Намзырай Зоя Алдын-ооловна

Намзырай Зоя Алдын-ооловна

Намзырай Зоя Алдын-ооловна 1941 чылдың сентябрь 7-де Барыын-Хемчик кожууннуң Шекпээрге мал-чер ажыл-агыйлыг өг-бүлеге төрүттүнген. Ава-ачазы Куулар Намзырай Дажы-Серенович, Донгак Чанчываа Дондуковна — Тываның баштайгы аар-үлетпүрүнүң эгези – алдын уургайларының – баштайгы ажылчыннары чораан. 1957 чылда Кызыл-Мажалык ортумак школазының 8 клазын дооскаш, Тыва областьтың Культура яамызынга ажыттынган 1 чыл чартык библиотекарлар курзун дооскан. 1958-1961 чылдарда Барыын-Хемчиктиң партия райкомунуң библиотеказынга, 1961-1962 чылдарда Бай-Хаактың район библиотеказынга ажылдавышаан, Канскиниң библиотека техникумунга өөренип чораан. Ооң соонда Кызылдың Башкы институдунга тыва дыл, литература кафедразының лаборантызы, Бүгү-эвилелдиң театр ниитилелиниң библиотеказынга, Тываның ном үндүрер черинге ажылдааш, 1998 чылда хүндүлүг дыштанылгаже үнген.

«Күш-ажылдың хоочуну» медальдың эдилекчизи. Тыва Республиканың Дээди Совединиң Хүндүлүг бижии-биле шаңнаткан.