Ондар Александр Сүүр-оолович

Ондар Александр Сүүр-оолович

Ондар Александр Сүүр-оолович 1954 чылды февраль 12-де Сүт-Хөл кожууннуӊ Ишкин-Аксы суурунга башкы улустуӊ өг-бүлезинге төрүттүнген. 1971 чылда Шагаан-Арыгныӊ №2 ортумак школазын дооскан. Ажылчын намдарын ол-ла чылын «Тываныӊ аныяктары» солуннуӊ литературлуг ажылдакчызы кылдыр эгелээн. 1972-1974 чылдарда шериг хүрээлезин Курил ортулуктарынга кызыгааржы заставага эрттирген. 1979 чылда Новосибирскиниӊ көдээ ажыл-агый институдун дооскаш, беш чыл иштинде Улуг-Хем кожууннуӊ «Улуг-Хая» совхозунга кол зоотехниктээн. 1984 чылдыё сентябрьда Күрүнениӊ айыыл чок чорук органнарынче ону келдирткен, 2009 чылда пенсияже үнген. Халажылгада полковник.

Тыва Республиканыӊ Чазааныӊ даргазыныӊ айыыл чок чорук талазы-биле дузалакчызы болуп беш чыл ажылдаан. Ооӊ соонда «Шын» солунга очулдурукчулап, Тываныӊ көдээ ажыл-агый яамызынга килдис эргелекчизиниӊ оралакчызы болуп ажылдап чораан.

 

Материалды автор боду Александр Сүүр-оолович белеткээн.