Өске чогаалдарны тыва дылче чогаалчының очулдурганы
  1. А. Адаров Адаров А. Мѳңге даглар: А. Адаров/ очул. А. Даржай - Кызыл: ТывНҮЧ, 1983
  2. А. Барто Барто А. Харлыг кыжын чечектер дээш: А. Барто/ очул. Э. Кечил-оол, А. Даржай - Кызыл: ТывНҮЧ, 1975
  3. А. Блок Блок А. Он ийи: А. Блок/ очул. А. Даржай, М. Кенин-Лопсан, Ю. Кюнзегеш, В. Монгуш, О. Сувакпит, М. Олчей-оол - Кызыл: ТывНҮЧ, 1981
  4. С. Данилов В. Данилов. Манчараның маңган ады: С. Данилов/ очул. А. Даржай, С. Сарыг-оол, Ю. Кюнзегеш - Кызыл: ТывНҮЧ, 1976
  5. А. Грибоедов Грибоедов А. Угаан човулаңы: А. Грибоедов/ очул. А. Даржай - Кызыл: ТывНҮЧ, 1979
  6. С. Гудзенко Гудзенко С. Оруктар: С. Гудзенко/ очул. М. Кенин-Лопсан, М. Доржу, А. Даржай б.о.ѳ. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1979
  7. С. Есенин Есенин С. Авамга чагаа : С. Есенин/ очул. Ю. Кюнзегеш, В. Серен-оол, М. Доржу, А. Даржай б. о. ѳ. - Кызыл: ТывНҮЧ, 1980
  8. В. Липатов Липатов В. Кѳдээ суурнуң шагдаазы: В. Липатов/ очул. А. Даржай - Кызыл: ТывНҮЧ, 1977
  9. А. Пушкин Пушкин А. Балыкчы болгаш балык дугайында: А. Пушкин/ очул. А. Даржай - Кызыл: Новости Тувы, 2001
  10. Б. Укачин Укачин Б. Ѳлүмге чедир ам-даа ырак: Б. Укачин/ очул. А. Даржай - Кызыл: ТывНҮЧ, 1981