Мендүме Михаил Клаевич

Мендүме Михаил Клаевич

Мендүме Михаил Клаевич 1922 чылдыӊ март 15-те Тожу кожууннуӊ Сыстыг-Хем деп черге аӊчы кижиниӊ өг-бүлезинге төрүттүнген. Ооӊ төрүттүнген чери Тываныӊ эӊ-не чараш, кайгамчык ораныныӊ бирээзи.

Элээди назынындан тура-ла оолдуӊ салым-чаяаны көстүп келген. Ооӊ ажыл-ишчи чоруу 1940 чылдарда эгелээн. Михаил Мендүме 18 харлыг турда, Сыстыг-Хемниӊ бир дугаар ревсомолчу органицазияныӊ секретары кылдыр бадылаан. 1941 чылда сумунуӊ ажылчын совединиӊ даргазы кылдыр ажылдаан. Тыва ССРЭ-ниӊ эвилелинче кирген соонда, Тожу кожууннуӊ комитединиӊ бир дугаар секретары бооп ажылдаан. Ооӊ соонда Каа-Хем, Кызыл район комитеттериниӊ секретары, Бүгү-эвилелдиӊ Ленинчи Аныяктарыныӊ Коммунистиг Эвилелиниӊ (ВЛКСМ) обком салбырын даргалап чораан.

1949 чылда Кызыл хоорайда область партия школазын дооскан.

1950-1953 чылдарда Совет эвилелиниӊ коммунисттиг партиязыныӊ обком салбырынга секретарьлап, медээ секторун даргалаан. 1954-1960 чылдарда Тожу райкомунга секретарьлап ажылдаан.

1960 чылда Дээди партия школазын дооскан соонда, депутаттар совединиӊ даргазы бооп соӊгуткан. 1962 чылда Тыва АССР-ниӊ министлер совединиӊ даргазы кылдыр соӊгуткан. 1977 чылда Тыва АССР-ниӊ Дээди совет сессиязыныӊ даргазы кылдыр пенсия үнгүже (1984) чедир ажылдаан. Чаа Конституцияны ажылдап кылырынга улуг үлүг-хуузун база киириштиргеннерниӊ бирээзи.