Ыры апарган шүлүктериниң сөзүлелдери

Ыры апарган шүлүктери

 1. Тыва эки турачыларга (аялгазы Н.Чамбалдыы)
 2. Төрээн Тывам (аялгазы  М.Дамбаштайныы)
 3. Улуг-Хемим – төрээн хемим (аялгазы  М.Дамбаштайныы)
 4. Улуг-Хемим (аялгазы Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
 5. Артып калам чорукчу   ( аялгазы   Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
 6. Чааты хемим  (аялгазы   Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
 7. Кара-Хөл. Улаатай (аялгазы  Г.Базырныы)
 8. Кежиим (аялгазы А.Сагаачыныы)
 9. Улуг-Хемим  (аялгазы  И.Моховтуу)
 10. Чараш хемим Чааты  (аялгазы  И.Моховтуу)
 11. Чаатыда Чодураа  (аялгазы  Б.Кенештии)
 12. Чедер-Хөлүм  (аялгазы  М.Мандаржаптыы )
 13. Ынакшылым   (аялгазы  Г.Базырныы)
 14. Ынакшыл дээр (аялгазы  С.Бадырааныы)
 15. Оон өске күзелим чок  (аялгазы С.Бюрбении)
 16. Чүрек  (аялгазы  С.Бюрбении)
 17. Көвүрүг  (аялгазы  С.Бюрбе нии)
 18. Чурттаал эжим (аялгазы А.Сагаачыныы )
 19. Кара суг  (аялгазы  А.Сагаачыныы)
 20. Чалыыларның сеткилинде  (аялгазы  А.Сагаачыныы)
 21. Күскү бүрү  (аялгазы  А.Хоюгбанныы )
 22. Алдынай (аялгазы А.Хоюгбанныы )
 23. Частың муңгаа (аялгазы В.Монгуштуу )
 24. Саанчылар (аялгазы А. Йомужаптыы)
 25. Ийи карааң (аялгазы  Н.Чамбалдыы)
 26. Кыпсыр бис бе? (аялгазы И.Моховтуу)
 27. Честек-кадым (аялгазы Х.Дамбаныы)
 28. Школамны  (аялгазы  С.Саттыы)
 29. Төрээн черни камнаалыңар (аялгазы Н.Чамбалдыы)
 30. Шагаан-Арыг хоорай  (аялгазы  Н.Чамбалдыы)
 31. Дагааларым  (аялгазы А.Чыргал-оолдуу)
 32. Чечектерим  (аялгазы Ю.Сундуйнуу )
 33. Эргим башкы (аялгазы С.Саттыы)
 34. Алдынай  (аялгазы Авторнуң)
Ыры апарган шүлүктериниң даңзызы