Мунзук Кара-кыс Номзатовна

Мунзук Кара-кыс Номзатовна

Кара-кыс Номзатовна Мунзук 1918 чылдыӊ сентябрь 15-те Таӊды кожууннуӊ Элегесте Көжээлиг-Хавак деп черге төрүттүнген.

Бай-Хаактыӊ эге школазын дооскаш, 1934 чылда Кызылдыӊ башкы техникумунга, 1936 чылда Каттышкан школа чанында театр студиязынга, 1940 чылда Тываныӊ театр училищезинге өөренип, ону дооскан.

1935 чылда чайлаг школазынга башкылап турган. 1936 чылдан эгелеп, тыва театрга шии артизи болуп тыва улустуӊ ырларыныӊ күүседикчизи, ыраажызы апарган. Ол Тываныӊ хөгжүм-шии театрыныӊ үндезилекчилериниӊ бирээзи. Ол театрга ажылдап келген 50 чылдарыныӊ иштинде шиилерге эӊ көскү херээжен рольдарныӊ шуптузунга ойнаан.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)