Чогаалчының дугайында ажылдар

Тыва дылда

Орус дылда

  1. Антонина Донгак. С.А.Сарыг-оолдуң чогаалдарында шажынчы үзел-бодалдар// . - 0.
  2. Калиндуу Кызыл-оол. Бистиң малывыс// . - 0.