Тоюң Константин Чанзанович

Тоюң Константин Чанзанович

Тоюң Константин Чанзанович 1926 чылдыӊ апрель 22-де Тыва Арат Республиканыӊ Барыын-Хемчик кожуунда Бай-Тайганыӊ Хѳл (амгы Бай-Тал) сумузунуӊ Алдыы-Чиңге-Дагга тѳрүттүнген. Кызыл-Мажалык эге школазынга, Тываныӊ хѳгжүм-шии театрыныӊ чанында театр студиязынга ѳѳренип чораан.

1943-1948 чылдарда театр артизинге, Эрзинниӊ Сагаан-Толагай школазынга база Бай-Тайганыӊ школаларынга башкы бооп ажылдап чораан.

Поэт, композитор, башкы болгащ шии артизи К. Ч. Тоюӊ. Тыва чогаалдыӊ үндезилекчилери С. Сарыг-оол, С. Пюрбюнүӊ дузазы-биле шүлүктер болгаш шиилерни бижип эгелээн.

1994 чылда Новосибирск хоорайга үнген хѳй томнуг «Сибирьниӊ болгаш Ыраккы Чѳѳн чүк улустарыныӊ фольклорлуг тураскаалдары» деп номда ооӊ ады кирген.

Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

1956 чылдыӊ декабрь 29-та айыыл-халапка таварышкаш мѳчээн.

 

материалды Дамбый Алевтина Александровна Н. С. Коңгар аттыг Бай-Тал ортумак школазыныӊ тыва дыл болгаш чогаал башкызы, филология факультединиӊ студентизи Соян Шолбан белеткээннер.