Саган-оол Олег Карламович

Саган-оол Олег Карламович

Олег Карламович Сагаан-оол 1913 чылдьщ январь 1-де ыва Республиканың амгы Чөөн-Хемчик кожууннуң Шемиге эрүттүнген. 1928 чылда Кызылга моол бижик өөренип турган, эге классты доозуп алган. 1930-1935 чылдарда Улан-Удэге оол ажылчын факультетке өөренгеш, Иркутскиниң башкы институдунга өөренип киргеш, дооскан. СЭКП ТК-ның чанында партияның Дээди школазын дооскан.

Кызылдың өөредилге комбинадынга башкылап, Тыва радиокомитедин даргалап, область прокурору болуп ажылдап, 1946-1971 чылдарда Тываның Чогаалчылар эвилелиниң баштаар черин даргалап чораан. Тыва литератураның үндезилекчилериниң бирээзи, прозачы, шүлүкчү, очулдурукчу, драматург.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)