Чооду Кара-Күске Күнзекович

Чооду Кара-Күске Күнзекович

Кара-Күске Күнзекович Чооду 1936 чылдыӊ май 5-те Тес-Хем кожууннуӊ Самагалтайга төрүттүнген.

Самагалтай чеди чыл школазын, Кызылдыӊ көдээ ажыл-агый техникумун, Кызылдыӊ күрүнениӊ башкы институдун дооскан.

Ажылчын базымын кадарчылап, трактористеп, агрономнап эгелээш, «Тываныӊ аныяктары» солунга килдис эргелекчилеп, «Сылдысчыгаш» солунга харыысалгалыг секретарь болуп, «Шын» солунга 19 чыл ажылдап, «Улуг-Хем», «Хем-Белдири», «Эге сөзү» солуннарга редакторлап чораан. Шүлүкчү, журналист. Чогаалдары колдуунда уругларга тураскааттынган.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)