Ооржак Лидия Хорагаевна

Ооржак Лидия Хорагаевна

    Лидия Хорагаевна Ооржак 1958 чылдыӊ декабрь 17-де Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумузунда Шанактыг-Өдек деп черге төрүттүнген. 1975 чылда Чыраа-Бажыныӊ ортумак школазын дооскаш, Кызылдыӊ педагогика училищезинге өөренип кирген. 1978 чылда Кызылда күрүнениӊ педагогика институдунуӊ филология факультединче өөренип киргеш, 1983 чылда ону доозуп, «Тыва дыл болгаш чогаал, орус дыл болгаш чогаал башкызы» деп мергежилди чедип алган. 

     1983-1984 чылдарда Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Чыраа-Бажы, Барыын-Хемчиктиӊ Дөң-Терезин 1985-1986 школаларынга ажылдаан. Ак-Довурак хоорайныӊ 2 дугаар школазынга (1987-2010) 23 чыл дургузунда ажылдап келген.

Лидия Ооржактың башкылаашкын ажылынга чедиишкиннери дээш, «Россия Федерациязының ниити ѳѳредилгезиниң хүндүлүг ажылдакчызы» деп  атты  2000 чылда аӊаа тывыскан. Лидия Хорагаевна – дээди категорияныӊ башкызы. 2006 чылда Россия чергелиг «Тергиин башкы» деп мөөрейниӊ тиилекчизи болуп, РФ-тиӊ Ниити өөредилге министерствозунуӊ баштайгы грантызын алган.

2009-2010 өөредилге чылында Кызылдыӊ школа-интернадынга тыва дыл, чогаал башкызы болуп ажылдаан. Ол школа-интернатка ажылдап турган үезинде Кызылдыӊ 95 чыл ою, Алдан-Маадыр аттыг чурт-шинчилел музейиниӊ 80 чыл оюнга тураскааткан «Музейге кичээлдер» деп хоорай башкыларыныӊ аразынга мөөрейге киришкеш, «Краеведение» (Чурт-шинчилел ажылы) деп номинацияга ийиги чергениӊ диплому-биле шаӊнаткан.

         2010 чылда Тиилелгениӊ 65 чыл оюнга тураскааткан өөреникчилерниӊ «Келир үеже базым» деп эртем-практиктиг конференциязынга 8-ки класстыӊ өөреникчизи Донгак Чолдуг Л.Х.Ооржактыӊ удуртканы «Тыва эки турачы Сендажы» деп илеткелин номчааш, 2-ги черни алган. Ол ажыл «Первое сентября» деп журналда парлаттынган.

2010 чылдан тура Тыва Республиканың аграрлыг тыва дыл, чогаал башкызы болуп бо хүннерге чедир ажылдап чоруур.

       ТР-ниӊ тыва дыл, чогаал башкыларыныӊ «Чылдыӊ башкызы» деп мөөрейлеринге 2 удаа киришкен. 2002 чылда баштайгы мөөрейге киришкеш, «Сердце отдаю детям» (Чүрээмни уругларга өргүп тур мен) деп аттыӊ эдилекчизи болган. 2010 чылда ол-ла мөөрейге киришкеш, республиканыӊ тыва дыл, чогаал башкыларыныӊ аразынга 1-ги черни ээлеп, «2010 чылдыӊ башкызы» деп атты чаалап алгаш, Москвага Россияныӊ төрээн чогаал башкыларыныӊ аразынга мөөрейге киришкен. «умк созд-ль Эртем-шинчилел ажылдары» деп номинацияга диплом-биле шаӊнаткан. 

Материалды филология факультединиң 2015 чылдың доозукчузу Бадыраа Чочагай Евгеньевна белеткээн.