Ойдан-оол Хөвеӊмей Монгушевич

Ойдан-оол Хөвеӊмей Монгушевич

Ойдан-оол Хөвеӊмей Монгушович 1938 чылдың октябрь 25-те Чөөн-Хемчик кожууннуң Дагыр-Шемиге төрүттүнген. Чадаананың ортумак школазын, Кызылда күрүнениң башкы институдун, Москвага журналистерниң дээди курстарынга өөренип чораан. «Тываның аныяктары» солунунга корреспондентилеп, Тыва радиога редакторлап, Партия обкомунга инструкторлап, «Улуг-Хем» журналга ажылдап чораан. Дерзиг-Аксы, Бай-Хаак, Ак-Довурак школаларынга башкылап, өөредилге эргелекчилеп чораан. Прозачы, шүлүкчү, журналист. Чогаал ажылынче 1961 чылда кирген. Чогаалдарын солуннарга, «Улуг-Хем» журналга парладып турган. Баштайгы ному 1967 чылда «Оттуг-Мыйыс» деп ат-биле үнген. 1980 чылда «Чаптанчыг Уранмаа» деп ному парлаттынган. Ол К. Чуковскийниң шүлүктерин, алтай, моол чогаалчыларның чогаалдарын тыва дылче очулдурган. Ооң шүлүктерин С. Козлова, М. Рамазанова орус дылче очулдурган.

Х. М. Ойдан-оол ССРЭ-ниң Журналистер, Тываның Чогаалчылар эвилелдериниң кежигүнү.

 

 

Материалды Е. Танованың “Тываның чогаалчылары: намдар-төөгүзү, ажыл-чорудулгазы” (энциклопедиктиг тайылбырлар) деп номундан алган.

(Е. Танова. Писатели Тувы: биографии и творческая деятельность (энциклопедический справочник). Для учителей тувинской литературы. – Кызыл: ОАО “Тываполиграф”, 2013. – 192 с.)