Чюдюк (Чүдүк) Борис Баадаӊович

Чюдюк (Чүдүк) Борис Баадаӊович

Чюдюк Борис Баадаӊович 1925 чылдың январь 7-де Тыва Арат Республиканың Барыын-Хемчик кожуунунуң Бай-Талда Калбак-Даш деп черге төрүттүнген. Бай-Тал эге чада, Кызыл-Мажалык чеди чыл, Кызылдың 2 дугаар ортумак школазынга, Кызылдың башкы институдунга өөренген.

Мугур-Аксы, Тээли школаларынга башкылап, директорлап, районнуң улус өөредилге килдизин эргелекчилеп, совхоз директорлап, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчикке кожуун даргалап, Тыва АССР-ниң Сайыттар Чөвүлелиниң килдизин удуртуп, Бүгү-Россияның төөгү болгаш культура ниитилелиниң Тывада салбырының харыысалгалыг секретары бооп, 1990-1997 чылдарда ТДЛТЭШИ словарь секторунга ажылдаан.

материалды Дамбый Алефтина Александровна Н. С. Коңгар аттыг Бай-Тал ортумак школазыныӊ тыва дыл болгаш чогаал башкызы, филология факультединиӊ студентизи Соян Шолбан белеткээннер.