Чогаалчының ажылдарының өске дылдарже очулгазы
Орус дылче олчулдуртунган чогаалдары
  1. Весна: / очул. М.Скуратов - , 0
  2. Мой край - Тува: / очул. М.Шехтер - , 0
  3. Награжденная: / очул. М.Скуратов - , 0
  4. Счастье: / очул. М.Скуратов - , 0
  5. Херээжен: / очул. А.Темир - , 0
  6. Шестьдесят богатырей: / очул. М.Скуратов - , 1937
  7. Шестьдесят богатырей: / очул. В.Сикорский - , 0