Ыры апарган шүлүктериниң сөзүлелдери

Ыры апарган шүлүктери

  1. Тыва эки турачыларга (аялгазы Н.Чамбалдыы)
  2. Төрээн Тывам (аялгазы  М.Дамбаштайныы)
  3. Улуг-Хемим – төрээн хемим (аялгазы  М.Дамбаштайныы)
  4. Улуг-Хемим (аялгазы Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
  5. Артып калам чорукчу   ( аялгазы   Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
  6. Чааты хемим  (аялгазы   Б.Чүлдүм-Сүрүннүү)
  7. Кара-Хөл. Улаатай (аялгазы  Г.Базырныы)
  8. Кежиим (аялгазы А.Сагаачыныы)
  9. Улуг-Хемим  (аялгазы  И.Моховтуу)
  10. Чараш хемим Чааты  (аялгазы  И.Моховтуу)
  11. Чаатыда Чодураа  (аялгазы  Б.Кенештии)
  12. Чедер-Хөлүм  (аялгазы  М.Мандаржаптыы )
  13. Ынакшылым   (аялгазы  Г.Базырныы)
  14. Ынакшыл дээр (аялгазы  С.Бадырааныы)
  15. Оон өске күзелим чок  (аялгазы С.Бюрбении)
  16. Чүрек  (аялгазы  С.Бюрбении)
  17. Көвүрүг  (аялгазы  С.Бюрбе нии)
  18. Чурттаал эжим (аялгазы А.Сагаачыныы )
  19. Кара суг  (аялгазы  А.Сагаачыныы)
  20. Чалыыларның сеткилинде  (аялгазы  А.Сагаачыныы)
  21. Күскү бүрү  (аялгазы  А.Хоюгбанныы )
  22. Алдынай (аялгазы А.Хоюгбанныы )
  23. Частың муңгаа (аялгазы В.Монгуштуу )
  24. Саанчылар (аялгазы А. Йомужаптыы)
  25. Ийи карааң (аялгазы  Н.Чамбалдыы)
  26. Кыпсыр бис бе? (аялгазы И.Моховтуу)
  27. Честек-кадым (аялгазы Х.Дамбаныы)
  28. Школамны  (аялгазы  С.Саттыы)
  29. Төрээн черни камнаалыңар (аялгазы Н.Чамбалдыы)
  30. Шагаан-Арыг хоорай  (аялгазы  Н.Чамбалдыы)
  31. Дагааларым  (аялгазы А.Чыргал-оолдуу)
  32. Чечектерим  (аялгазы Ю.Сундуйнуу )
  33. Эргим башкы (аялгазы С.Саттыы)
  34. Алдынай  (аялгазы Авторнуң)
Ыры апарган шүлүктериниң даңзызы