Натпий-оол Кара-оол Доңгакович

Натпий-оол Кара-оол Доңгакович

Натпий-оол Кара-оол Доңгакович

Натпий-оол Кара-оол Доңгакович 1947 чылдың Март 5-те Улуг-Хем кожуунуң Чодураа суурга төрүттүнген. Өөреникчи чылдары Чаатының 8 чыл, Шагаан-Арыгның №2 ортумак школаларынга эрткен.

Омскиниң совет-партия школазын, Новосибирскиниң Дээди партия школазының журналистика факультедин, М. Горький аттыг Литература институдун дооскан.

Клуб эргелекчизинден күш-ажылчы намдарын эгелээн, комсомол комитединге, партия комитединге секретарь бооп , Каа-Хем биле Улуг-Хем кожууннарының культура килдистерин эргелекчилээн. “Улуг-Хемниң чалгыглар” деп чечен чогаал каттыжыышкынының удуртукчузу. Шүлүкчү, журналист.

Чогаал ажылын 1965 чылда эгелээн. Баштайгы шүлүү “Сылдысчыгаш” солунга парлаттынган. Шүлүктериниң баштайгы чыындызы “Өөрүшкүнүң сөзү” 1984 чылда чырыкче үнген, дараазында “Ынакшылдың сөөлгү белээ” 1995 чылда парлаттынган. С. Есенинниң, А. Блоктуң, О. Хайямның шүлүктерин тыва дылче очулдурган.  Ооң шүлүктери орус, казах моол дылдарже очулдуртунган.

ССРЭ-ниң Журналистер эвилелиниң кежигүнү, Тыва Республиканың Чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү. Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы.

Омскиниң совет-партия, Новосибирскинң партияның дээди школаларынга өөренип чораан. Москвада ССРЭ-ниң Чогаалчылар  Эвилелиниң чанында А. М. Горький аттыг чечен-чогаал институдун дооскан, шүлүкчү, прозачы.

Күш-ажылдың намдарын Ак-Тал көдээ клувун эргелекчилеп эгелээн. Каа-Хем кожуунуң комитединиң секретары, Тожу кожууннуң спорт комитединиң даргазы, Улуг-Хем кожууннуң культура килдизиниң эргелекчизи болуп ажылдап турган.

Тожу кожуунга «Өдүген» деп, чогаадыкчы каттыжыышкынның организакчыларының бирээзи болуп, Каа-Хем кожуунга «Каа-Хемниң хаяазы» деп, чогаадыкчы каттыжыышкынны удуртуп турган. Улуг-Хем кожуунга «Улуг-Хемниң чалгыглары » деп, чогаадыкчы каттыжыышкынны удуртуп турган.

Баштайгы шүлүү 1966 чылда «Сылдысчыгаш» солунунга парлаттынган. «Өөрүшкүнүң сөзү» (1984),  «Ынакшылдың сөөлгү белээ» (1995), «Сыын-Чүрээ» (2003) деп  шүлүктер чыындыларының автору. Хөй сураглыг улус-чонга билдингир ырыларның автору.

Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы болгаш, Россия Федерациязының күш-культуразының болгаш спорттуң тергиинни деп аттарның эдилекчизи.

ССРЭ-ниң журналистер эвилелиниң болгаш, Тыва Республиканың чогаалчылар эвилелиниң кежигүнү.

 

Материалды филология факультединиң 2015 чылда доозукчузу Тюлюш Эрес белеткээн.