Тамба-Сүрүӊ Александр Чаш-оолович

Тамба-Сүрүӊ Александр Чаш-оолович

ТАМБА-Сүрүӊ Александр Чаш-оолович

(1914-1971 чч.)

Александр Чаш-оолович Тамба-Сурун 1914 чылдыӊ июньде Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Шемиде Узун Кара-Сугга төрүттүнген. Чадаананыӊ Алдыы-Хүрээзинге шавылап чораан. 1930 чылда чаа тыва бижик чогааттынарга, ону өөренип, партия чырыдыышкыныныныӊ түр курстарын дооскан. Шеми, Чыргакы, Теве-Хая, Кызыл-Даг, Ак-Туруг сумуларынын 800 ажыг араттарын бижикке өөреткен. Ооӊ соонда республика типографиязынга өрүкчүлеп ажылдап чораан. 1938-1943 шдарда «Тываныӊ аныяктары» солунга, Чөөн-Хемчик аревэ кожкомунуӊ бирги секретары бооп, ол кожууннуӊ «Ленинчи орук» солунунуӊ харыысалгалыг секретары бооп база редкторлап, 1949-1958 чылдарда «Большевик» колхозтуӊ нам организациязыныӊ секретары бооп, көдээ клуб эргелекчилеп ажылдап чораан.

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)