Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна

Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна

Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна 1951 чылдыӊ май 12-де Сүт-Хөл кожууннуӊ Бора-Тайга суурга хөй ажы-төлдүг малчын өг-бүлеге төрүттүнген. Школаны 1968 чылда Бора-Тайга ортумак школазын дооскаш, Кызылдыӊ педагогика институдунче өөренип кирип алган. Ол аӊаа өөренип тургаш, 1974 чылда С. Сүрүӊ-оолдуӊ удуртуп-баштап турганы ,,Дамырак” чечен чогаал каттыжыышкыныныӊ кежүгүнү апарган. Ол-ла чылын ,,Тываныӊ аныяктар” солунга ооӊ баштайгы шүлүктери парлаттынып, шүлүкчү боор салым-чаяаны улам тода илереттинген.

Ол 1975 чылда педагогика институттунуӊ филология факультедин дооскан. 1975-1976 чылдарда Чөөн-Хемчик кожуунуӊ Бажыӊ- Алаак суурунга башкылап турган. 1976-1978 чылдарда Москвада комсомолдуӊ Дээди школазыныӊ журналистика салбырынга өөренип чораан. Бо чүүл ол үениӊ аныяктарыныӊ, ылаӊгыя тыва кыстарныӊ, аразындан А. Ховалыгныӊ элээн бурунгаар көрүштүг, үзел-бодалдыг болганыныӊ херечизи.

Артык Ховалыг 1990 чылдарныӊ бирги чартыынга чедир ,,Тываныӊ аныяктары” солуннуӊ килдис эргелекчизинге болгаш культура яамызынга ажылдап чораан. Оон ангыда үр үелер иштиндеТР-ниӊ Журналистер Эвилелин баштап чораан. 1991 чылда ооӊ удуртулгазы-биле ,,Эне сөзү”солун, 1996чылда ,,Кадын” сеткүүлү үнүп эгелээн. Ол ,,Эне сөзү” солуннуӊ кол редактору. Бо-ла бүгү харылсаалгалыг ажылдар- биле чергелештир шүлүкчү А. Ховалыг сөстүӊ уран чүүлүн уламчылап, Тыва Республиканыӊ херээжен чогаалчылар хүрээлелиниӊ удуртуп чораан. Артык Ховалыгныӊ үре түӊнелдиг чогаадыкчы ажыл-ижи үнелелди алган. Шүлүкчү « Тыва Республиканыӊ алдарлыг ажылдакчызы», «Росия Федерациязыныӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы».

Материалды филология факультединиң 2017 чылдың доозукчузу Куулар Чимис белеткээн.