Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Бистиң малывыс. Бистиң малывыс шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2002
  2. Улуг-Хемим. Улуг-Хемим . - Кызыл: ТывНҮЧ, 1967
  3. Үш томнуг чогаалдар чыындызы. Ийиги том.. Үш томнуг чогаалдар чыындызы. Ийиги том. шүлүктер, шүлүглелдер, тоожулар, чечен чугаалар. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1989
  4. Үш томнуг чогаалдар чыындызы. Үшкү том.. Үш томнуг чогаалдар чыындызы. Үшкү том. тоожулар, чечен чугаалар, чаа тоолдар, шиилер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1992