Куулар Николай Шагдыр-оолович

Куулар Николай Шагдыр-оолович

Николай Шагдыр-оолович Куулар 1958 чылдыӊ апрель 4-те Өвүрнүӊ Торгалыгга төрүттүнген. Торгалыг ортумак школазын дооскан. 1980 чылда  Томскиниӊ политехниктиг институдунуӊ автоматика болгаш электромеханика факультедин дооскан. Москвада А.М. Горький аттыг литература институдун  1991 чылда дооскан.

Тыва АССР-ниӊ Чоннуӊ амыдырал-хандырылга яамызынга инженерлеп, “Шын” солуннуӊ редакциязынга үлетпүр килдизинге корреспондентилеп, Тываныӊ Күрүне университединге улуг башкы бооп, “Улуг-Хем” сеткүүлдүӊ кол редактору бооп ажылдап чораан. 1993-1995 чылдарда Тываныӊ Чогаалчылар эвилелиниӊ баштаар черин даргалаан. Бойдус камгалакчыларыныӊ “Бойдус кыйгызы”, Өвүр кожууннуӊ “Өвүрнүӊ судалы” деп солуннарны редакторлап, үндүрүп турган. Амгы үеде Тываныӊ ном үндүрер чериниӊ кол редактору.

Баштайгы шүлүү 1973 чылда “Шын” солунга парлаттынган. “Чайык” (1981), “Маӊган ак кулун” (1984), “Өгбелерим чурту” (1988), “Чырык болгаш дүмбей” (1991), “Даӊгына” (1996), “Чолдуӊ ному” (2006) деп шүлүк номнарыныӊ, “Дүүшкүннерлиг ээр-дагыр оруктар” (2002), “Мээӊ таныжым – Таӊды ээзи Даӊгына” (2008) деп проза номнарыныӊ, “Танаа-Херелдиӊ чуртунда” (2004) деп бичии уругларга номнуӊ автору. Тыва дылче А. Пушкинниӊ, М. Лермонтовтуӊ, С. Есенинниӊ, Б. Пастернактыӊ, И. Бунинниӊ шүлүктерин, шүлүглелдерин, кыдат, моол, болгар, казах, бурят, алтай, хакас, татар, кыргыс, украин, япон, эрте-бурунгу еврей, индий чогаалдардан хөй санныг очулгаларны кылган. Н. Кууларныӊ шүлүктерин орус, украин, татар, хакас, моол, болгар, алтай, казах, кыргыс, якут дылдарже очулдуруп, парлаан.

Россияныӊ Чогаалчылар болгаш Журналистер Эвилелдериниӊ кежигүнү. Тыва Республиканыӊ культуразыныӊ алдарлыг ажылдакчызы.