Чогаалчыларны фильтрлээри

×

Чогаалчыларны фильтрлээри

Чогаалчылар, ниити саны 54

Аракчаа Куулар Мунзукович

Төрүттүнген хүнү, чери: июль 15 1922 ч., Дагыр-Шеми

Мөчээн хүнү, чери: февраль 13 1993 ч., Кызыл хоорай

Чогаадылга чылдары: 1948-1993

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Бадра Иргит Үжүней оглу

Төрүттүнген хүнү, чери: февраль 10 1910 ч., Чыргаланды

Мөчээн хүнү, чери: август 4 1984 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1930-1984

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Бегзин-оол Алексей Сарыгларович

Төрүттүнген хүнү, чери: октябрь 28 1949 ч., Хонделен

Мөчээн хүнү, чери: 2015 ч.,

Чогаадылга чылдары:

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү

Даржай Александр Александрович

Төрүттүнген хүнү, чери: ноябрь 3 1944 ч., Суг-Аксы

Мөчээн хүнү, чери: апрель 22 2016 ч., Кызыл

Чогаадылга чылдары:

Жанр: Шүлүк, проза, шии, очулдурукчу

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу, публицист

Донгак Эдуард Люндупович

Төрүттүнген хүнү, чери: март 1 1941 ч., Дус-Даг

Мөчээн хүнү, чери: 2008 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1965-2008

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Донгак Бегзи Одай-Сүрүңович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 6 1918 ч., Торгалыг

Мөчээн хүнү, чери: июль 2 1972 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1940-1972

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы, журналист

Доржу Монгуш Баянович

Төрүттүнген хүнү, чери: , Өвүр кожууннуң Солчур сумузунга төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: 1992 ч., Өвүр кожуун

Чогаадылга чылдары:

Жанр:

Ажыл-херээ:

Дуюнгар Михаил Монгушевич

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 2 1952 ч., Ак

Мөчээн хүнү, чери: 2000 ч., Кызыл

Чогаадылга чылдары: 1980

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Дүпчүр Бригад Санчыевич

Төрүттүнген хүнү, чери: май 7 1932 ч., Бай-Даг

Мөчээн хүнү, чери: ,

Чогаадылга чылдары:

Жанр:

Ажыл-херээ:

Идам-Сүрүӊ Монгуш Ыдыраанович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 30 1920 ч., Хөндергей

Мөчээн хүнү, чери: май 20 1970 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1938-1970

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозаик

Ирбижей Чечен Бай-Караевич

Төрүттүнген хүнү, чери: июнь 12 1942 ч., Баян-Кол

Чогаадылга чылдары: 1962

Жанр: Проза, шүлүк

Ажыл-херээ: Прозачы, шүлүкчү

Кенин-Лопсан Монгуш Борахович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 10 1925 ч., Хондергей

Чогаадылга чылдары: 1947-2017

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Кудажы Кызыл-Эник Кыргысович

Төрүттүнген хүнү, чери: Декабрь 13 1929 ч., Улуг-Хем кожуунуң Ийи-Тал сумузунуң Чээнек деп черге төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: ноябрь 9 2006 ч., Кызыл

Чогаадылга чылдары: 1948-2006

Жанр: Шүлүк чогаалы, шии чогаалчызы, проза, публицистика, очулдурулга

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, шии чогаадыкчызы, прозаик, публицист, очулдурукчу

Кужугет Мария Амын-ооловна

Төрүттүнген хүнү, чери: март 22 1955 ч., Аянгаты

Чогаадылга чылдары: 1977-2017

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу

Куулар Николай Шагдыр-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 4 1958 ч., Торгалыг

Чогаадылга чылдары:

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу

Кюнзегеш Юрий Шойдакович

Төрүттүнген хүнү, чери: октябрь 17 1927 ч., Арбак

Мөчээн хүнү, чери: ноябрь 7 2000 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1951-2000

Жанр: Шүлүк, проза, очулга

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу

Көк-оол Виктор Шогжапович

Төрүттүнген хүнү, чери: март 1 1906 ч., Торгалыг

Мөчээн хүнү, чери: ферваль 20 1980 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1935-1980

Жанр: Шүлүк, проза, шии

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, драматург

Мендүме Михаил Клаевич

Төрүттүнген хүнү, чери: Март 15 1922 ч., Сыстыг-Хем

Мөчээн хүнү, чери: Декабрь 7 2001 ч., Кызыл хоорай

Чогаадылга чылдары: 1965-2001

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Монгуш Көжелдей Борбак-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: октябрь 9 1943 ч., Чыргакы

