Туң-оол Октябрь Кыргысович

Туң-оол Октябрь Кыргысович

Октябрь Кыргысович Туң-оол 1943 чылдың октябрь 21-де Тыва Арат Республиканың Улуг-Хем кожууннуң Эйлиг-Хем суурунга малчын арат өг-бүлениң ийи дугаар оглу бооп төрүттүнген. Чашкы база чалыы үелерин чогаалчы Чаа-Хөл суурунга эрттирген. Ол-ла суурга ортумак школаны дооскан. Школаны дооскан соонда ойнап өскен Чаа-Хөл суурунга ажылдап артып каан. Аңгы-аңгы чылдарда, хөй-хөй ажылдарга: көдээ культура бажыңын эргелекчилеп, тудуг черлеринге тудугжулап, харылзаа черинге электромонтёрлап, совхозка слесарь-даа бооп ажылдап келген. Чайгы, дыштаныр үезин черле халас эртирбес. 1964-1972 чылдар дургузунда СССР-ниң эртемнер Академиязының Саян-Тыва Археологтуг экспедициязынга эртемден-археологтар А.Д. Грачтың база А.М. Мандельштаманың удуртулгазы-биле лаборантылап ажылдап турган.

1970 чылда Кызыл хоорайның эмчи училищезинге өөренип кирип алган. Өөредилге черин 1973 чылдың июнь айда дооскаш, Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү суурунуң төп эмнелгезинге диш эмчизи бооп ажылдап кирип алган. Ажылдап келген үезиниң иштинде Тыва Республиканың кадык-камгалал яамазының мурнундан хөй-хөй хүндүлүг бижиктер, грамоталар, үнелиг белектер-биле шаңнаткан. Чаңгыс эвес катап көдээ советтиң депутады кылдыр соңгудуп турган. 2001 чылдың ноябрь 20-де Тыва Республиканың президентизиниң чарлыы-биле кадык-камгалал адырынга киирген улуг ачы-хавяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш "Тыва Республиканың кадык-камгалалының алдарлыг ажылдакчызы " деп хүндүлүг атты алган.

Амгы үеде Арыг-Үзүү суурда хүндүлүг дыштанылгада чурттап, чогаал ажылын уламчылап чоруур.

 

Материалды филология факультединиң 2016 чылдың доозукчузу Куулар Сайзана белеткээн.