1965
  5. Сыргалар. Сыргалар новеллалар, тоожулар. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1989
  6. Хөрлээ. Хөрлээ шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1972
  7. Шүлүктер. Шүлүктер шүлүктер. - Кызыл, 2009
  8. Ынакшыл. Ынакшыл шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1968
  9. Өшпес кезек – оттуг чечек. Өшпес кезек – оттуг чечек шүлүктер. - Кызыл, 2009