Мөчээн хүнү, чери: апрель 12 1998 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1964-1998

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Монгуш Василий Бора-Хөөевич

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 17 1935 ч., Хөндергей

Мөчээн хүнү, чери: август 10 2016 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1957-2016

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Сатирик, юморист, очулдурукчу, журналист

Монгуш Өлчей-оол Кунгаевич

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 22 1934 ч., Ак-Хем

Мөчээн хүнү, чери: март 31 1996 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1960-1996

Жанр: Проза, шүлүк

Ажыл-херээ: Прозаик, шүлүкчү

Мунзук Кара-кыс Номзатовна

Төрүттүнген хүнү, чери: сентябрь 15 1918 ч., Элгесте Көжээлиг-Хавак

Мөчээн хүнү, чери: декабрь 18 1995 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1936-1995

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, артист

Намзырай Зоя Алдын-ооловна

Төрүттүнген хүнү, чери: сентябрь 7 1941 ч., Шекпээр

Мөчээн хүнү, чери: июнь 29 2010 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1957-2010

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү

Натпий-оол Кара-оол Доңгакович

Төрүттүнген хүнү, чери: Март 5 1947 ч., Чодураа

Чогаадылга чылдары:

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, журналист

Ойдан-оол Хөвеӊмей Монгушевич

Төрүттүнген хүнү, чери: октябрь 25 1938 ч., Дагыр-Шеми

Мөчээн хүнү, чери: январь 12 2010 ч., Кызыл хоорай

Чогаадылга чылдары: 1961-2010

Жанр: Проза, шүлүк

Ажыл-херээ: Прозакчы, шүлүкчү, журналист

Ондар Александр Сүүр-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: февраль 12 1954 ч., Ишкин-Аксыа

Чогаадылга чылдары:

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Ооржак Лидия Хорагаевна

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 17 1958 ч., Чыраа-Бажы сумузунда Шанактыг-Өдек

Чогаадылга чылдары: 1987

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчу

Пюрбю Сергей Бакизович

Төрүттүнген хүнү, чери: сентябрь 7 1913 ч., Эъжим

Мөчээн хүнү, чери: декабрь 27 1975 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1930-1975

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, драматург

Саая Майнак Онаңович

Төрүттүнген хүнү, чери: 1940 ч., Мугур-Аксы суурнуң Көк-Дөргүн деп черге төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: 2007 ч.,

Чогаадылга чылдары:

Жанр:

Ажыл-херээ:

Сагаан-оол Виктор Биче-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: Август 13 1924 ч., Бай-Тайга кожуунуң Кара-Хөл сумузунда Алаш хемниң үнген бажының бирээзи Даштыг-Хөл деп черге төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: 2002 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1942-2002

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозаик

Саган-оол Олег Карламович

Төрүттүнген хүнү, чери: январь 1 1913 ч., Шеми

Мөчээн хүнү, чери: апрель 7 1971 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1937-1971

Жанр: Проза, шүлүк, очулга

Ажыл-херээ: Прозачы, шүлүкчү, очулдурукчу

Салчак Молдурга Бүрүшкекович

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 12 1963 ч., мугур-аксы

Мөчээн хүнү, чери: январь 10 2012 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1953-2012

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Салчак Самба-Люндуп Көк-Каракович

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 31 1916 ч., Көп-Сөөк

Мөчээн хүнү, чери: февраль 6 1981 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1937-1981

Жанр: Шүлүк, очулга

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, очулдурукчу

Сарыг-оол Степан Агбаанович

Төрүттүнген хүнү, чери: Ноябрь 17 1908 ч., Таңды-Тываның Ары-Өвүр Торгалыының Кадыгбай деп черге төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: 1983 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1930-1983

Жанр:

Ажыл-херээ:

Сеглеңмей Феликс Шаажаң-Хөөевич

Төрүттүнген хүнү, чери: май 10 1917 ч., Бажын-Алаак

Мөчээн хүнү, чери: август 19 1990 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1940-1990

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Серен-оол Владимир Седипович

Төрүттүнген хүнү, чери: Март 10 1942 ч., Торгалыг

Мөчээн хүнү, чери: июнь 14 1994 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1973-1994

Жанр: Шүлүк, проза, шии

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Сувакпит Олег Өдербеевич

Төрүттүнген хүнү, чери: май 9 1926 ч., Баян-Дугай

Мөчээн хүнү, чери: январь 9 2002 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1942-2002

