Идам-Сүрүӊ Монгуш Ыдыраанович

Идам-Сүрүӊ Монгуш Ыдыраанович

Монгуш Ыдыраанович Идам-Сүрүӊ 1920 чылдыӊ апрель 30-де Чөөн-Хемчик кожууннуӊ Хөндергейде Кара-Суг деп черге төрүттүнген.

Чайлаг школазын дооскаш, бот өөредилге-биле билиг чедип алган. Күш-ажылчы базымын типографиядан эгелээн. Анаа өрүкчулеп ажылдап тургаш, «Тываныӊ аныяктары» солунга корреспондентилей берген. Оон «Ленинчи орук» деп кожуун солунун редакторлай берген. Дараазында чылдарда республиканыӊ ном үндүрер черинге ажылдап, Бии-Хемниӊ Тарлаг школазынга башкылап турган.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с