Чогаал ажылынче 1965 чылдан эгелеп кирген. «Талыгырда чаңгы» (1978), «Чолдак аңчының чугаалары» (1982), «Эрги хонаштар» (1983), «Сыын чады» (1986), «Хөлегеден дескеш» (1990), «Бүрен ховузунуң чажыды» (1990), «Салымының шаажызы» (1995), «Эрлик ораны четкеш келдим» (1997), «Меңниг сегел» (2008) деп проза номнарының автору. Ооң чогаалдары орус дылга үнгүлээн. Ол А. Чеховтуң чогаалдарын тыва дылче очулдургулаан.

ССРЭ-ниң Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

Э.Л. Донгак 2008 чылда мөчээн.