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Суваӊ Шаӊгыр-оол Монгушович

Төрүттүнген хүнү, чери: Июль 7 1949 ч., Чаа-Хөл кожуунуң Ак-Туруг сумузунуң Чыраа-Бажынга төрүттүнген

Чогаадылга чылдары:

Жанр:

Ажыл-херээ:

Сүрүң-оол Салим Сазыгович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 15 1924 ч., Ак

Мөчээн хүнү, чери: апрель 10 1996 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1956-1996

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Тамба Салчак Өдекеевич

Төрүттүнген хүнү, чери: март 15 1918 ч., Оштан

Мөчээн хүнү, чери: март 16 1983 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1951-1983

Жанр: Шүлүк, очулга

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, очулдурукчу

Тамба-Сүрүӊ Александр Чаш-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: июнь 1 1914 ч., Шеми

Мөчээн хүнү, чери: февраль 21 1971 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1935-1971

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Танова Екатерина Туктуг-ооловна

Төрүттүнген хүнү, чери: март 27 1930 ч., Кара-Чыраа

Мөчээн хүнү, чери: март 30 2020 ч., Кызыл

Чогаадылга чылдары: 1976-2017

Жанр: Шүлүк, проза, шии

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, драматург

Тирчин Моторк Айыжыевич

Төрүттүнген хүнү, чери: сентябрь 1 1940 ч., Деспен

Мөчээн хүнү, чери: март 2 2012 ч., Тес-Хем кожууннун Самагалтай

Чогаадылга чылдары: 1968-2012

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Тока Салчак Калбак-Хөрекович

Төрүттүнген хүнү, чери: декабрь 15 1901 ч., Мерген

Мөчээн хүнү, чери: май 11 1973 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1930-1973

Жанр: Проза, шии

Ажыл-херээ: Прозачы

Тоюң Константин Чанзанович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 22 1926 ч., Бай-Тал

Мөчээн хүнү, чери: декабрь 29 1956 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1944-1956

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүк

Туң-оол Октябрь Кыргысович

Төрүттүнген хүнү, чери: октябрь 21 1943 ч., Эйлиг-Хем

Мөчээн хүнү, чери: ,

Чогаадылга чылдары: 1973-2017

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Ховалыг Артык Хөм-Оттуковна

Төрүттүнген хүнү, чери: май 12 1951 ч., Бора-Тайга

Чогаадылга чылдары: 1974-2017

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы, очулдурукчу

Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаанович

Төрүттүнген хүнү, чери: апрель 30 1947 ч., Хорум-Даг сумузунуң Хола-Хараган деп черинге

Чогаадылга чылдары: 1983

Жанр: Проза

Ажыл-херээ: Прозачы

Хөвеңмей Байкара Дамчаевич

Төрүттүнген хүнү, чери: январь 20 1915 ч., ынчанТаӊды кожуунга хасмааржып турган Биче-Баян-Колга төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: октябрь 6 1972 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1934-1972

Жанр: Шүлүк, очулга

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, очулдурукчу

Чадамба Леонид Борандаевич

Төрүттүнген хүнү, чери: Март 18 1918 ч., Тожу кожуунуң амгы «Совет Тыва» колхозунуң девискээринде Хоң-Шөл деп черге төрүттүнген

Мөчээн хүнү, чери: 1987 ч.,

Чогаадылга чылдары:

Жанр:

Ажыл-херээ:

Чооду Кара-Күске Күнзекович

Төрүттүнген хүнү, чери: май 5 1936 ч., Самагалтай

Чогаадылга чылдары: 1960-2019

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, журналист

Чюдюк (Чүдүк) Борис Баадаӊович

Төрүттүнген хүнү, чери: январь 7 1925 ч., Бай-Тал

Мөчээн хүнү, чери: январь 10 2001 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1947-2001

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү

Шоюн Александр Сан-оолович

Төрүттүнген хүнү, чери: август 4 1956 ч., Берт-Даг

Чогаадылга чылдары: 1975-2017

Жанр: Шүлүк, проза

Ажыл-херээ: Шүлүкчү, прозачы

Эренчин Василий Лудупович

Төрүттүнген хүнү, чери: февраль 17 1917 ч., Калбак-Хады

Мөчээн хүнү, чери: июль 21 1961 ч.,

Чогаадылга чылдары: 1912-1961

Жанр: Шүлүк

Ажыл-херээ: Шүлүкчү