Аракчаа Куулар Мунзукович

Аракчаа Куулар Мунзукович

   Куулар Аракчаа Мунзукович 1922 чылдың июль 15-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Дагыр-Шемиге төрүттүнген. Бижик-билигге боду өөренип алгаш, Кызылдың совет-партия школазын 1948 чылда дооскан.

   Тываның революстуг аныяктар эвилелиниң аңгы-аңгы организацияларынга секретарьлап, суму даргалап, Өвүрнүң АРЕВЭ кожкомунуң килдис эргелекчизи болуп ажылдап чораан. «Тываның аныяктары», «Шын» солуннарга, Тываның ном үндүрер черинге ажылдап чораан, “Тываның аныяктары» деп солунга күш-ажылчы шылгалданы эрткеш, 60 чылдарның эгезинде «Шын» солуннуң көдээ ажыл-агый килдизиниң корреспондентизинге, килдистиң эргелекчизинге Куулар Аракчаа ажылдап чораан.

   Чаңы бөдүүн шыжыгарын билбес, чону-биле ажык чугаалажыр, кандыг-даа байдалда, бодалда алзыпкан, олче шымныга берген чоруур, бойдусту бодундан артык хүндүлээр чораан.

   ССРЭ-ниң Журналистер эвилелиниң кежигүнү.

   ССРЭ-ниң «Күш-ажылчы шылгарал дээш» деп медалы-биле, Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң Президиумунуң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан.

 

  Аракчаа Куулар Мунзукович Родился 15 июля 1922 года в м. Дагыр-Шеми Дзун-Хемчикского хошуна Тувинской Народной Республики - умер 13 февраля 1993 г. в Кызыле. Прозаик.

   Самостоятельно выучился грамоте, окончил советско-партийную школу (1948).

   Работал секретарем Чыргакынского сумонного комитета ревсомола, заведовал отделом Овюрского хошунного комитета ревсомола, литсотрудником газет в редакциях газет "Тываныӊ аныяктары", "Шын", редактором Тувинского книжного издательства. Прозаик, журналист.

 

Член Союза журналистов СССР.

Награжден медалью "За трудовое отличие", Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.

 

материалды филология факультединин 2016 чылдын доозукчузу Ооржак Аржаан Радикович белеткээн.