Бадра Иргит Үжүней оглу

Бадра Иргит Үжүней оглу

Бадра Үжүней оглу Иргит 1910 чылдың февраль 10-да амгы Тываның Тес-Хем кожуунунда Чыргалаңды деп черге төрүттүнген. Самагалдай хүрээзинге өөренип тургаш, моол бижикти өөренип алган. 1929 чылда Араттың революстуг шериинге албан хүлээлгезин эрттирип, аңаа биче командирлер школазын дооскаш, Москваның Фрунзе аттыг шериг академиязының чанында түр курузун дооскаш, Ревшеригниң полк комиссары бооп ажылдап чораан. Совет-партия школазын дооскаш, аныяктар Эвилелиниң бирги секретары, 1941-42 чылдарда ТАР-ның сайыттар чөвүлелиниң чанында культура комитединиң даргазы бооп ажылдап, 1942-43 чылдарда ТАР-ның Моол Арат Республикада бүрүн эргелиг төлээзи турган. Тыва ССРЭ-ге каттышкан соонда, партия Тыва обкомунуң секретарынга ажылдап, дараазында чылдарда республиканың аңгы-аңгы школаларынга башкылап ажылдап чораан.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)