Шоюн Александр Сан-оолович

Шоюн Александр Сан-оолович

         Шоюн Александр Сан-оолович Тыва Автономнуг Областың Тес-Хем районнуң Берт-Даг сумузунга 1956 чылдың август 4-те төрүттүнген. Шүлүкчү , прозачы.

         Б. Шукшин аттыг дээди театр училищезин, М. Горький аттыг  литературлуг институдун дооскан.

         Тываның уран-чүүл театрының артизи, кореспондент. Килдис эргелекчизи, “Тываның аныяктары”- солунунуң редакторунуң оралакчызы, Тыва АССР -ниң министрлер чөвүлелиниң  даргазынын оралакчызы, Кызылдың хоорай комитединиң СЭКП-ның инструктору болуп ажылдап чораан.  Амгы үеде «Сылдысчыгаш” уруглар солунунуң редактору, уругларга “Алдын кушкаш”- деп журналды үндүруүп турар.

        

 

Материалды филология факультединиң 2016 чылдың доозукчузу Донгак Ай-Суу белеткээн.