Дуюнгар Михаил Монгушевич

Дуюнгар Михаил Монгушевич

Михаил Монгушович Дуюнгар 1952 чылдыӊ апрель 2-де Барыын-Хемчик кожууннуӊ Ак сумузунга малчын өг-бүлеге төрүттүнген.

Кызыл-Мажалык ортумак школазы доозуп, шериг хүлээлге эрттирген соонда, 1976 чылда Кызылдыӊ эмчи училищезин болгаш 1980 чылда Михаил Дуюнгар Москваныӊ М. Горький аттыг литература институдунуӊ проза салбырын көскү совет совет критик, профессор В. И. Гусевтиӊ семинарынга дооскан.

Ажыл-ишчи базымын орук чериниӊ ажылчынындан эгелээш, Мөӊгүн-Тайга, Бай-Тайга, Өвүр кожууннарга фельдшерлеп ажылдап чораан. 1986 чылдан бээр «Тываныӊ аныяктары» солунга корреспондентилеп, ооӊ соонда ол солунну редакторлай берген. Сөөлгү чылдарында Тыва Республиканыӊ Президентизиниӊ парлалга албанынга ажылдап чораан. Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)