Парлаттынып үнген чогаалдары
  1. Сыын-Чүрээ. Сыын-Чүрээ шүлүктер, шүлүглел. - Кызыл: ТывНҮЧ, 2003
  2. Уран ырым – Улуг-Хемде. Уран ырым – Улуг-Хемде ырылар. - Кызыл: Тип. «Тыва Республика», 2004
  3. Ынакшылдың сөөлгү белээ. Ынакшылдың сөөлгү белээ шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1995
  4. Өөрүшкүнүң сөзү. Өөрүшкүнүң сөзү шүлүктер. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1984